settings icon
share icon
Sokre

Masã mam tẽeda Zezi…bõe n pʋgde?

Leokre


Ne y mõdgre! Yãmb yãka vɩɩm tekr yam-yãkre! Tõe tɩ y sokda y menga, “Bõe n pʋgde? Mam na n sɩng m kẽndã ne m Wẽnnaamã wãn wãna?” Na-kẽnds a nu wã sen pʋgdã na n wilga Wẽnnaam sebrã pʋgẽ na-yakem yãmb sen sɛgd n tũ. Sokr sãn wa be sen kẽed ne yãmb tẽebã pʋg kẽndã, bɩ kẽng tɩlgẽ ka: https://www.gotquestions.org/Mossi

1. Tags n gese fo wʋmda fãagrã võor sõama.

1 Zã 5:13 yeela tõnd tɩ, “Mam gʋlsa yãmb bõn-kãens tɩ yãmb bãng tɩ yãmb sen tẽed Wẽnnaam Biigã yʋʋrã, yãmb tara vɩɩm sen kõn sɛ.” Wẽnnaam daab yaa tɩ tõnd wʋm fãagrã võore. Wẽnnaam datame tɩ tõnd sɩd bãng hakɩk tɩ tõnd sɩd paama fãagre. Bɩ d kẽng tao-tao koɛɛg koɛɛg bal n tɩ ges fãagrã na-tũudsã:

(a) Tõnd fãa maana yel-wẽna. Tõnd fãa maana tʋʋm-wẽens sen ka ta Wẽnnaam daabo (Rom dãmba 3:23).).

(b) Yel-wẽna maasm yĩnga, tõnd sɛgda ne sɩbgr sen yaa welgr ne Wẽnnaam wakat sen ka sɛt yĩnga (Rom dãmb 6:23).

(c) A Zezi kii kũum da-pɩka zug tõnd yel-wẽna yaoob yĩnga (Rom dãmba 5:8; 2Korẽntiyẽ rãmb 5:21). A Zezi reega tõnd zĩig n ki, n deeg sɩbgr ningã tõnd sen da sɛgd n deegã. A vʋʋgrã wiligdame t’a Zezi kũuma seka tõnd yel-wẽna yaoobo.

(d) B rãmb nins sen tẽed a Zezi–la b tẽed tɩ b kũuma yaa yel-wẽna yaood yĩnga Wẽnnaam kõt-b la sugr la fãagre (Zã 3:16; Rom dãmba 5:1; Rom dãmba 8:1).

Yaa fãagrã koɛɛg la woto! Fo sãn tẽed a Zezi Kirist wa f Fãagda, fo paama fãagre! B kõ foom f yel-wẽna sugri, Wẽnnaam kãabame tɩ Bãmb ka na n bas foom wal B yĩm fo yell ye (Rom dãmba 8:38-39; Matiye 28:20). Tẽege, a Zezi Kirist pʋgẽ fo fãagrã yaa bũmb sen yaa vẽenega (Zã 10:28-29). Fo sãn n tẽed a Zezi bal wa fo Fãagda, bɩ ra sãmb ye, tẽ tɩ fo na n vɩɩmda vɩɩm sen ka sɛtã ne Wẽnnaam Arzãna!

2. Bɩ f bao wẽn-doog sen zãmsd nebã Wẽnnaam Goamã.

Ra tags-y tɩ wẽn-doog yaa roogã sen me wã ye. Wẽn-doogã yaa nebã. Yaa sõama t’a Zezi Kirist tẽed fãa paam lagem-n-taar ne tẽedba a taaba. Yaa wẽn-doogã pipi yãabo, la a yõod la woto. Fo sen teed a Zezi Kirist masa wã, tõnd keogda foom tɩ f bao wẽn-doog sen tẽed Wẽnnaam goamã yãmb sakẽ wã bɩ y tẽngẽ wã n tɩ n sõs ne Pastɛɛrã. N togs-a tɩ fo yaa tẽed paalga a Zezi Kirist pʋga.

Wẽn-doogã yãab a yiib n soab yaa tɩ zãms nebã Wẽnnaam goamã. Fo tõe zãms n bãnga fo sen na n dɩk Wẽnnaam goamã ning a na-kẽdr zugu to to. Ra yĩim tɩ yaa Wẽnnaam Sebrã la pipi bũmb sen tõe n kɩt tɩ fo yɩ tõogd f tẽebã sorã zug ye. 2 Timote 3:16-17 yeelame tɩ, “Gʋls-sõmiyã zãng yaa Wẽnnaam n kõ tõndo, la a bee bark zãmsg yĩnga, la tɩ wilg ned a kongre, la saglg yĩnga, la tʋ zãms tʋrlem, tʋ Wẽnnaam ned tõe n bʋ la a maan tʋʋm-sõama fãa.”

Wẽn-doogã yãab a tãab n soab yaa Wẽnnaam waoogre. Tɩ waog Wẽnnaam yaa tɩ pʋʋs Bãmb bark B sen maan tʋʋm ninsã fãa. Wẽnnaam fãaga tõndo. Wẽnnaam nõnga tõndo. Wẽnnaam geta tõnd yelle. Wẽnnaam tata tõnd la B wiligd tõnd sorã. Tõnd na n yɩ wãn n da pʋʋs Bãmb barka? Wẽnnaam yaa pʋ-peelem soaba, B yaa tɩrga, nõnglem soaba, ninbãan-zoeer soaba, bark soaba. Wilgr 4:11 wiligame tɩ “Tõnd Zu-soab la tõnd Wẽnnaam, yãmb n zems tɩ reeg pẽgr la waoogr la pãnga. Bala yãmb n naan bũmb fãa, la yãmb daabã yĩng la yãmb naan bãmb tɩ b beẽ.”

3. Daar fãa bɩ f bao weer n sõs ne Wẽnnaam.

Yaa sõama wʋsg tɩ tõnd bao weer daar fãa n tags Wẽnnaam yell la d sõs ne Bãmba. Neb kẽer boonda rẽ tɩ “pa-m-yembr wakate.” Tɩ neb a taab me boond rẽ tɩ “Wẽnnaam baoob wakate,” tɩ bala yaa weer tõnd sen dɩkd tõnd mensã n kõ Wẽnnaam. Neb kẽer maanda bõn-kãng yibeogo, la kẽer me nẽngẽ zebrã n zems ne bãmba. La ka yelle b sen boond wakat-kãng to to wal yãmb sen ning-a sasa ning ye. Bũmb ning sen pake yaa tɩ y paamd weer a woto buud daar fãa ne Wẽnnaam. Yaa wakat bʋg n zems ne tõnd ne d Wẽnnaamã sõasga?

(a) Pʋʋsgo. Pʋʋsg yaa sõasg ne Wẽnnaam. Wilg Wẽnnaam fo yɩɩrã ne fo yɛllã. Kos-B tɩ B kõn foo yam la B wilg foom so-tũudsi. Kos-B tɩ B ges fo vɩɩmã raab yelle. Wilg Wẽnnaam tɩ fo nõnga Bãmba la fo pẽgda Bãmb B sen maand bũmb nins n kõt fooma yĩnga. Pʋʋsg võor yaa woto.

(b) Wẽnnaam sebrã Kaorengo. Sãn zʋʋg Wẽnnaam Sebrã zãmsgã yãmb sen deegd wẽn-doogẽ wã, dɩmãas daar lesõ wal sull sull Wẽnnaam goamã zãmsgã – fo sɛgdame n karm Wẽnnaam goamã f toore. Bũmb nins fãa fo sen sɛgd n bãng n paam n yɩ tõogd f tẽebã vɩɩm pʋgã bee Wẽnnaam goamẽ wã. A wilgda so-tũuds sen tõe n sõng ned t’a yãk yam-yãk sõngo, t’a bãng Wẽnnaam daabo, t’a tõog n zãms neb a tãab Wẽnnaam daabã, t’a bɩ a tẽebã pʋga. Wẽnnaam sebrã sɩd yaa Wẽnnaam goamã. Wẽnnaam sebrã yaa sebr Wẽnnaam sen kõ hãnd tõnd na tũ a saglsã n vɩɩmd vɩɩm sen nõom Bãmb la sen tat Bãmb yam.

4. Bao lagem-n-taar ne nẽb sen tõe n sõng foom f tẽebã pʋga.

1 Korẽntiyẽ rãmb 15:33 wilga tõnd tɩ, “Da belg-y y mens ye, tũud-n-ta-wẽens sãamda minin-sõmyã.’” Wẽnnaam goamã pida ne keogr vʋsg sen kẽed ne “tũud-n-ta wẽensã” sen tõe n tek tõnd vɩɩmã. Fo sãn dɩkd weer ne nẽb nins sen tʋmd tʋʋm-wẽensã b tʋʋmã maaneg yam-leog na n yõka foom. Tõnd sen tũud neb ninsã zʋgdã na n “tabla” tõndo. Yaa rẽ yĩng tɩ tõnd sɛgd n bao neb sen nõng Zusoabã la b lot-b mẽns ne Bãmbã zĩiga.

Bao zoa a ye wal b yiib, sen yaa fo wẽn-doogã neb, sen tõe n sõng foom wal paas fo raodo (Hebre 3:13; 10:24). Kos fo zo rãmba t’b keogd foom sen kẽed ne fo “pa-m-yembrã wakatã,”fo tʋʋmã ne fo kẽna ne Wẽnnaam sen yaa to-to. La f sok-b n gese fo me tõe n keogda bãmb bɩ. Ka rat n yeel tɩ fo sɛgdame n zoe n lak ne fo zo kʋd nĩns sen nan ka mi Zusoaba Zezi wa b Fãagdã ye. Kel n kẽng taoor n gãd fo zoodã ne ba la f nõng-ba. Kɩt t’b bãng bal t’a Zezi teka fo vɩɩmã la fo le ka tõe le maan bũmb nins fo sen minime n da maand pĩndã fãa ye. Kos Wẽnnaam t’b sõng foom t’f paam zu-nõog n goam a Zezi yell ne f zo rãmbã.

5. Paam lisgu.

Neb wʋsg ka wʋm lisgã võor ye. Lisg rat n yeelame tɩ “kẽ koomã t’a munemd yĩngã fãa.” Lisgã yaa Wẽnnaam Sebrã kaset sen kõt neb kʋʋng sʋk n wiligdẽ tɩ fo yaa tẽed paalga a Zezi pʋgẽ la fo lebga Bãmb dẽnda. Koomã sen munemd lisdã yaa bãnd sen kõt kaset tɩ b mum-a soab yaoogẽ wã ne a Kirist. A soabã sen lebg n puk koomẽ wã yaa Kirist vʋʋgrã mamsgo. Tɩ paam koom lisg rat n togsame tɩ f rɩk-a Zezi kũumã, a mumbã, ne a vʋʋgrã mamsgo (Rom dãmba 6:3-4).

Ka lisgã n fãagd foom ye. Lisgã ka yiisd fo yel-wẽnã ye. Lisgã yaa na-yakemd sen wilgd fo sakrã, yaa kaset fo sen kõt neb wʋsg sʋk tɩ fo tẽed a Zezi a yembr fo fãagrã yĩngã. Lisgã tara yõod tɩ bõe ya na-yakemd fo sen yãked fo sakrã kaset wiligr yĩnga – tɩ nebã fãa bãng tɩ fo tẽed a Zezi la fo lebga Bãmb nẽda. Fo sãn sɛgl n sɛɛme n dat n deeg koomã lisgu, bɩ f togs f pastɛɛrã.

EnglishLebg n leb Mõorã zĩigẽ

Masã mam tẽeda Zezi…bõe n pʋgde?
© Copyright Got Questions Ministries