ကၽြႏု္ပ္သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ မည္သို႕ျပည့္၀ႏုိင္မည္နည္း။


ေမးခြန္း: ကၽြႏု္ပ္သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ မည္သို႕ျပည့္၀ႏုိင္မည္နည္း။

အေျဖ:
သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ျခင္းအေၾကာင္းကို သိရွိနားလည္ႏုိင္ရန္ အဓိကေဖာ္ျပေပး ထားေသာက်မ္းပိုဒ္သည္ ေယာဟတ္ ၁၄း၁၆ ျဖစ္သည္။ ၄င္းက်မ္းပိုဒ္ထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈက ယံုၾကည္သူ မ်ားထဲတြင္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က်ိန္း၀ပ္၍ ထိုက်ိန္း၀ပ္ျခင္းသည္ ထာ၀ရျဖစ္ေၾကာင္း ဂတိေပး ထားပါသည္။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ျပည့္၀ျခင္းႏွင့္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ က်ိန္း၀ပ္ျခင္းမ်ားကို ေကာင္း မြန္စြာပိုင္းျခင္းတတ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အစဥ္အၿမဲက်ိန္း ၀ပ္ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ျခင္းခံရေသာယံုၾကည္သူအနည္းငယ္အတြက္သာမဟုတ္ေပ။ သို႕ေသာ္ ယံုၾကည္ သူအားလံုးအတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္သက္ ေသမ်ားစြာရွိသည္။ ပထမအေနျဖင့္၊ ခရစ္ေတာ္ထဲ၌ရွိေသာယံုၾကည္သူအားလံုးအတြက္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိ ညာဥ္ေတာ္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ လူပုဂၢိဳလ္ေရြးခ်ယ္၍ေပးအပ္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ ဤဆုသည္ ခရစ္ေတာ္ထဲတြင္မရွိ ေသာသူမ်ား ထံေပးအပ္ေသာဆုေက်းဇူးမဟုတ္ေပ (ေယာဟန္ ၇း၃၇-၃၉)။ ဒုတိယအေနျဖင့္၊ ကယ္တင္ ျခင္းရရွိသည္ႏွင့္ တျပိဳင္တည္း သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ရရွိသည္ (ဧဖက္ ၁း၁၃)။ ဂလာတိ ၃း၂ထဲ တြင္ ထိုအေၾကာင္းအရာကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တံဆိပ္ခတ္ျခင္းႏွင့္ က်ိန္း၀ပ္ ျခင္းတုိ႕သည္ ယံုၾကည္သည့္အခ်ိန္တြင္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တတိယအေနျဖင့္၊ ယံုၾကည္ သူမ်ားထဲတြင္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ အစဥ္က်ိန္း၀ပ္လ်က္ရွိသည္။ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ယံုၾကည္ သူမ်ားသည္ ဘုန္းေတာ္၀င္စားျခင္းျဖစ္ေၾကာင့္ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာသိရိွႏုိင္ရန္အတြက္ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ (၂ေကာ ၁း၂၂၊ ဧဖက္ ၄း၃၀)။

သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က်ိန္း၀ပ္ျခင္းသည္ ဧဖက္ ၅း၁၈ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္ျပည့္၀ျခင္းႏွင့္ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကိုျပည့္စံုစြာ ပိုင္ဆိုင္ ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ျပည့္၀ႏုိင္ရန္အတြက္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ထံသို႕ လံုး၀ဆက္ကပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ေရာမ ၈း၉ႏွင့္ ဧဖက္ ၁း၁၃-၁၄ တုိ႕တြင္ ယံုၾကည္သူအေယာက္စီတုိင္းမ်ားထဲတြင္ သန္႕ရွင္း ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က်ိန္း၀ပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႕ေသာ္သူသည္ ၀မ္းနည္းႏုိင္သည္ (ဧဖက္ ၄း၃၀)။ သူ၏လႈပ္ရွား မႈသည္ေလ်ာ့နည္းႏုိင္သည္ (၁သက္ ၅း၁၉)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္ကို၀မ္းနည္းေစ၍ သူ၏လႈပ္ရွားမႈေလ်ာ့နည္းေစေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္၏အမႈျပဳျခင္းႏွင့္ သူ၏ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္အလုပ္လုပ္ျခင္းကို ျပည့္စံုစြာခံစားႏုိင္ၾကမည္မဟုတ္ေပ။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏အသက္တာတစ္ခုလံုးသူအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ လမ္းျပ ျခင္းႏွင့္ဦးေဆာင္ျခင္းတို႕ကို ဆုိလိုသည္။ ထိုေနာက္သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခုိးေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္ တုိ႕အားျဖင့္ အရွိန္ျမင့္မား လာကာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕လုပ္ေဆာင္သမွ်ေသာအရာမ်ားသည္ ဘုရားသခင္အတြက္ အသီးအပြင့္မ်ားကိုျဖစ္ထြန္း ေစႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ျခင္းသည္ အျပင္ပန္းသဏာၭန္အားျဖင့္ ထင္ရွားမည္မဟုတ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ အနက္႐ႈိင္းဆံုးေသာအေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏လႈပ္ရွားအသက္ရွင္ ျခင္းအားျဖင့္ထင္ရွားမည္ျဖစ္သည္။ ဆာလံ ၁၉း၁၄ ထဲတြင္ “အကၽြႏု္ပ္ေျပာ ေသာစကားႏွင့္ စိတ္ႏွလံုး၏အ ႀကံအစည္သည္ ေရွ႕ေတာ္၌ႏွစ္သက္ဘြယ္ျဖစ္ပါေစေသာ။ အိုထာ၀ရဘုရား၊ အကၽြႏု္ပ္၏ေက်ာက္၊ အကၽြႏု္ပ္ ကို ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူေသာဘုရား” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

အျပစ္တရားသည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ရန္ပိတ္ပင္ဆီးတားေသာအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကို နာခံျခင္းသည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ျခင္းကို ထင္ရွားေစသည္။ ဧဖက္ ၅း၁၈ ထဲတြင္ ယံုၾကည္သူမ်ားသန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ရန္ တုိက္တြန္းထားပါသည္။ သို႕ေသာ္၊ သန္႕ ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ျခင္းသည္ ဆုေတာင္းျခင္းေၾကာင့္ အျပည့္စံုႏုိင္ေပ။ ဘုရားသခင္မိန္႕ေတာ္ မူေသာစကားမ်ားကို နာခံျခင္းရွိမွသာ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အထဲတြင္ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အျပစ္တရား၏ကူးစက္ျခင္းကို ခံရေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ အၿမဲတမ္းျပည့္၀ႏုိင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အျပစ္ျပဳမိေသာအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္ထံမိမိအျပစ္မ်ားကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရမည္။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ႏုိင္ရန္ႏွင့္ သန႕္ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏လမ္းျပမႈကို ခံယူႏုိင္ရန္အသစ္ေသာ ဆက္ကပ္အပ္ ႏွံျခင္းရွိရမည္ျဖစ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ကၽြႏု္ပ္သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ မည္သို႕ျပည့္၀ႏုိင္မည္နည္း။