သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏အံ့ၾသဘြယ္နိမိတ္လကၡဏာျပဳႏုိင္ေသာ ဆုေက်းဇူးမ်ား သည္ ယေန႕အတြက္ ျဖစ္သလား။


ေမးခြန္း: သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏အံ့ၾသဘြယ္နိမိတ္လကၡဏာျပဳႏုိင္ေသာ ဆုေက်းဇူးမ်ား သည္ ယေန႕အတြက္ ျဖစ္သလား။

အေျဖ:
ပထမအေနျဖင့္၊ ဘုရားသခင္သည္ ယေန႕အ့ံၾသဘြယ္ရာနိမိတ္လကၡဏာမ်ား ျပဳေသးသလား ဟုေမးျမန္းေသာ ေမးခြန္းမဟုတ္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ အေရးႀကီးသည္။ ယေန႕ ဘုရားသခင္သည္ လူေတြကို က်န္းမာျခင္းအခြင့္မေပးျခင္း၊ လူေတြကို စကားမေျပာျခင္း၊ ႏွင့္ အ့ံၾသဘြယ္ေကာင္းေသာနိမိတ္ လကၡဏာမ်ားမျပဳျခင္းဟု ေႂကြးေၾကာ္ျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာသြန္သင္ျခင္းႏွင့္ ညီၫြတ္မႈမရွိ၊ မိုက္မဲေသာ ေတြးေခၚျခင္းသာျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းသည္ ၁ေကာ ၁၂-၁၄ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ့သည့္အတုိင္း၊ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏အံ့ၾသဘြယ္ျပဳႏုိင္ေသာနိမိတ္လကၡဏာသည္ ယေန႕ယံုၾကည္ေသာသူမ်ား တြင္ တည္ရွိေနသလား ျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းသည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ယေန႕ အ့ံၾသဘြယ္ ေကာင္းေသာနိမိတ္လကၡဏာဆုေက်းဇူးမ်ား ေ၀ေသးပါသလား ျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္၊ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္သည္ မိမိဆႏၵအတုိင္း ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးမ်ားကို ေပးေ၀ေနသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္သည္ (၁ေကာ ၁၂း၇-၁၁)။

တမန္ေတာ္၀တၳဳႏွင့္ အျခားေသာေပးစာေစာင္မ်ားထဲတြင္ တမန္ေတာ္မ်ားႏွင့္ သူတုိ႕၏ရင္းႏွီးေသာ အေပါင္း အေဖာ္မ်ားက အ့ံၾသဘြယ္ေကာင္းေသာနိမိတ္လကၡဏာမ်ားျပဳခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ ထိုနိမိတ္လကၡ ဏာျပဳျခင္း၏ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ရွင္ေပါလုက ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “အကယ္စင္စစ္ သည္းခံျခင္းႏွင့္တကြ နိ မိတ္လကၡဏာအံ့ဘြယ္ေသာအမႈ၊ ထူးဆန္းေသာတန္ခိုးမ်ားအားျဖင့္ တမန္ေတာ္၏လကၡဏာတုိ႕ကို သင္တုိ႕တြင္ ထင္ရွားစြာျပၿပီ” (၂ေကာ ၁၂း၁၂)။ ခရစ္ေတာ္ထဲ၌ယံုၾကည္ေသာသူတုိ႕သည္ အံ့ၾသဘြယ္နိ မိတ္လကၡဏာမ်ားျပဳႏုိင္လွ်င္ အံ့ၾသဘြယ္နိမိတ္လကၡဏာမ်ားသည္ တမန္ေတာ္မ်ား၏ အမွတ္အသားျဖစ္ မည္မဟုတ္ေတာ့ေပ။ တမန္ေတာ္၀တၳဳ ၂း၂၂ ထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈက“အံ့ၾသဘြယ္နိမိတ္လကၡဏာ ျပဳေသာသူအျဖစ္ “အသိအမွတ္” ျပဳခဲ့သည္။ ထိုနည္းတူ၊ တမန္ေတာ္မ်ားသည္ သူတုိ႕ျပဳေသာနိမိတ္လကၡ ဏာအားျဖင့္ သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ထံမွလာေသာ သတင္းေကာင္းယူေဆာင္လာသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း “အ သိအမွတ္”ျပဳျခင္းခံခဲ့ၾကသည္။ တမန္ေတာ္၀တၳဳ ၁၄း၃ က ေပါလုႏွင့္ဗာနဗတုိ႕ျပဳခဲ့ေသာအ့ံၾသဘြယ္ေကာင္း ေသာနိမိတ္လကၡဏာက သူတုိ႕ေဟာေျပာေသာ သတင္းေကာင္းသည္ “မွန္ကန္ေၾကာင္းအသိအမွတ္”ျပဳခဲ့ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေကာရိ ႏၱဳၾသ၀ါဒစာ ပဌမေစာင္ အခန္းႀကီး ၁၂-၁၄သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဆုေက်းဇူးအေၾကာင္း မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တခါတရံ“သာမန္”ခရစ္ယာန္မ်ားအေပၚ အံ့ၾသဘြယ္ေကာင္းေသာနိမိတ္လ ကၡဏာျပဳနုိင္ ေသာဆုေက်းဇူးေပးအပ္ထားဖြယ္ရွိသည္ (၁၂း၈၊ ၂၈-၃၀)။ မည္သို႕ေသာသာမန္ဆုေက်းဇူး ျဖစ္သည္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕မသိရေပ။ အထက္၌ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း၊ တမန္ေတာ္မ်ားသည္ အံ့ၾသဘြယ္နိ မိတ္လကၡဏာမ်ားအားျဖင့္ “အသိအမွတ္” ျပဳျခင္းခံရသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သိရွိရသည္။ “သာမန္” ခရစ္ယာန္မ်ားကို အံ့ၾသဖြယ္နိမိတ္လကၡဏာျပဳႏုိင္ေသာဆုေက်းဇူးေပးအပ္ျခင္းသည္ ႁခြင္းခ်က္ ျဖစ္သည္။ စည္းကမ္းခ်က္မဟုတ္ေပ။ တမန္ေတာ္မ်ားႏွင့္ သူတုိ႕ႏွင့္ရင္းႏွီးေသာ အေပါင္းအေဖာ္မ်ားကလႊဲ၍ အံ့ၾသ ဘြယ္ေကာင္းေသာနိမိတ္လကၡဏာမ်ားျပဳႏုိင္ေသာဆုေက်းဇူးေပးအပ္ျခင္းအေၾကာင္းကို ဓမၼသစ္ က်မ္းထဲ တြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။

ကနဦးယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ကဲ့သုိ႕ျပည့္စံုေသာ သမၼာက်မ္းစာအုပ္မရွိခဲ့သည္ကို သိရွိရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္ (၂တိ ၃း၁၆-၁၇)။ ထိုေၾကာင့္ ပေရာက္ဖက္ျပဳႏုိင္ေသာဆုေက်းဇူး၊ ဥာဏ္ပညာဆု ေက်းဇူး၊ အတတ္ပညာဆုေက်းဇူး စသည္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္က ကနဦးယံုၾကည္သူမ်ားအေပၚအမႈျပဳႏုိင္ ရန္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပေရာဖက္ျပဳႏုိင္ေသာဆုေက်းဇူးက ယံုၾကည္သူမ်ားအား ဘုရားသခင္ထံ မွလာေသာ အသစ္ေသာ သမၼတရားႏွင့္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္မ်ားရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးထားသည္။ ယခုဘုရားခင္ဗ်ာဒိတ္ေတာ္သည္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ျပည့္စံုခဲ့သည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းစာထဲတြင္ ေနထုိင္ေသာ သူမ်ားအတြက္ “ပေရာဖက္ျပဳျခင္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ” ဆုေက်းဇူးသည္ မလုိအပ္ေတာ့ေပ။

ဘုရားသခင္က လူေတြကို ေန႕တုိင္း က်န္းမာျခင္းအခြင့္ေပးထားပါသည္။ ယေန႕ဘုရားသခင္သည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အား အသံအားျဖင့္၄င္း၊ စိတ္ထဲ၌၄င္း၊ ခံစားခ်က္ႏွင့္အေတြ႕အႀကံဳအားျဖင့္၄င္း စကားေျပာေန သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အလြန္တရာ အ့ံၾသဘြယ္ေကာင္းေသာအမႈမ်ား ျပဳေနသည္။တခါတရံ ခရစ္ယာန္ တစ္ဦးအားျဖင့္ ထုိအံ့ၾသဘြယ္ေကာင္းေသာနိမိတ္လကၡဏာမ်ားျပဳေနသည္။သို႕ရာတြင္ ဤအရာမ်ားသည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏အံ့ၾသဘြယ္ေကာင္းေသာ နိမိတ္လကၡဏာျပဳႏုိင္ေသာဆုေက်းဇူးမ်ားမဟုတ္ ေပ။ အ့ံၾသဘြယ္နိမိတ္လကၡဏာျပဳႏုိင္ေသာဆုေက်းဇူးမ်ား၏အေျခခံက်ေသာရည္ရြယ္ခ်က္သည္ သတင္း ေကာင္းႏွင့္ တမန္ေတာ္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္ထံမွလာေသာ သတင္းေကာင္းယူေဆာင္သူမ်ားျဖစ္သည္ကို သက္ေသျပသရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာက အ့ံၾသဘြယ္နိမိတ္လကၡဏာျပဳႏုိင္ေသာဆုေက်းဇူး မ်ားသည္ အဆံုးသတ္သြားခဲ့သည္ဟု တုိက္႐ိုက္မေဖာ္ျပခဲ့ေပ။ သို႕ေသာ္ ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ အဘယ္ ေၾကာင့္ဤအံ့ၾသဘြယ္ေကာင္းေသာနိမိတ္လကၡဏာမ်ားျပဳႏုိင္ေသာဆုေက်းဇူးမ်ား မလုိအပ္ေတာ့သည့္အ ေၾကာင္းအရာအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ခ်ေပးထားပါသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏အံ့ၾသဘြယ္နိမိတ္လကၡဏာျပဳႏုိင္ေသာ ဆုေက်းဇူးမ်ား သည္ ယေန႕အတြက္ ျဖစ္သလား။