settings icon
share icon

बर'नि www.GotQuestions.org आव बरायो

बाइबेलनि सोंलुफोरनि फिन्नाय

बे समाव बरनि नोंथोमोन्नि सोंलुखौ नाजावनो हायैनि थाखै निमाहा बियो । नोंथाङा इंराजि फराइनो अरो लिरनो हायोला, इंराजिअव नैबेअव हरनो हागौ: https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

गाहायाब होनाय बिलायप फोरखौ बर'नि रावाव मोन्नो हागोन:गाहाम खौरां

जोबनाय गैयै जिउखौ मोनबाइ ने ?

निमाहाखौ मोनबाइने ? आँ मा बोरै र्इसोरनिफ्राइ निमाहा मोन्नो हागौ ?

जिसुखौ गाउनि बासायगिरि होन्नानै नाजाउनाया माखौ बुङो ?

बासायजानायनि राहा एबा लामाया मा ?

ख्रीस्तियाना मा ?

दा बावयैसो आं जिसुखौ फोथायबाइ ... दा मा खालामनांगौ ?जोबोत गोनां सोंलुफोर

र्इशोर दङने ? र्इशोरनि थाथिनि मा फोरमान दङ ?

जिस ख्रीष्टआ सोर ?

जिसुआ र्इशोर ने ? जिसुआ गावखौ र्इशोर होन्नानै बुंथिदों ने ?

बाइबेलनि सोंलुफोरनि फिन्नाय
© Copyright Got Questions Ministries