പാപത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍


എന്താണ്‌ ഒരു പാപിയുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന?

പാപത്തിന്റെ നിര്‍വചനം എന്താണ്‌?

ഒരു കാര്യം പാപമണോ എന്ന്‌ തിരിച്ചറിയുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും?

ദൈവത്തിന്‌ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഒരുപോലെയാണോ?

ഏതൊക്കെയാണ്‌ ഏഴു മാരക പാപങ്ങൾ?

അശ്ലീല ചിത്രങ്ങളെപ്പറ്റി ബൈബിൾ എന്താണ്‌ പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌?

പുകവലിയെപ്പറ്റി ബൈബിൾ എന്താണ്‌ പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌? പുകവലി പാപമാണോ?

ചൂതാട്ടത്തെപ്പറ്റി ബൈബിള്‍ എന്തു പറയുന്നു? ചൂതാട്ടം പാപമാണോ?

മദ്യം, വീഞ്ഞ് എന്നിവ കുടിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്?

പച്ചകുത്തി ശരീരത്തില്‍ പാടുകള്‍ വരുത്തുന്നതിനെപ്പറ്റി സത്യവേദപുസ്തകം എന്താണ്‌ പറയുന്നത്‌?

സ്വവര്‍ഗ്ഗ ഭോഗത്തെപ്പറ്റി സത്യവേദപുസ്തകം എന്തു പറയുന്നു? സ്വവര്‍ഗ്ഗഭോഗം പാപമാണോ?

സ്വയഭോഗം വേദാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പാപമോ?


മലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുക
പാപത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍