အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္း ဆုေက်းဇူးသည္ အဘယ္နည္း။


ေမးခြန္း: အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္း ဆုေက်းဇူးသည္ အဘယ္နည္း။

အေျဖ:
အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းသည္ တမန္ေတာ္၀တၳဳ၊ ၂း၁-၄၊ ပင္ေတဂု ေတၱေန႔တြင္ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္မ်ားသည္သြား၍ မိိမိဘာသာစကားကို အသံုးျပဳ၍ လူမ်ားအားတရားေဒသနာေ၀ငွခဲ့ပါသည္။ “ငါတုိ႕အမ်ိဳးဘာသာစကားအားျဖင့္ ေဟာေျပာသည္ကို ၾကားရပါသည္တကားဟု အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆုိၾက၏” (တမန္၊ ၂း၁၁)။ ဂရိဘာသာစကားျဖစ္ေသာ ဘာသာစကားကို ဘာသာျပန္ဆုိလွ်င္ “အျခားေသာဘာသာစကား” ဟုဘာသာျပန္ဆုိရေပမည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းသည္ အျခားေသာ လူမ်ိဳးမ်ား၏စကားကို အသံုးျပဳ၍ ထိုသူတုိ႕ထံဘုရားသခင္၏အေၾကာင္းကို ေ၀ငွသက္ေသခံျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁ေကာ၊ ၁၂-၁၄ ထဲတြင္ ရွင္ေပါလုက ဆုေက်းဇူး အေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါ သည္။ “ ညီအစ္ကိုတုိ႕၊ ငါသည္ သင္တုိ႕ရွိရာသုိ႕လာ၍၊အျခားေသာဘာသာစကားျဖင့္ေဟာေျပာ ေသာ္လည္း၊ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကိုျပန္ျခင္း၊ ပညာအတတ္ကိုသင္ျခင္း၊ ပေရာဖက္ျပဳျခင္း၊ ဆံုးမၾသ၀ါဒ ေပးျခင္း တခုခုမျပဳဘဲလွ်က္၊ သင္တုိ႕အားေျပာလွ်င္ အဘယ္အက်ိဳးရွိအံ့နည္း” (၁ေကာ၊ ၁၄း၆) ရွင္ေပါလုေဖာ္ျပခ်က္အရ၎၊ တမန္ေတာ္၀တၱဳထဲ၌ေဖာ္ျပခ်က္အရ အျခားေသာဘာသာ စကား ေျပာေသာအခါ နားေထာင္ေသာသူမ်ားက ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ၾကားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ သုိ႕နားေထာင္ေသာသူက နားမလည္လွ်င္ မိမိေျပာဆုိေသာ စကားကို ဘာသာျပန္ေပးရမည္ျဖစ္ သည္။

အျခားေသာဘာသာစကားကို အနက္ဖြင့္ျခင္းဆုေက်းဇူးရရွိေသာသူ (၁ေကာ၊ ၁၂း၃၀) သည္ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာၾကားေသာသူ၏စကားကုိ တခါမွ်မၾကားဘူးေသာ္လည္း အနက္ဖြင့္ဆိုတတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အျခားေသာဘာသာစကားကို အနက္ဖြင့္တတ္ေသာသူက အျခားေသာဘာသာစကားေျပာေသာသူ၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေ၀ငွျခင္းကို အနက္ဖြင့္ေပးရေပမည္။ သို႕မွသာ နားေထာင္ေသာသူမ်ားက ေဟာေျပာေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုသိရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ “ထို႕ေၾကာင့္အျခားေသာဘာသာစကားကိုျပန္ေျပာေသာသူသည္၊ အနက္ကိုလည္းေဖာ္ျပႏုိင္မည္ အေၾကာင္းဆုေတာင္းေစ။ “ (၁ေကာ၊ ၁၄း၁၃)။ ရွင္ေပါလုက အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိ ရာတြင္ အနက္ေဖာ္ျပျခင္းမရွိပါက အက်ိဳးမရွိေပဟု ဤသို႔ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “ သို႕ေသာ္လည္း အသင္းေတာ္၌ အျခားေသာဘာသာစကားျဖင့္ စကားတေသာင္းကို ေျပာႏုိင္သည္ထက္၊ သူတပါးတုိ႕ကုိသြန္သင္ျခင္းငွါ စကားငါးခြန္းကုိ ဥာဏ္ႏွင့္ေျပာႏုိင္ေသာ အခြင့္ကိုသာ၍အလုိရွိ၏။” (၁ေကာ၊ ၁၄း၁၉)။

အျခားေသာဘာသာစကားေျပာတတ္ေသာဆုေက်းဇူးသည္ အေန႕အတြက္ျဖစ္သလား။ ၁ေကာ၊ ၁၃း၈ထဲတြင္ ရွင္ေပါလုက အျခားေသာဘာသာစကားဆုေက်းဇူးသည္ ရပ္တန္႔သြားခဲ့ ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၁ေကာ၊ ၁၃း၁၀ ၌ေဖာ္ျပထားေသာ “ၿပီးျပည့္စံုျခင္း” ႏွင့္အတူ၊ အျခားေသာ ဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းသည္လည္းရပ္တန္႔သြားခဲ့ပါသည္။ ဂရိဘာသာစကားအား ျဖင့္ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းႏွင့္ ညာဥ္ပညာဆုေက်းဇူးတုိ႕၏ရပ္တန္႕ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာဘာသာစကား ၏ရပ္တန္႕ျခင္းသည္ အနည္းငယ္ကြာဟမႈရွိသည္။ အျခားေသာဘာသာစကားသည္ “ၿပီးျပည့္စံု” ေသာအခ်ိန္မေရာက္မီ ရပ္တန္႔သြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ဤက်မ္းပိုဒ္ထဲတြင္ အျခားေသာဘာ သာစကားသည္ ရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္ ဟု ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာ က်မ္းပိုဒ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဟရွာ၊ ၂၈း၁၁ ႏွင့္ ေယာလ၊ ၂း၂၈-၂၉ တုိ႔တြင္ အျခားေသာဘာသာ စကားသည္ ဘုရားသခင္၏တရားစီရင္မည့္နိမိတ္လကၡဏာ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၁ေကာ၊ ၁၄း၂၂ ထဲတြင္ အျခားေသာဘာသာစကားသည္ “မယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ အံ့ၾသဘြယ္ နိမိတ္လကၡဏာျဖစ္သည္ ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးတုိ႕သည္ သခင္ေယ႐ႈကို ေမရွ ယအျဖစ္လက္ခံျခင္းမရွိလွ်င္ တရားစီရင္မည္ဟု ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားကို သတိျပဳရန္အတြင္ အျခားေသာ ဘာသာစကားေျပာျခင္းဆုေက်းဇူးကို ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ဘုရားသခင္က ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ားကို အျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္အခ်ိန္တြင္ (A.D.70 တြင္ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕ကို ေရာမမ်ားက ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္) အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆိုျခင္းဆုေက်းဇူး၏ ပန္းတုိင္ကို ရပ္တန္႔သြား ခဲ့ပါသည္။ ၎ေၾကာင့္ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းဆုေက်းဇူး၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ ျပည့္စံုခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းသည္ ရပ္တန္႕သြားျခင္းျဖစ္ သည္။ သို႕ေသာ္သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းသည္ ရပ္တန္႔သြား ေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္မရွိေပ။

ထုိုနည္းတူ၊ ယေန႔အသင္းေတာ္အသီးသီးတြင္ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းကို အသံုးျပဳလွ်င္ သမၼက်မ္းစာ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ စစ္မွန္၍ နာလည္ႏုိင္ေသာ စကားျဖစ္ရေပမည္ (၁ေကာ၊ ၁၄း၂၇-၂၈)။ ၁ေကာ၊ ၁၄း၃၃ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္ ႏွင့္ ညီၫႊတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ “ဘုရားသခင္သည္ ႐ုန္းရင္းခတ္ေသာအမႈျပဳေတာ္မမူ။ သန္႕ရွင္း ေသာ သူတုိ႕၏အသင္းေတာ္အေပါင္းတုိ႔၌ျဖစ္သကဲ့သို႕ အသင့္အသင့္ျငီမ္၀ပ္ျခင္းျပဳစု ေတာ္မူ၏”

ဘာသာစကားမတူေသာသူမ်ားထံ ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ေဟာေျပာႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္က လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းဆုေက်းဇူး ေပးအပ္ ႏုိင္ခဲ့သည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ၀ိညာဥ္ဆုိေက်းဇူးမ်ားကို ေ၀မွ်ေသာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါ သည္ (၁ေကာ၊ ၁၂း၁၁)။ သာသနာလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားအတြင္ တျခားတုိင္းတပါးသို႕ သြား ေရာက္အမႈေတာ္ေဆာင္ေသာအခါ ထုိေနရာေဒသ၏ဘာသာစကားကုိ တတ္ကၽြမ္းရန္ ဘယ္ ေလာက္ အေရးႀကီးသည္ ကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ သူသည္ ဘာသာစကားသင္ေက်ာင္းသို႕သြား၍ ဘာသာစကားသင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းဆုေက်းဇူးသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ္လည္း ဓမၼသစ္ယံုၾကည္သူမ်ား၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္အရ၊ အျခားေသာဘာသာ စကားေျပာဆုိုျခင္းသည္ ရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္။ ယေန႔ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းကို က်င့္သံုးေသာ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ အထက္ကေဖာ္ျပထားေသာ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီၫႊတ္မႈမရွိေပ။ နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္၊ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းသည္ အဆံုးသတ္ သြားခဲ့ၿပီး၊ အဆံုးမသတ္လွ်င္လည္း ယေန႔အသင္းေတာ္ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္၏အ ႀကံအစည္သည္ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္းထက္ တျခားအေရးႀကီးေသာအရာမ်ား စြာ ရွိသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္း ဆုေက်းဇူးသည္ အဘယ္နည္း။