settings icon
share icon
Sokre

Tɩ rẽeg a Zezi wa f meng Fãagd võor yaa bõe?

Leokre


Foo reeg a Zezi wa fo meng Fãagd bɩ? Sen na n yɩlẽ tɩ fo wʋm sok-kãngã võor sõama, yaa tɩlay tɩ fo reng n bãng gom-biis kẽer võor wa “Zezi Kirist,” “Menga,” la “Fãagda.”

Yaa anna la a Zezi Kiristi? Neb wʋsg na n sakame t’a Zezi Kirist yaa nĩn-sõngo, karensaam kasenga, wal a yaa Wẽnnaam nõrɛɛs. Fãa yaa sɩd la zemsa ne a Zezi, la b ka wiligd-a sen yaa a soab ningã zãng ye. Wẽnnaam sebrã yeelame t’a Zezi yaa Wẽnnaam sen dɩk yĩnga, Wẽnnaam sen yer ninsaal yĩnga (ges-y Zã 1:1, 14). Wẽnnaam wa dũniyã zug n na n zams tõndo, n maag tõndo, n dems tõndo, n kõ tõnd sugri—la a ki tõnd yĩnga! A Zezi yaa Wẽnnaam, Nãandã, Zusoab-n-dãmb Zusoabã. Fo sak n deega a Zezi bɩ?

Fãagd võor yaa bõe, la yaa bõe yĩng la tõnd sɛgd n paam Fãagda? Wẽnnaam goamã yeelame tɩ tõnd fãa maana yel-wẽna; tõnd fãa maana tʋʋm wẽense (Romans 3:10-18). Woto yĩnga, tõnd sɛgdame tɩ Wẽnnaam sũ-puugr la B bʋ-kaoor paam tõndo. La sɩbgr sen zems ne yel-wẽna tõnd sen maan n beeg Wẽnnaam sen ka-saabã yaa sɩbgr sen ka sate. (Romans 6:23; Revelation 20:11-15). Yaa rẽ yĩng la tõnd sɛgd n paam Fãagda!

A Zezi wa dũniyã zugu n deeg tõnd zĩig n ki. A Zezi kũuma yaa tõnd yel-wẽna yaood sen ka tar tɛk ye (2 Corinthians 5:21). A Zezi kiime n yao sɩbgr ning sen yaa tõnd yel-wẽna yaodã (Romans 5:8). A Zezi yaome hãnd tõnd kõn leb n yao yas ye. A vʋʋgrã n bas kũumã wiligdame t’A kũuma seka tõnd yel-wẽnã yaodo. Yaa rẽ yĩng la a Zezi sen yaa Fãagda ye tãa sen ka tar to wã (Zã 14:6; Acts 4:12)! Fo tɛɛg a Zezi wa fo Fãagd bɩ?

A Zezi yaa fo “meng” Fãagd bɩ? Neb kẽer tẽedame tɩ Kirist-nedemdã tɛk yaa wẽnd-doogẽ kẽna, tɩ tũ wend-doogã minundu, la/wal ra maan yel-wẽn kẽer ye. La woto ka Kirist-nedemd ye. Kirist-nedembdã yaa tɩ fo mengã paam lagem-n-taar ne a Zezi Kirist. Tɩ reeg a Zezi wa f meng Fãagd yaa tɩ fo rɩk fo mengã tẽebã ne fo teegrã fãa n dell Bãmba. Ned ba ye kõ n paam fãagre, a sen teeg neb a taab tẽeb yĩng ye. Ned baa ye kõ n paam sugri a sen maand tʋm-sõame kẽer yĩng ye. Ned sen na n maan bũmb nĩng n paam fãagr yaa soab meng sen na n sak a Zezi wa a meng Fãagda, n tẽed t’A kũuma yaa fo yel-wẽna yaodo la a vʋʋgrã yaa kaset sen wiligd tɩ fo tara vɩɩm sen ka sɛtã (Zã 3:16). A Zezi yaa fo mengã Fãagd bɩ?

Fo sãn dat n deeg a Zezi Kirist wa fo meng Fãagda, bɩ f gom ne Wẽnnaam m pʋʋs pʋʋs-kãngã. La bɩ f bãng tɩ pʋʋs-kãngã wal pʋʋsg a to ka tõe n fãag foom ye. Yaa fo sen na n tẽ a Zezi Kirist bala ne tʋʋmd ninga A sen pidis kũum da-pɩkã zugã n tõe n fãag ne f yel-wẽnã. Pʋʋs-kãngã yaa sen nã wilig Wẽnnaam bal tɩ fo tẽeda Bãmba la f pʋʋsd-B la bark b fãagrã kũun yĩnga. “Wẽnnaam, mam miime t’m maana yel-wẽna n beeg Yãmba la m sɛgda ne sɩbgre. La mam tẽedame t’a Zezi reega sɩbgr nĩng mam sen da sɛgd n paama tɩ mam sãn tẽ Bãmb bɩ m paam sugri. Mam sakame n deegd Yãmb sugrã kũuni n maand tẽeb ne Yãmb fãagrã. Mam deegd a Zezi wa mam meng Fãagda! M pʋʋsda yãmb bark Yãmb bark kasengã la Y sugrã yĩnga—la vɩɩm sen ka sɛtã kũuni! Amina!”

Fo sen karm bũmb nĩng ka wã kɩtame tɩ yãk yam n dat n deeg a Zezi bɩ? Sãn n yaa woto, bɩ f tõk “Mam deega a Kirist rũnda” wã butõ tẽngr ka.

EnglishLebg n leb Mõorã zĩigẽ

Tɩ rẽeg a Zezi wa f meng Fãagd võor yaa bõe?
© Copyright Got Questions Ministries