settings icon
share icon
Sokre

Rĩnga Wẽnnaam beeme?

Leokre


Wẽnnaam belmã ka bũmb ned sen tõe n wilgi, wala A “ka be wã” ka ned sen tõe wilig ye. Wẽnnaam sebrã yeelame tɩ tõnd sɛgd n saka nẽ tẽeb bal tɩ Wẽnnaam beeme: “La tẽeb sãn n kaẽ, ned ka tõe n ta Wẽnnaam yam ye, bala, ned ning sen wat Wẽnnaam nẽngẽ, a tog n tẽeme tɩ bãmb beeme, la tɩ bãmb yaa neb nins sẽn baood bãmbã roanda.” (Hebre11:6) Wẽnnaam sãn n da ratẽ, B ra tõe n puk B mẽng n wilig dũniyã nebã fãa tɩ bãmb sɩd beeme. La B sãn da maanẽ woto, ra kaẽ tɩlay tɩ tẽeb zĩndẽ ye. “A Zezi yeela yẽnda yaa, ‘Fo sen yã maamã yĩng la foo tẽeda. Bark bee neb nins sen ka yã la sen tẽedã zutu.” (Zã 20:29).

La baoosg zãnga, bũmb ba a ye ka be be n wiligdẽ tɩ Wẽnnaam ka be ye. Wẽnnaam sebrã yeelame tɩ, “Saas wilgda Wẽnnaam ziiri, la sa-gãong togsda bãmb nus tʋʋma. Daar a yembr kɩ ta bãmb kaset ne daar a to, la yʋng a yembr kôta yʋng a to bãngre. Noor togsg kay ye, la goam kay ye, la ne ka tôe n wʋʋm bãmb koɛɛg ye. La Wẽnnaam nus tʋʋmã rãamd yii tẽngã fãa pʋgẽ, la bãmb goamã taa dũniyã tɛk fãa. Yaa beenẽ la bãmb tilg zãng wîndgã yînga.” (Yɩɩl Sõmyã 19:1-4).

D san n ges ãdsã, la d sã n bãng tɩ yĩngr la tẽng ɩvʋg yalmame, la d ges yel-soalm nins sen be duniyã pʋgã, d sãn ges rasãnd nĩng sen be wĩnto-lʋingã wakate—bõn-kãens fãa wilidame bal tɩ naand n be sen boond tɩ Wẽnnaam. La baa bõn-kãens sãn da ka seke, tõnd mẽnsã sũyã kõta kaset tɩ Wẽnnaam beemẽ. Koɛɛg Soab 3:11 yeela tônd tɩ, “Bãmb maana bũmb fãa sôama n zems a wakate. Bãmb nînga wakat sen ka sɛt tagsg ninsaal sũur pʋgẽ, baa ne yẽ sen ka tôe n tags n bãng tʋʋmd ning Wẽnnaam sen maan hal sɩ ngr tɩ ta sɛɛbã.” Tõnd sũ-bãngrã pʋga d mime tɩ bũmb n be be n yɩɩd vɩɩm ning tõnd sen be a pʋgẽ wã, la ned n be n yɩɩd dũni ning tõnd sen vɩ a pʋgẽ wã. La ne rẽ fãa, Wẽnnaam sebrã keogda tõnd n yetẽ tɩ neb n na n wa yetẽ tɩ Wẽnnaam kay ye: “Zɩ t yeta a sũurẽ tɩ Wẽnnaam kay ye.” (Yɩl Sõmyã 14:1). Sãn mikame tɩ neb kʋʋngo hal duniyã sɩngr wakat, minindã fãa pʋse, zamaan ka-tɛksã pʋse, la duniyã weem-vɩɩsã naasã fãa, tẽeme tɩ Wẽnd beeme, rat n yeelame tɩ bũmb (wal ned) n ning tẽebãb sũyẽ wã.

Sãn zʋʋg kaset ning Wẽnnaam Sebrã sen kõ n wiligdẽ tɩ Wẽnd n be wã, gom-n-bilg-sen-sɛgd-yɩ goam zãmsg a taab n be n wiligdẽ tɩ Wẽnnaam beeme. B boonda zãms kãens tɩõntolozi (Ontologie) sen yaa Wẽnnaam belm bilgr goamã. Yaa zãmsg sen tikd Wẽnnaam yʋʋrã võorã bilgr bal n wilg tɩ Wẽnd n be. Bilgrã yetame tɩ Wẽnnaam “yaa a soab ning sen ka to t’a to ka be sen yɩɩd yẽ n tõe n naan a ye.” Zãmsg kãng wiligdame tɩ yaa nana tɩ tẽ tɩ Wẽnnaam beeme n yɩɩd f sen nã n tẽ t’a kay ye, rẽ yĩngã a soab nĩngã sen yɩɩd la zãntẽ n yɩɩd nĩnsaal wʋmb wal a tagsgã sɛgd n beeme. Wẽnnaam sãn n da kay, rẽ Wẽnnaam da ka na n yɩ a soab sen yɩɩd la a zãntẽ n yɩɩd bũmbã fãa wã ye, la Wẽnnaam võor bilgr me ra ka le yɩt tɩrg ye.

Zãmsga a yiib soab yaa Wẽnnaam bãngr zãmsgã sen boond tɩTeolozi wã pʋg la a yita. Teolozi wã yetame tɩ sen mik tɩ dũniyã bõn-nãandsã yaa yel-soalm to-to wã, yaa Wẽnd n sɛgd n beẽ la yaa yẽ naan-ba. Makre, tẽngã sãn da pẽnẽgẽ Wĩntoogã ne mɛtr a wãna wal a zãag ne a ne mɛtr a wãn bala, tẽngã zug bõn-vɩɩsã sõor ra ka na n ta a woto ye. Tõnd sen vʋʋsdã la d sen dɩtã sãn da ka wõndẽ b sen yaa sõab rũndã rũndã wã, ten-goãngã zug bõn-vɩɩsã fãa ra ka beẽ ye. Vɩɩmã pukr duniyã zug sãn da wa yaar woto d da tõe n mak-a la wa nẽd sen tão lotori n paam n dɩ naoor a 1 a sen tão naor 10^243(sen dat n wilg tɩ yaa 10 tɩ pʋg ne zaalm zaalm dãmb 243 la a soab sɛgd n tão n yaool n dɩ). Nĩnsaal yĩngã selill a ye tãa pʋga yaa te-bõaneg miliyõ rãmb wʋsg n lagm tab n kɩt t’a selill vɩɩga.

Zãmsg a tãab soab sen wiligd tɩ Wẽnnaam beeme yaa yĩngrã la tẽngã belmã. Bũmb nĩng fãa sen be tara a nãanda. Yĩngr la tẽngã yaa sen naanẽ. Bũmb sãn n beẽ yaa bũmb a to sabab n kɩt t’a zĩndi. La, yaa bũmb a to b sen “ka naane” n be, n yaol n naan sen be wã. Sen be a tɩ b ka “naan-a wã” t’a yaol n beẽ n wã soab yaa Wẽnnaam.

Naasẽ soab yaa nĩnsaal sũ-bãngrã. Buud fãa minung pʋga tõod n be. Ned fãa mii sen sɛgd la sen sɛgd n maane. Nĩn-kʋʋre, ziri, wagdem, la rẽgd buud fãa kisa duniyã weem-vɩɩsã nãasã pʋga. Yaa ãnda n zãms nĩnsaal t’a bãng sen sɛgd ne sen ka sɛgd n bak tɩ sãn ka Wẽnnaam nĩng sen yaa tɩrlem soabã?

La baa zãmsg kãens fãa belmã, Wẽnnaam sebrã yeta tõond tɩ neb n na n zĩndi tɩ baa kaset wʋsg sen be n wilgd Wẽnnaam belmã bɩ b kɩɩs n yet tɩ Wẽnnaam belm yaa ziri. Rom Dãmb sebrã 1:25 yeelame tɩ, “Bãmb teka Wẽnnaam sɩdã, n waoog la b sak bôn-naands n yɩɩd naandã sen be bark wakat sen kô sɛ. Amina! “ La Wẽnnaam sebrã yeelame yas tɩ ned ba a ye ka na n paam bʋm a sen ka tẽed Wẽnnaam yĩnga: “Bala bũmb nins sen naan hal sɩg dũniyã naaneg wakatã pukda Wẽnnaam zãmsg nin sen ka tôe n yã ye, la bãmb pãngã sen ka sɛtã, la bãmb wẽnego, halt ɩ b lebg vẽenes a nin sen tôe n yã.” (Rom dãmba 1:20).

Neb kẽer ka sak tɩ Wẽnnaam beeme tɩ bala “bãng-sãmbdã” bɩ sɩyãnsã ka tẽed rẽ wala “bũmb ka be n wiligdẽ ye.” La b kɩɩsgã võor yaa tɩ b sãn yãk yam n tẽ Wẽnnaam belmã, yaa tɩlay tɩ b sak tɩ bãmb yaa koangdb tɩ wa lebg mõdgr tɩb kos Wẽnnaam sugri (Rom Dãmba 3:23, 6:23). Wẽnnaam sãn beeme, yaa tɩlay tɩ tõnd sak tɩd yaa bɛɛgdb Bãmb taoore. La Wẽnnaam sãn ka be, tõnd tõe n maana d sen datã fãa tɩ nindaar beog bʋ-kaoor dabeem ka tar-d ye. Yaa rẽ n kɩt tɩ neb wʋsg sen ka tẽed tɩ Wẽnnaam beemẽ wã lebgame n tẽed tɩ dũniyã naanegã sɩnga nẽ rums sen da tekd bilf bilfu n yaool l yɩ nĩnsaala—rẽ mẽ yaa sor bãmb me sen dɩk n tẽed tɩ Nãand n be n yaa Wẽnnaam. Wẽnnaam beemẽ vẽeneg vẽenega la ned kam fãa miime t’a beeme. Nebã sen pademd la b nadegdẽ n yetẽ tɩ Wẽnnaam ka be wã yaa sɩlem bal b sen dat n wilig tɩ b ka sak tɩ Wẽnnaam beeme ye n yaool n miiẽ tɩ B beeme.

Tõnd tara bõe kaset tɩ Wẽnnaam beeme? D sen yaa Kirits tẽedbã, d miime tɩ Wẽnnaam beeme tɩ bala tõnd gomda ne Bãmb daar fãa. Tõnd ka wʋmd B sen gomd ne tõnd wa ned ne a to ye, la B belmã sɩɩsda tõndo, tõnd ne Bãmb yãagrã tõnd vɩɩmã pʋga, tõnd miime tɩ B tara nõnglm, b barkã raab bee tõnd sũurẽ wã. Yɛll n piʋg tõnd vɩɩmẽ wã ned sen ka tõe n bilg tɩ sãn ka Wẽnnaam ye. Wẽnnaam talla bõn-bãn n fãag tõnd la B tek tõnd vɩɩmã tɩ tõnd ka zãgs tɩ waoog Bãmb la d sak tɩ yaa Bãmb belmã n maan rẽ n kõ tõnd ye. Tõnd sen bilg bũmb nins fãa poorẽ wã ba ye ka tõe n kɩt neb nins sen ka sak tɩ Wẽnnaam beeme wã tẽ bũmb nins sen zoe n yaa vẽenegã ye. Tɩ baase, Wẽnnaam belmã yaa bũmb d sen sɛgd sak ne tẽebo (Ebru 11:6). Tɩ tẽ Wẽnnaam ka rat n yeel tɩ tõnd na n muma d ninã n kẽnd zond pʋg ye; yaa na-yakmd a ye ned sen na n yãk n kẽ roog sen pid ne vẽenem neb wʋsg me sen zoe n kẽ n yãs-a pʋgẽ.

EnglishLebg n leb Mõorã zĩigẽ

Rĩnga Wẽnnaam beeme?
© Copyright Got Questions Ministries