settings icon
share icon
Sokre

Fo tara vɩɩm sen ka sɛt bɩ?

Leokre


Wẽnnaam sebrã wiligda vɩɩm sen ka sɛtã sorã vẽeneg vẽenega. Pipi bũmbu, tõnd sɛgdame n deng n bãng tɩ tõnd maana yel-wẽna n ne Wẽnnaam: “Bala, fãa maana yel-wẽna n kong Wẽnnaam waoogre.”(Romẽ rãmb 3:23). Tõnd fãa maana bũmb Wẽnnaam sen kisi, tɩ rẽ kɩt tɩ sɛgd ne sɩbgre. Tõnd fãa yel-wẽna sen kɩɩs Wẽnnaam ning sen ka saabã, yaa sɩbgr sen ka tar saab me la tõnd sɛgdẽ paamẽ. “Bala yel-wẽnã yaood yaa kũum, la Wẽnnaam kũunã yaa vɩɩm sen kõn sɛ, tõnd Zusoab a Kirist Zezi maasem yĩnga.”(Romẽ rãmb 6:23).

Ne rẽ fãa, a Zezi Kirist, sen ka maan yel-wẽna (1 Pɩyɛɛre 2:22),n yaa Wẽnnaam biigã sen ka sɛtã lebga nĩnsaala ((Zã 1:1,14) n ki tõnd beegrã yaod yĩnga. “La Wẽnnaam wilga bãmb nonglem tõnd yĩnga, tɩ tõnd sen da ket n yaa yel-wẽn-maandbã, Kirist kii tõnd yĩnga.”(Romẽ rãmb 5:8). A Zezi kii da pɛkã zugu (Zã 19:31-42), n deeg sɩbgr nĩng sen sɛgd n lʋy tõnd zugã (2 Korint rãmb 5:21). Rasem a tãab loogr poore A vʋʋgame (1 Korint rãmb 15:1-4), n wilg tɩ bãmb tõoga yel-wẽna ne kũumã. “Bãmb ninbãan-zoeerã sen yaa kasengã, B kõ tõnd dogem-paalga tɩ tõnd paam tẽeb ɩv Zezi-Kirist kũum-vʋʋgr yĩnga.” (1 Pɩyɛɛre 1:3).

Ne tẽebo, tõnd sɛgdame n tek tõnd tagsã sen kẽed ne a Kirist - sen yaa soaba, yaa anna la Bãmba, yaa bõe tʋʋmd la B tʋmyã, bõe sabab yĩnga –fãagrã yĩnga (Acts 3:19). Tõnd sãn tẽ Bãmba, n tẽ tɩ Bãmba ki da-pɩkã zug tõnd yel-wẽna yaod yĩnga, b na n basa tõnd taale tɩ tõnd paam vɩɩm sen ka sɛt nĩng Bãmb sen kãabã n zĩnd Arzan ne Bãmba. “Bala Wẽnnaam nõnga dũniyã wʋsgo tɩ b tʋm bãmb Biig seb ka to, tɩ ned ning fãa sen tẽed bãmb kõn sãam ye, la a na paam vɩɩm sen kõn sɛ.”(Zã 3:16). “Fo sãn kɩs Zusoab a Zezsi kaset ne f nõore, la f tẽ f sũur pʋgẽ tɩ Wẽnnaam vʋʋga bãmba fo na n paama fãagre.” (Romans 10:9). Tẽeb bal ne tʋʋmd nĩnga a Zezi sen pids da-pɩkã zugã yaa rẽ la vɩɩm sen ka sɛtã sore! “Bala, yaa ne bark la yãmb paam fãagr tẽeb yĩnga, la ka ne yãmb mens pãng ye, yaa Wẽnnaam kũuni – la ka tʋʋmã yĩnga, tɩ ned da pẽg a meng ye.”(Ephesians 2:8-9).

Fo sãn dat n deeg a Zezi Kirist wa fo Fãagda tɩ Wẽnnaam kõ foom sugri bɩ f pʋʋs pʋʋs-kãngã. La bɩ f bãng tɩ pʋʋs-kãngã wal pʋʋsg a to ka tõe n fãag foom ye. Yaa fo sen na n tẽ a Zezi Kirist bal la fo tõe n paam f yel-wẽnã sugri. Pʋʋs-kãngã yaa sen na n wilig Wẽnnaam bal tɩ fo tẽeda Bãmba la f pʋʋs B bark b sugrã kũun yĩnga. “Wẽnnaam, mam miime t’m maana yel-wẽna n beeg Yãmba la m sɛgda ne sɩbgre. La a Zezi reega sɩbgr nĩng mam sen da sɛgd n paama tɩ mam sãn tẽ Bãmb bɩ m paam sugr kũuni. Mam maanda tẽeb ne Yãmbã hãnd m na paam fãagre. M pʋʋsda yãmb bark Yãmb sugrã la Y barkã yĩnga –vɩɩm sen ka sɛtã kũuni! Amina!”

Fo sen karm bũmb nĩng ka wã kɩtame tɩ yãk yam n dat n deeg a Zezi bɩ? Sãn n yaa woto, bɩ f tõk “Mam deega a Kirist rũnda” wã butõ tẽngr ka.

EnglishLebg n leb Mõorã zĩigẽ

Fo tara vɩɩm sen ka sɛt bɩ?
© Copyright Got Questions Ministries