settings icon
share icon

Ne y waoong www.GotQuestions.org Mõorã sɩt-wɛbã zugu!

Wẽnnam goamã Sokr sen paam leokre

Maan-y d sugr, tɩ bala d nan ka tõe n leok yãmb sokrã ne Mõor ye nan nand ye. Y sãn tõe n gʋlsame la y karem ne Ãnglindu, bɩ y tolg y sokrã - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Ad tõnd sen lebg zĩis nĩns ne Mõorã:Koe-nõogã

Fo tara vɩɩm sen ka sɛt bɩ?

B kõn foom sugri? Mam na n maana wãn wãn n paam sugr Wẽnnaam nengẽ?

Tɩ rẽeg a Zezi wa f meng Fãagd võor yaa bõe?

Fãagrã sor yaa bõe?

A Kirist ned yaa bõe?

Masã mam tẽeda Zezi…bõe n pʋgde?Sokr sen tar yõodo wʋsgo

Rĩnga Wẽnnaam beeme?

Yaa ãnda la a Zezi?

A Zezi meng zoe n yeelame t’B yaa Wẽnnaam bɩ? A Zezi yaa Wẽnnaam bɩ?

Wẽnnam goamã Sokr sen paam leokre
© Copyright Got Questions Ministries