ကၽြႏု္ပ္၏၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးသည္ မည္သည့္ဆုေက်းဇူးျဖစ္သည္ကို မည္သို႕သိရွိႏုိင္မည္ နည္း။


ေမးခြန္း: ကၽြႏု္ပ္၏၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးသည္ မည္သည့္ဆုေက်းဇူးျဖစ္သည္ကို မည္သို႕သိရွိႏုိင္မည္ နည္း။

အေျဖ:
ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ပုိင္ဆုိင္ေသာ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးသည္ မည္သည့္ဆုေက်းဇူးျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ျပ ေပးႏုိင္ေသာ နိယာမမရွိေပ။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က သူဆံုးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း ဆုေက်းဇူးကို ေ၀မွ် သည္ (၁ေကာ ၁၂း၇-၁၁)။ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ သာမန္ျပသနာသည္ ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးရရွိသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ထင္ျမင္ယူေသာအားျဖင့္သာ ဘုရားသခင္ကို အေစခံရန္သာ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရွိကာ ဆႏၵရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ျဖစ္ျခင္းသည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဆုေက်းဇူး၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မဟုတ္ေပ။ ဘုရား သခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အား အရာခပ္သိမ္းတုိ႕ျဖင့္ နာခံစြာအေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ေခၚဖိတ္ထားပါသည္။ ဘုရားသခင္က သူေပးထားေသာလုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီးျပည့္စံုႏုိင္ရန္အတြက္ ၀ိညာဥ္ဆု ေက်းဇူးတစ္ခု (သို႕) ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးမ်ားကို ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ပုိင္ဆုိင္ေသာဆုေက်းဇူးမ်ားသည္ မည္သို႕ေသာအရာျဖစ္သည္ကို နည္းလမ္းမ်ိဳး စံုျဖင့္သိရွိႏုိင္သည္။ ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးဆန္းစစ္ျခင္း(သို႕) အေသးစိတ္ေဖာ္ျပျခင္း၊ သို႕ေသာ္ထို၀ိညာဥ္ဆု ေက်းဇူးေပၚတြင္ မွီခိုအားထားမႈမရွိျခင္းက ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးသည္ မည္သည့္ေနရာမွလာသည္ ကို သိရွိရန္ ကူညီပါလိမ့္မည္။ အျခားေသာသူမ်ား၏အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏၀ိညာဥ္ဆုေက်း ဇူးမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးပါလိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ျမင္ေတြ႕ေသာဘုရားသခင္ကို အေစခံသူမ်ားက ကၽြႏု္္ပ္ တုိ႕သတိမထားမိခဲ့ေသာ ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးမ်ားအသိအမွတ္ျပဳရန္ ကူညီပါလိမ့္မည္။ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးကို အမွန္အကန္သိရွိေသာသူသည္ ၀ိညာဥ္ဆုေက်း ဇူးေပးပုိင္ရွင္၊ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ မိမိရရွိေသာ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးမ်ား ကို သိၿပီး၊ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားဖုိ႕ရန္အတြက္ ပို၍အသံုးခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္ထံဆု ေတာင္းပါ။

ဟုတ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားကို သြန္သင္ဆရာအျဖစ္ ေခၚ၍၊ သူတုိ႕ကို သြန္သင္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာဆုေက်းဇူးကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္ကအခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားကို ေစခံျဖစ္ရန္ေခၚ၍၊ သူတုိ႕ကို ကူညီေသာဆုေက်းဇူးကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ မိမိရရွိေသာ၀ိညာဥ္ ဆုေက်းဇူးကို တိက်စြာသိရွိေသာ္လည္း ထို၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးအျပင္အျခားေသာနည္းလမ္းအားျဖင့္ ဘုရား သခင္ကို အေစမခံႏုိင္ဟု အဆုိလုိေပ။ ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူး(သို႕) ဆုေက်းဇူးမ်ား သိရွိျခင္းသည္ အက်ိဳးရွိသလား။ အက်ိဳးရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ မိမိရရွိေသာ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးအားျဖင့္ သာဘုရားသခင္ကို အေစခံ၍ အျခားေသာနည္းလမ္းအားျဖင့္ေစမခံျခင္းသည္ မွားယြင္းမႈရွိသလား။ ရွိပါ သည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ကို အေစခံရန္ မိမိအသက္တာဆက္ကပ္အပ္ႏွံမႈရွိလွ်င္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႕လုိအပ္ေသာဆုေက်းဇူးမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ကၽြႏု္ပ္၏၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးသည္ မည္သည့္ဆုေက်းဇူးျဖစ္သည္ကို မည္သို႕သိရွိႏုိင္မည္ နည္း။