സൃഷ്ടിപ്പിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍


സൃഷ്ടി പരിണാമം എന്നീ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി വേദപുസ്തകം എന്തു പറയുന്നു?

ദൈവവിശ്വാസവും സയന്‍സും തമ്മിൽ പൊരുത്തം ഉണ്ടോ?

എന്താണ്‌ ബുദ്ധിപൂര്‍വമായ രൂപകല്‍പന തത്വം?

ഭൂമിക്ക്‌ എത്ര വയസ്സായി? നാം അധിവസിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ വയസ്സ്‌ എങ്ങനെ നിര്‍ണ്ണയിക്കാം?

നോഹയുടെ കാലത്തെ പ്രളയം പ്രാദേശീകമോ സര്‍വ്വലൌകീകമോ?

നന്‍മ തിന്‍മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷം എന്തിനാണ്‌ ദൈവം ഏദെൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ചത്‌?

ഡയനസോറിനെപ്പറ്റി വേദപുസ്തകം എന്തു പറയുന്നു? വേദപുസ്തകം ഡയനസോറിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ?


മലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുക
സൃഷ്ടിപ്പിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍