ബന്ധങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍


വിവാഹത്തിനു മുമ്പുള്ള ലൈംഗീക ബന്ധത്തെപ്പറ്റി ബൈബിള്‍ എന്താണ്‌ പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌?

അന്യ വംശത്തില്‍ നിന്നുള്ള വിവാഹത്തെപ്പറ്റി വേദപുസ്തകം എന്തു പറയുന്നു?

ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസി ഒരു അവിശ്വാസിയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത്‌ ശരിയാണോ?

ഡേറ്റിംഗ്‌, കോര്‍ട്ടിംഗ്‌ ആദിയായവയെപ്പറ്റി വേദപുസ്തകം എന്തു പറയുന്നു?

വിവാഹിതരാകാത്ത ദമ്പതികൾ ഒരുമിച്ച്‌ താമസിക്കുന്നത് ശരിയാണോ?

വിവാഹിതരാകാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് എത്രത്തോളം അടുത്ത് ഇടപെടാം?

വിവാഹത്തിനുവേണ്ടി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ്‌ തയ്യാറാകേണ്ടത്‌?

ആത്മസഖി എന്നു ഒന്നുണ്ടോ? എന്റെ ജീവിത പങ്കാളി ആകുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഒരാളെ പ്രത്യേകമായി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ?


മലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുക
ബന്ധങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍