ദൂതന്‍മാരെപ്പറ്റിയും പിശാചുക്കളെപ്പറ്റിയും ഉള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍


ദൈവദൂതന്മാരെപ്പറ്റി വേദപുസ്തകം എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു?

പിശാചുക്കളെപ്പറ്റി ബൈബിൾ എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു?

ആരാണ്‌ സാത്താൻ? ആരാണ് പിശാച്?

ഭൂതബാധയെപ്പറ്റി ബൈബിൾ എന്താണ്‌ പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌? ഇന്നും ഭൂതബാധ ഉണ്ടാകുമോ? എന്താണ്‌ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ?

ഒരു ക്രിസ്തു വിശ്വാസിയെ ഭൂതങ്ങൾ ബാധിക്കുമോ?

ദൈവപുത്രന്‍മാരും മനുഷ്യരുടെ പുത്രിമാരും എന്ന്‌ ഉല്‍പത്തി 6:1-4 വാക്യങ്ങളില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്‌ ആരെക്കുറിച്ചാണ്‌?


മലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുക
ദൂതന്‍മാരെപ്പറ്റിയും പിശാചുക്കളെപ്പറ്റിയും ഉള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍