သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ႏွစ္ျခင္းခံယူျခင္းသည္ မည္သည့္အရာကို ဆုိလုိ သနည္း။


ေမးခြန္း: သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ႏွစ္ျခင္းခံယူျခင္းသည္ မည္သည့္အရာကို ဆုိလုိ သနည္း။

အေျဖ:
သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ႏွစ္ျခင္းခံယူျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၀ိညာဥ္ေတာ္လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ျဖစ္သည္။ သူက ယံုၾကည္သူတစ္ဦးသည္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈရသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ခရစ္ ေတာ္ႏွင့္၄င္း၊ ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကုိယ္ထဲတြင္ရွိေသာ အျခားယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္၄င္း စည္းလံုးညီၫြတ္ရွိ ေစသည္။ ေကာရိ ႏၱဳၾသ၀ါဒစာပဌမေစာင္ ၁၂း၁၂-၁၃ သည္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ႏွစ္ျခင္းခံယူျခင္းႏွင့္ဆက္လ်ဥ္း၍ မဏိၭိဳင္အျဖစ္ေဖာ္ျပထားေသာက်မ္း ပိုဒ္ျဖစ္သည္။ “အေၾကာင္းမူကား၊ ယုဒလူျဖစ္ေစ၊ ေဟလသလူျဖစ္ေစ၊ ကၽြန္ျဖစ္ေစ၊ လူလြတ္ျဖစ္ေစ၊ ငါတုိ႕ ရွိသမွ်သည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္တပါးတည္းအားျဖင့္ တကိုယ္တည္းထဲသို႕ ဗတၱိဇံကိုခံၾက၏။ ငါတုိ႕ရွိသမွ်သည္ တစိတ္တ၀ိညာဥ္တည္းထဲသို႕လည္းေသာက္ၾက၏” (၁ေကာ ၁၂း၁၃)။ ေရာမ ၆း၁-၄ ထဲတြင္ ဘုရားသ ခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို အထူးေဖာ္ျပလိုျခင္းမဟုတ္ေပ။ ၄င္းသည္ ေကာရိ ႏၱဳၾသ၀ါဒစာပဌမေစာင္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေမွာက္၌ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္ေသာ ေနရာရာထူးကို ေဖာ္ျပလိုျခင္းျဖစ္ သည္။ “ထိုသို႕မွန္လွ်င္၊ အဘယ္သို႕ေျပာရမည္နည္း။ ေက်းဇူးေတာ္ပြါးမ်ားေစျခင္းငွါ အျပစ္တရားကို က်င့္ ၍ ေနရမည္ေလာ။ ထိုသို႕မေနရ။ အျပစ္တရားမွ စုေတ့ေသာသူတုိ႕သည္ ထိုတရား၌အဘယ္သို႕ရွင္ရဦး မည္နည္း။ ေယ႐ႈခရစ္၌ ဗတၱိဇံကို ခံေသာသူရွိသမွ်တုိ႕သည္ အေသခံေတာ္မူျခင္း၌ ဗတၱိဇံကို ခံၾကသည္ဟု သင္တုိ႕ မသိသေလာ။ ထိုေၾကာင့္၊ အေသခံေတာ္မူျခင္း၌ ဗတၱိဇံကို ခံေသာအားျဖင့္၊ ထိုသခင္ႏွင့္အတူသ ၿဂိဳဟ္ျခင္းကို ခံၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္သည္ခမည္းေတာ္၏ဘုန္းတန္ခိုးအားျဖင့္ ေသျခင္းမွထ ေျမာက္ေတာ္မူသည့္နည္းတူ၊ ငါတုိ႕သည္လည္းအသစ္ေသာအသက္၌ က်င္လည္ရၾကသတည္း။”

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဗတၱိဇံခံျခင္းကို ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္သိရွိႏုိင္ရန္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာအခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ပထမအေနျဖင့္၊ ၁ေကာ ၁၂း၁၃ က ယံုၾကည္သူအေယာက္စီတုိင္းသည္ အတူတကြဗတၱိဇံကိုခံၾကၿပီး၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္ေရ(သန္႕ရွင္း ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က်ိန္း၀ပ္ျခင္း)ကိုအတူတကြ ေသာက္ၾကသည္ ဟု တိက်ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္၊ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ယံုၾကည္သူမ်ား၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္အတူ၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ဗတၱိဇံ ခံျခင္း (သို႕) သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ဗတၱိဇံခံျခင္းကို ရွာေဖြရန္ မတုိက္တြန္းခဲ့ေပ။ ယံုၾကည္သူမ်ား သည္သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဗတၱိဇံခံခဲ့သည္ဟု ၫႊန္ျပထားသည္။ တတိယအေနျဖင့္၊ ဧဖက္ ၄း၅ သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဗတၱိဇံခံျခင္းကို ေဖာ္ျပလိုျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဗတၱိဇံခံျခင္းသည္ ယံုၾကည္သူမ်ား “ယံုၾကည္ျခင္းတစ္ခု” ႏွင့္ “ခမည္းေတာ္တစ္ ပါး” အျဖစ္ဗတၱိဇံခံျခင္းျဖစ္သည္။

နိဂံုးအေနျဖင့္၊ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ဗတၱိဇံခံယူျခင္းသည္ အခ်က္ႏွစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ ၁) ၄င္းက ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကုိယ္ထဲသို႕ တလံုးတ၀တည္းရွိေစသည္။ ၂) ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူအေသခံျခင္းကို ထင္ရွားေစျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကုိယ္ျဖစ္ျခင္းအဓိပၸါယ္သည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ အသက္ေသာဘ၀ ျဖင့္ သူႏွင့္အတူထေျမာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ (ေရာမ ၆း၄)။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ေကာရိ ႏၱဳၾသ၀ါဒစာပဌမေစာင္ ၁၂း ၁၃ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ခႏၶာကုိယ္တစ္ခု၏လုပ္ေဆာင္ျခင္းကဲ့သို႕ တင့္လ်ာ္စြာလုပ္ေဆာင္ ရမည္ျဖစ္သည္။ ဧဖက္ ၄း၅ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း၊ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္တစ္ခုအားျဖင့္ ဗတၱိဇံခံယူျခင္းသည္ အသင္းေတာ္၏စည္းလံုးမႈကို အဓိကထား၍ အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္ၾကရန္ ေဖာ္ျပလုိ ျခင္းျဖစ္သည္။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏အေသခံျခင္း၊ သၿဂိဟ္ျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ထ ေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ သူႏွင့္အတူ တလံုးတ၀ျဖစ္ျခင္းသည္ အျပစ္တရားႏွင့္ကင္းကြာျခင္းႏွင့္ အသစ္ေသာ ဘ၀ျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းကို တည္ေထာင္ေပးသည္ (ေရာမ ၆း၁-၁၀၊ ေကာေလာသဲ ၂း၁၂)။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ႏွစ္ျခင္းခံယူျခင္းသည္ မည္သည့္အရာကို ဆုိလုိ သနည္း။