settings icon
share icon
Sokre

B kõn foom sugri? Mam na n maana wãn wãn n paam sugr Wẽnnaam nengẽ?

Leokre


Tʋʋma 13:38 yeelame tɩ, “ Woto yĩnga, daopa la ba-biisi, bɩ yãmb bãng tɩ yaa rao-kãng maasem yĩng la yel-wẽnã sugr koɛɛgã moond yãmb sʋka.”

Sugryaabõe la yaabõeyĩng la mamsɛgpaamsugri?

Gom-bil ning b sen boond tɩ “sugrã” võor yaa tɩ b yẽesa walgã t’a lebg yolgemd poy, n bas-a soabã taale, n bas-a samdã tɩ lʋy.Tõnd sãn beeg neba, d baodame tɩ b rãmb kõ-d sugri hãnd d zems-n-taarãna na le zĩndi. Ned ka kõt a to sugr a soab sen sɛgd ne sugr kũun yĩng ye. Ned ba a ye ka sɛgd ne sugr kũun ye. Sugr kũun yaa nõnglm tʋʋmde, nĩmbãn-zoeere la bark tʋʋmde. Sugr kũun yaa yam-yãkr tɩ bas taal f sũur pʋgẽ, hal baa a soab beegrã ne foomã sen zem to-to.

Wẽnnaam goamã yeelame tɩ tõnd fãa baoda sugr ne Wẽnnaam. Tõnd fãa maana yel-wẽna.Koɛɛg soaba 7:20 togsame tɩ, “Sɩda, nin-tɩrg ka be dũniyã n maand tɩrg n ka kongdẽ ye.” 1 Zã 1:8 yeelame, “ Tõnd sãn yetẽ tɩ tõnd ka tar yel-wẽna, tõnd belgda tõnd mense, la sɩd ka be tõnd pʋsẽ ye.”Yel-wẽnd buud fãa yaa Wẽnnaam kɩɩsgo (Yɩl-sõmyã 51:4). Woto yĩnga, Wẽnnaam sugrã kũun ko-yũud tara tõnd hal wʋsgo. Tõnd sãn ka paam d yel-wẽnã sugri, tõnd na n zĩnda namseg zĩigẽ wakat sen kõ sɛ d yel-wẽna yĩnga (Matiye 25:46; Zã 3:36).

Sugri– Mam na n maana wãn n paam sugri?

Zu-noogo, Wẽnnaam yaa nonglem la nĩnbãan-zoeer soaba– sen dat n kõ tõnd d yel-wẽnã sugri. 2 Pɩyɛɛre 3:9 yeta tõnd tɩ “…a bãmb sen ka rat tɩ ned baa a ye sãama yĩnga, bãmb maanda sũ-mar ne yãmb n dat tɩ yãmb fãa yamã tek tɩ y kos sugri.” Wẽnnaam dat n kõn tõnd sugri, rẽ yĩnga B zoe n sɛgla bũmb tõnd sugrã kũun yĩnga.

Yaood nĩng sen zems ne tõnd yel-wẽna yaa kũum. Romẽ 6:23 verse wã pʋ sʋk yeelame tɩ, “ …tɩ bõe yel-wẽna yaood yaa kũum.” Yaood ning sen zems ne tõnd yel-wẽna yaa kũum. Wẽnnaam, B saag-sõngã pʋga, b lebga nĩn-saala – sen yaa a Zezi Kirist (Zã 1:1, 14). A Zezi kii kũum da-pɩkã zugu, n deeg tõnd yel-wẽnã sɩbgr ning tõnd sen togd n deegã – kũum. 2 Korẽnt rãmba 5:21 zãmsda tõnd tɩ, “Bãmb kɩtame tɩ sen ka mi-a yel-wẽna lebg yel-wẽn tõnd yĩnga, tɩ tõnd tõe n lebg Wẽnnaam tɩrlem bãmb maasem yĩnga.”A Zezi ki kũum da-pɩkã zugu, n deeg tõnd yel-wẽnã sɩbgr ning tõnd sen da togd n deegã! B sen yaa Wẽnnaama yĩnga, a Zezi kũumã wa ne sugr kũun dũniyã fãa yĩnga.1 Zã 2:2 wiligdame tɩ “Bãmb mengã yɩɩ maoong tõnd yel-wẽnã yĩnga. Ka tõnd yel-wẽna yĩng bal ye, la yaa dũniyã nebã yel-wẽn yĩng me.” A Zezi vʋʋgame, n wilg bal tɩ bãmb tõoga kũumã ne yel-wẽnã (1 Korẽntrãmba 15:1-28). Bark Wẽnnaam, a Zezi kũumã ne b vʋʋgrã maasem yĩnga Romẽ 6:23 verse wã pʋ sʋkã sen ketã paama pidsgu, “…la Wẽnnaam kũunã yaa vɩɩm sen ka sɛtã, tõnd Zusoaba a Kirist Zezi maasem yĩnga.”

Fo rat n paam f yel-wẽnã sugr kũun bɩ? Fo sũurã kaoda fo bʋʋd f beegrã yĩng hal tɩ fo ka tõe n yiis-a f sũurẽ wã bɩ? Fo yel-wẽna sugr kũun sor beeme fo sãn n tẽ a Zezi wa fo fãagda. Efɛɛzẽ dãmb 1:7 yeelame yaa, “.Yaa bãmb maasem yĩng la tõnd paamd fãagr ne bãmb zɩɩm, fãagr sen yaa yel-wẽna sugri, sen zems bãmb bark-kasengã.” A Zezi reega tõnd zĩig n yao tõnd samdã, tõnd na paam sugr yĩnga. Bũmb ning fo sen tõe n maan bala, yaa tɩ f kos Wẽnnaam sugri ne a Zezi yʋʋre, la f tẽ t’a Zezi kii fo yel- wẽna yaood yĩnga – la b na kõ foom sugri! Zã 3:16-17 pʋga koe-nõ kasẽnga n be beenẽ n yetẽ, “Bala Wẽnnam nõnga dũniyã, hal wʋsgo, tɩ b kõ b Biig sen ka to, tɩ ned ning fãa sen tẽed bãmb kõn sãam ye, la a na paam vɩɩm sen kõn sɛ. Dẽ yĩnga, Wẽnnaam ka tʋm b Biigã tẽng zug tɩ b kao dũniyã bʋʋd ye, la yaa tɩ dũniyã paam fãagre, b maasem yĩnga.”

Sugri– kõta nana woto la?

N-ye yaa nana nana bala!Fo ka tõe n paam sugr ne f tʋʋm pang Wẽnnaam nẽngẽ ye. Fo ka tõe n yao n yaool paam sugr Wẽnnaam nẽngẽ ye. Yaa bũmb fo sen tõe n deeg zaalem, ne tẽebo, nĩnbãan-zoeer Wẽnnaam senyaa bark soabã nẽngẽ. Fo sãn dat n deeg a Zezi Kirist wa fo Fãagda tɩ Wẽnnaam kõ foom sugr bɩ f pʋʋs pʋʋs-kãngã. La bɩ f bãng tɩ pʋʋs-kãngã wal pʋʋsg a to ka tõe n fãag foom ye. Yaa fo sen na n tẽ a Zezi Kirist bal la fo tõe n paam f yel-wẽnã sugri. Pʋʋs-kãngã yaa sen nã wilig Wẽnnaam bal tɩ fo tẽeda Bãmba la f pʋʋs B bark b sugrã kũun yĩnga. “Wẽnnaam, mam miime t’m maana yel-wẽna n beeg Yãmba la sɛga ne sɩbgre. La a Zezi reega sɩbgr nĩng mam sen da sɛgd n paama tɩ mam sãn tẽ Bãmb bɩ m paam sugr kũuni. Mam maanda tẽeb ne Yãmb hãnd m na paam fãagre. M pʋʋsda yãmb bark Yãmb sugrã la Y barkã yĩnga! Amina!”

Fo sen karm bũmb nĩng ka wã kɩtame tɩ yãk yam n dat n deeg a Zezi bɩ? Sãn n yaa woto, bɩ f tõk “Mam deega a Kirist rũnda” wã butõ tẽngr ka.

EnglishLebg n leb Mõorã zĩigẽ

B kõn foom sugri? Mam na n maana wãn wãn n paam sugr Wẽnnaam nengẽ?
© Copyright Got Questions Ministries