settings icon
share icon
सोंलु

बासायजानायनि राहा एबा लामाया मा ?

फिन्नाइ


नोंथाङा उखैदों ने ? मोदोमनि उखैनाय नङा, नाथाय नोंथांनि जिउआव बिनि अनगायै आरोबाउ माबा मोनसे उखैनाय दंबावो नामा ? नोंथांनि गोसो र्इसिंआव माबा मोनसेनि थाखै गोजोन्नाय एबा सुन्तुस्त जानाय मोनाखै ने ? बे बाइदिला, जिसुवानो लामा । जिसवा बुंदों, "जिउनि रुतिया आंनो । जाया आंनियाउ फैगोन बियो मालाबाबो उखैजानाय नङा, आरो जाया आंखौ फोथायगोन बियो मालाबाबो गांनाय नङा" (जहान 6:35) ।

नोंथाङा गोनोगोथो जादों नामा ? नोंथाङा जेबो लामा मोनै बाइदि एबा जिउआव जेबो थांखि गैया बाइदि मोनदों नामा ? नोंथाङा बे बाइदि मोनदोंनामा जे सोरबा नोंथांनि जिउनि बाथिखौ खोमोरबाय आरो नोंथाङा बेखौ फोजोंनो हायाखै ? बेनो जादोंला जिसुआनो लमा । जिसुवा बुंदों, "आंनो संसारनि स्रां । आंजों थाबाइग्राया मालाबाबो खोमसिआव थाबायनाय नङा, नाथाय जिउनि सोरांखौ मोनगोन (जहान 8:12) ।"

नोंथङा मालाबाबो गाउनि जिउखौ न' सिङाउ जोबथेनानै दोन्नाय बायदि मोनदों ने ? बे जोबथेनानै दोन्नाय न'निफ्राय अंखारलांनाइनि दरखौ खेंनो गोबां हास्थायनानैबो जेबो ओंथि गैयै बाइदि मोनदों ने ? बिदि मोनदोंला, जिसुवानो लामा । जिसुवा बुंदों "आंनो दरा । सोरबाया आंजो हाबला, बियो फाबनिफ्राय बासायजानायखौ मोनगोन, बियो हाबलाय अंखारनाय खालामगोन, आरो गांसो जाबायनो जायगा मोनगोन" (जहान 10:9) ।

नोंथांखौ गुबुन मानिसफ्रा जेलाइबो नारसिनो नामा ? गुबुन मानसिफोरजों नोंथांनि सोमोनदोआ जोबलांनानै लाथिख' जादोंसै नामा ? नोंथानिफ्राय गासैबो खाबुखो ल' लायो नामा ? बिदिनो जादोंला, जिसुवानो लामा । जिसुआ बुंदों, "आंनो गाहाम लाउखारा, गाहाम लाउखारा मेनदा फोरनि थाखै गाउनि जिउखै होयो । आंनो गाहाम लाउखारा, आंनि मेनदा फोरखौ आं मिथिगौ अरो आंनि मेनदाफ्राबो आंखौ मिथिगौं" (जहान 10:11, 14) ।

नोंथाङा मालाबा सानदों ने जोंनि बे जिउनि उनाव मा जागोन ? नोंथाङा गाउति जिउनि गाजि्र जानायखौ ल' नुनानै मेंज्लिनाय मोनदों ने ? बे जिउहा माबा ओंथि दङना गैया होन्नानै मालाबा सनदेह जादों नामा ? नोंथाङा थैनायति उनावबो गोथाङै थानो लुबोयो ने ? अला जिसुआनो लामा । जिसुवा बुंदों, "आंनो थांखांफिन्नाय आरो गोथाङा । जाया आंखौ फोथायगोना बियो थैलाबो गोथाङै थागोन, आरो जाया गोथार्ङ दं आरो आंखौ फोथायो मालाबाबो थैनाय नङा ।"(जहान 11:25–26) ।

लामाया मा ? सैथोआ मा ? जिउआ मा ? जिसुआ बिनि फिनखौ होदों, "आंनो लामा आरो नंगौ आरो गोथाङा । आंजो नङाला राउबो बिफानियाउ सहैनो हाया" (जहान 16:6) ।

नोंथांनि उखैनाया जिउनि उखैनाय, बेखौ जिसुआल' सुफुंनो हायो । जिसुआल' खोमसिखौ बोखारनो हायो । जिउखौ गोजोनहोनायति दरा जिसुवानो । जिसुआनो नोंथाङा नागिरबाय थानाय लोगो आरो लाउखार । जिसुवानो जिउ–बे बुहुमनि आरो बिनि उननि । जिसुआनो बासायजानायनि राहा ।

नोंथांनि जिउनि उखैनायनि जाहोना, नोंथाङा खोमसियाउ आनदायनाय बायदि मोन्नायनि जाहोना, नोंथाङा जिउनि ओंथिखौ नायगिरनानै मोनैनि जाहोना जाबाय, नोंथाङा र्इशोरनिफ्राय गोजान जाबाय । बाइबेला बुङो, जों गासैबो फाब माउबाय, आरो बिनिखाइनो र्इशोरनिफ्राय गोजान जाबाय (उपदेशगिरि 7:20, रमारि 3:23) । नोंथांनि गोसोआउ माब मोनसे गैयै बाइदि मोन्नाया जाबाय, नोंथांनि जिउनिफ्राय र्इशोरा गैया जानाय । र्इसोरा जोंखौ गाउजों सोमोनदो लाखिनो थाखाय दादोंमोन । नाथाय जोंनि फाबनि थाखै जों र्इशोरनि बे सोमोनदोनिफ्राइ गोजान जानो गोनां जाबाय । आरोबाउ गाजि्रसिना जाबाय, बे फाबआ जोंखौ र्इशोरनिफ्राय दानि जिउवाउ अरो उननि जिउवाउबो गोजानाउ दोनबाय ।

बे जेंनाया माबोरै गोजान जागोन ? जिसुआनो बिनि लामा । जिसुआ जोंनि फाबखौ गाउनि सायाव लाबाय (2 करिन्थ 5:21) । जोंनि मोन्नांगौ साजाखौ लानानै जिसुआ जोंनि जायगायउ थैबाय (रमारि 5:8) आरो सानथामनि उनाउ सिखां फिन्नानै, फाब आरो थैनायनि सायाउ बिनि देरहासात जानायखौ फोरमान खालामबाय (रमारि 6:4–5) । मानो बियो बेखौ माउखौ ? जिसुआ बिनि फिनखौ गाउनौ होदों, "सोरबाया गाउनि जिउखौ बिसिगिफोरनि थाखै होयाला, बिनिखुरै देरसिन अन्नाइ आरो राउहाबो गैया'' (जहान15:13) । जोङो जाहाते थांनानै थायो बिनि थाखैनो जिसुवा थैबाय । जोंनि फाबनि बेसेनखौ होनो थाखै जिसुबा थैबाय होन्नानै जौ बिनि सायाउ फोथायोबोला, जोंनि गासै फाबा निमाहा होजायो आरो सुस्रां जायो । अलानो जिउनि उखैनायखौ सुफुंजानाय मोनगोन । खोमसिया सोरां जागोन । जाफुंनाय जिबनाउ हाबनो मोनगोन । जोंनि गुबै बिसिगि आरो गाहाम लाउखारखौ मिथिनो मोनगोन । थैनायनि उनाव जोबनो गोयै जिउखौ जिसुजों लोगोसे मोनगोन होन्नानै जों मिथिनो मोनगोन ।

"मानोना र्इशोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय, बियो गाउनि सासेल' बिसाज्लाखौ ओरैनो हरबाय, जाया बिखौ फोथायगोन बियो आदि जानाय नङा नाथाव जोबनो गोयै गोथांखौ मोनगोन" (जहान 3:16) ।

नोंथाङा फरायनानै ख्रीष्टनि खातियाव गावखौ गथायनो थांखि लाबाय ने ? लाबायला "आं दिनै जिसुखौ नाजावबाय" बतानाव लिक खालामदो

Englishबर'नि न बिलायाव थांफिन्नाय

बासायजानायनि राहा एबा लामाया मा ?
© Copyright Got Questions Ministries