എന്താണ്‌ ബുദ്ധിപൂര്‍വമായ രൂപകല്‍പന എന്നു പറയുന്നത്‌?ചോദ്യം: എന്താണ്‌ ബുദ്ധിപൂര്‍വമായ രൂപകല്‍പന എന്നു പറയുന്നത്‌?

ഉത്തരം:
ബുദ്ധിപൂര്‍വമായ രൂപകല്‍പന എന്ന സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത്‌, ജീവരാശികളുടെ കണ്ടുമനസ്സിലാക്കാവുന്ന സങ്കീര്‍ണ്ണതയും വിവരങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ ഘടനയും ഉണ്ടാകണമെങ്കില്‍ അവയ്ക്കു പിന്നില്‍ ബുദ്ധിപൂര്‍വമായ ഒരു രൂപകല്‍പന ഉണ്ടായെങ്കിലേ മതിയാവൂ എന്നാണ്‌. ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ ചില സങ്കീര്‍ണ്ണതകള്‍ ഡാര്‍വിന്‍ പറയുന്നതുപോലെ പ്രകൃത്യാ അബദ്ധവശാല്‍ ഉണ്ടാകുവാന്‍ ഒരിക്കലും സാദ്ധ്യമല്ല എന്നും അവക്കു പിന്നില്‍ ബുദ്ധിപൂര്‍വമായ രൂപകല്‍പന ഉണ്ടായെങ്കിലേ മതിയാവൂ എന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു രൂപകല്‍പന ഉണ്ടാകണമെങ്കില്‍ രൂപകല്‍പന ചെയ്ത ഒരാള്‍ അതിനു പുറകില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ. ബുദ്ധിപരമായ രൂപകല്‍പനക്കു പുറകില്‍ പ്രധാനമായി മൂന്നു വാദങ്ങളാണ്‌ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത്‌. 1) നിഷ്കാസനം ചെയ്യപ്പെടുവാന്‍ സാധിക്കാത്ത സങ്കീര്‍ണ്ണത (irreducible complexity) 2) പ്രത്യേകതയുള്ള സങ്കീര്‍ണ്ണത(spekipheed kompLekshity) 3) വാസയോഗ്യമായ സങ്കീര്‍ണ്ണത (anthropic complexity).

നിഷ്കാസാനം ചെയ്യപ്പെടുവാന്‍ സാധിക്കാത്ത സങ്കീര്‍ണ്ണതയെ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാം. ഒരു പ്രത്യേക സംവിധാനം പ്രാവര്‍ത്തീകമാകണമെങ്കില്‍ അതിനോട്‌ അനുബന്ധിച്ച്‌ വര്‍ത്തിക്കുന്ന അനേക കാര്യങ്ങള്‍ ഒരേസമയത്ത്‌ നേരിട്ടു ബന്ധപ്പെടുകയും പ്രവര്‍ത്തിക്കയും ചെയ്തെങ്കിലേ മതിയാകയുള്ളൂ. അതില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരുഘടകം ഇല്ലാതിരിക്കയോ പ്രവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കയോ ചെയ്താല്‍ മുഴുവനും പ്രയോജന രഹിതമായിത്തീരും. വേറൊരു രീതിയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ ജീവിതം പ്രാവര്‍ത്തീകമാകണമെങ്കില്‍ ഒന്നോടൊന്ന്‌ ബന്ധപ്പെട്ട അനേക കാര്യങ്ങള്‍ അന്വേന്യ ബന്ധത്തില്‍ ഒരേസമയം പ്രവര്‍ത്തിച്ചെങ്കിലേ മതിയാകയുള്ളൂ. ഡര്‍വിന്‍ പറയുന്നതുപോലെ അബദ്ധവശാല്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘടകം എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായി എന്നു വന്നേക്കാം. എന്നാല്‍ ഒരുമിച്ചു പ്രാവര്‍ത്തിക്കുന്ന അനേക ഘടകങ്ങള്‍ ഒരേസമയത്ത്‌ അബദ്ധവശാല്‍ ഉണ്ടായിവരിക എന്നത്‌ അസാദ്ധ്യമാണ്‌. ഉദ്ദാഹരണമായി മനുഷന്റെ കണ്ണുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം തന്നെ എടുക്കാം. കൃഷ്ണമണി, അതിനോട്‌ അനുബന്ധിച്ച ഞരമ്പുകള്‍, പുറകിലെ റെറ്റിന ഇവ എല്ലാം ഒരേസമയത്ത്‌ പ്രവര്‍ത്തന സഹജമായില്ലെങ്കില്‍ കണ്ണുകള്‍ പ്രയോജന രഹിതം ആയിരിക്കും. ഡാര്‍വിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലതിന്റെ നിലനില്‍പ്പ്‌ എന്ന വാദം അനുസരിച്ച്‌ ഇങ്ങനെ പല സങ്കീര്‍ണ്ണതകള്‍ ഒന്നായിച്ചേര്‍ന്ന് ഒരു പുതിയ ഘടകം പ്രാവര്‍ത്തീകമാകുക അസാദ്ധ്യമാണ്‌.

അതുപോലെ തന്നെ ജീവരാശികളില്‍ പ്രത്യേകതയുള്ള സങ്കീര്‍ണ്ണതകള്‍ ഒരുമിച്ചു ചേരണമെങ്കില്‍ അവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി ഉണ്ടായെങ്കിലേ മതിയാകയുള്ളൂ എന്ന് രൂപകല്‍പനാസിദ്ധന്തക്കാര്‍ വാദിക്കുന്നു. പ്രത്യേകതയുള്ള സങ്കീര്‍ണ്ണതാ വാദം പറയുന്നത്‌ ഇങ്ങനെ അനേക വ്യത്യസ്ഥ സങ്കീര്‍ണ്ണതകള്‍ ഒരുമിച്ചു ചേര്‍ന്ന് ഒന്നായിത്തീരണമെങ്കില്‍ ഡര്‍വിന്‍ പറയുന്നതുപോലെ ആകസ്മീകമായോ അബദ്ധവശാലോ ഒരിക്കലും അത്‌ സാധിക്കയില്ല എന്നാണ്‌. ഉദ്ദാഹരണമായി ഒരു മുറിയില്‍ 100 കുരങ്ങുകളും 100 കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ഉണ്ടെങ്കില്‍ ചില അപശബ്ദങ്ങളോ അര്‍ത്ഥമില്ലാത്ത ചില വാക്കുകളോ ഉണ്ടായി എന്നു വന്നേക്കാവുന്നതാണ്‌. എന്നാല്‍ ഒരു മഹാകാവ്യം ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകയില്ലല്ലോ. ഒരു മഹാകാവ്യത്തേക്കാള്‍ എത്രയോ മടങ്ങ്‌ അധികം സങ്കീര്‍ണ്ണമാണ്‌ നമ്മുടെ അഖിലാണ്ഡം!

വാസയോഗ്യമായ സങ്കീര്‍ണ്ണതാ വാദം പറയുന്നത്‌ ഈ ഭൂമിയും നമ്മുടെ സൌരയൂഥവും ജീവരാശികള്‍ ഇവിടെ വസിക്കത്തക്കവണ്ണം പ്രത്യേകമായി രൂപകല്‍പന ചെയ്തതാണ്‌ എന്നത്രേ. ഉദ്ദാഹരണമായി അന്തരീക്ഷത്തിലെ വായുവിന്റെ ഘടന വ്യത്യാസമായിരുന്നു എങ്കില്‍ ഇന്ന് ഭൂമിയില്‍ കാണുന്ന പല ജീവരാശികള്‍ ഇവിടെ ജീവിക്കുമായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തില്‍ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നാല്‍ മനുഷനോ മൃഗങ്ങള്‍ക്കോ ഇവിടെ ജീവിക്കുവാന്‍ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ വാസയോഗ്യമായ ഒരു സാഹചര്യം ഈ ഭൂമിയില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണമെങ്കില്‍ അത്‌ ഒരിക്കലും അബദ്ധവശാലോ ആകസ്മീകമായോ ഉണ്ടാകുവാന്‍ സാദ്ധ്യമല്ലാത്തതു കൊണ്ട്‌ ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധി ഇവയുടെ പുറകില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലേ മതിയാവൂ എന്ന് ഈ വാദം സമര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

ബുദ്ധിപൂര്‍വമായ രൂപകല്‍പനയില്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന ശാസ്‌ ത്രജ്ഞന്‍മാര്‍ ഇവയുടെ പുറകിലുള്ള ബുദ്ധിയെപ്പറ്റി അധികം പരാമര്‍ശിക്കാറില്ല എങ്കിലും അവരില്‍ അനേകര്‍ ദൈവ വിശ്വാസികള്‍ ആണ്‌. ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ സങ്കീര്‍ണ്ണത അവരെ ദൈവവിശ്വാസികള്‍ ആക്കി മാറ്റുന്നു. എന്നാല്‍ ബുദ്ധിപൂര്‍വമായ രൂപകല്‍പനയില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ എങ്കിലും ദൈവവിശ്വാസികള്‍ അല്ലാത്തവരും ഉണ്ട്‌. ഈ രൂപകല്‍പനയുടെ പുറകിലുള്ള ബുദ്ധിയെപ്പറ്റി നാം അജ്ഞാതരാണ്‌ എന്നാണ്‌ അക്കൂട്ടര്‍ പറയുന്നത്‌.

ബുദ്ധിപരമായ രൂപകല്‍പനാ സിദ്ധന്തവും വേദപുസ്തകത്തിലെ സൃഷ്ടിപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, വേദപുസ്തകത്തിലെ സൃഷ്ടിപ്പില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ വേദപുസ്തകത്തിലെ വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ ശരിയാണ്‌ എന്ന് വിശ്വസിച്ച്‌ അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിച്ച്‌ ദൈവമാണ്‌ ബുദ്ധിപൂര്‍വമായ രൂപകല്‍പനയുടെ പുറകിലെ വ്യക്തി എന്നു പറയുന്നു. അതേസമയം മറ്റുള്ളവര്‍ ബുദ്ധിപൂര്‍വമായ രൂപകല്‍പന ഈ അഖിലാണ്ഡത്തില്‍ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്‌ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി അവയുടെ പുറകിലെ ബുദ്ധിയെ കണ്ടുമുട്ടുവാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. അവരില്‍ പലര്‍ ദൈവവിശാസികളായും ചിലര്‍ അജ്ഞാനവാദികളായും ഇരിക്കയും ചെയ്യുന്നു.മലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുകഎന്താണ്‌ ബുദ്ധിപൂര്‍വമായ രൂപകല്‍പന എന്നു പറയുന്നത്‌?