settings icon
share icon
सोंलु

दा बावयैसो आं जिसुखौ फोथायबाइ ... दा मा खालामनांगौ ?

फिन्नाइ


गाहाम अन्सायनायखौ बायहरो । नोंथाङा जिउ सोलायनाइ थांखिर्खा लाबाय । जानोहागौ दा नोंथाङा सान्दों "दा मा खालामनांगौ ? र्इसोरजों लोगोसे थाबायनायखौ आं माबोरै जागायजेन्नो ?" गाहायाव होनाय मोनबा आगाननि दिहाखौ नोंथाङा बाइबेलनिफ्राइ मोन्नो हागोन । बिनिसायाव नोंथांहा माबाफोर सोंलु दङला www.GotQuestions.org/Bodo आव हाबहै ।

1. थि खालाम दि नोंथाङा बासायजानायखौ स्रायै बुजिबाय ।

1 जहान 5:13 आव बुंदों, "आङो बेफोरखौ नोंसोरनो लिरदों जाहाते नोंसोरो, र्इसोरनि फिसाखौ फोथायनायफोरहा, जोबनो गैयै जिउ दङ होन्नानै मिथिनो हायो ।" बासायजानाया मा, बेखौ र्इसोरा जोंखौ बुजिजानो लुबैयो । बियो जोंखौ बासाय जाथारबाय होन्नानै स्रायै मिथिजानो लुबोयो । बिदिला दा सुंदयै बासायजानायनि सोमोनदै नायदोनि:

क) जों गासैबो फाब मावबाय । जों गासैबो र्इसोर हामजायै हाबाफोरखौ माउबाय (रमारि 6:13क) ।

ख) जोङो फाब माउनायखाय, बिनि साजा जोबनो गैयै र्इसोर निफ्राय गोजान जानायखौ मोनजाथाउ (रमारि 6:23) ।

ग) जिसुआ जोंनि फाबनि बेसेनखौ होनो थाखाय ख्रूसाउ थैबाय (रमारि 5:8, 2 करिन्थ 5:21) । जोंनि मोन्नो गोनां साजाखौ लानानै जिसुआ जोंनि बदलै थैबाय । बिनि सिखां फिन्नाया फोरमान खालामबाय दि बिनि थैनाया जोंनि फाबनि बेसेनखौ होजोबनो हाबाय ।

घ) जोंनि फाबनि बेसेनखौ होनो थाखै थैबाय होन्नानै जिसुखौ फोथायनाय साफ्रोमनोबो र्इसोरा फाबनि निमाहा आरो बासायजानायखौ होयो (जहान 3:16, रमारि 5:1, रमारि 8:1) ।

बेनो जाबाय बासायजानायनि रादाब । जिसु ख्रीष्टखौ नोंथाङा गाउनि बासायगिरि होन्नानै फोथायबाइला, नोंथाङा बासाय जाबाय । नोंथांनि फाबफोरा निमाहा होजाबाय अरो र्इसोरा नोंथांखौ मालाबाबो नागारा होन्नानै समाय लादों (रमारि 8:38,39, माथाय 28:20) । गोसोआउ लाखि, नोंथांनि बासायजानाया जिसु ख्रीष्ट नियाउ गिनाङा जासे दं (जहान 10:28,29) । नोंथाङा जिसुखौल' गाउनि बासयगिरि होन्नानै फोथायदोंलानो जोबनो गोयै समसिम नोंथाङा र्इशोरजों लोगोसे थाहैनो मोनगोन होन्नानै गोगा खालामनो हागोन ।

2. बाइबेलखौ फोरांग्रा मोजां गेरजाखौ नागिरनानै ला ।

गेरजा माने गंसे नखौ दासान । गेरजाया जाबाय मानसिफोर, जायखौ मन्दलि होन्नानै बुङो । जिसु ख्रीष्टखौ फोथायग्राफोरनि गेजेराउ सहभागिता एबा जुथुमज्लाइनाया जोबोत गोनांथार । मनदलिनि बियो मोनसे गाहाय थांखि । दा नोंथाङा जिसुखौ फोथायबायला, जों नोंथांखौ बाइबेलखौ फोथायग्रा मनदलियाउ लोगोलाज्लायनो आरो बिनि पालक एबा पासतरजों साउरायनो गोख्रोङै थुलुंगा होयो । बिथांखौ नोंथांनि गोदान फोथायनाइनि सोमोनदै मिथिनो हो ।

मन्दलिनि नैथि थांखियानो जाबाय बाइबेलखौ फोरोंनाय । र्इसोरनि फोरोंनायखौ नोंथांनि जिबनाव माबोरै बाहायगोन बेखौ सोलोंनो हागोन । बाइबेलनि गाहाय बाथ्राफोरखौ मोजाङै बुजि मोन्नायानो देरहासात अरो बोलोगोरा ख्रीस्तियान जिउ खांनायनि साबि । 2 तिमथि 3:16,17 आव बुंदों, "सास्थोरा र्इशोरनिफ्राय जाबाय, नंगौखौ फोरोंनाय, जायैखौ राइनाय, गोरोनथिमाउनायखौ फोसाबनाय, आरो धोरोमियाखौ लुखांनायनि थाखै बियो गोनांथार ।"

मन्दलिनि थामथि गाहाय थांखियानो जाबाय र्इशोरखौ खुलुमनाय । खुलुमनायानो जाबय, जोंनि थाखै बियो जा माउबाय बिनिथाखै बिखौ बा नायनाय । इसोरा जोंखौ बासायबाय । बियो जोंखौ अनो । र्इसोरा जोंनि नांगौफोरखौ होयौ । र्इशोरा जोंखौ दैदेनो । बिखौ जों माबोरै हामबाय होनालाबा थानो हागौ ? र्इसोरा गोथार, धोरोमिया, अनसुला, दयाजों बुंफबनाय । नजाहोजानाय 4:11 आव बुंदों, "गासै महिमा आरो गौरब आरो बोलो मोनजाथाउ नोङो फोरबु र्इशोर, मानोना नोंनो गासैखौबो सोरजिबाय, आरो नोंनि र्इस्चाजोंनो बिफोरो सोरजिजाबाय आरो बिसोरो गोथां जाबाय ।"

3. र्इशोरनि थाखै मोनसे सम थि खालामनानै दोन ।

सानफ्रोमबो मोनसे थि समाउ र्इशोरजों सम हगारनाया जोंनि थाखै जोबोत गोनांथार । सोरबाया बेखौ "निजोम सम"होनो अरो सोरबाया "खुलुमनाय" सम होन्नानै बुङो मानोना बे समाउ जौं गाउखौनो र्इशोरनियाव गथायो । खाइफा बे समखौ फुङाव आरो खाइफाया मोनाबिलियाउ लानो मोजां मोनो । बे समखौ नोंथाङा मा बुङो एबा माला लायो बे गेदेर बाथ्रा नङा । खोथाया जाबाय नोंथाङा जेलायबो र्इशोरजों सम हगारनायासो । माबोरै र्इसोरजों सम हगारगोन ?

अ) आरस गाबनाय । आरस गाबनाया जाबाय र्इशोरखौ हामबाय होन्नाय, नोंथांनि गोसोनि बिबान आरो समस्याखौ र्इशोरनो बुंनाय, र्इशोरनि सिगाङाव बिनि दैदेन्नाय आरो गियानखौ बिनाय, नोंथांनि नांगौ मानिखौ बिनि सिगाङाव बिनाय । नोंथाङा र्इशोरखौ बेसेबां अनो आरो नोंथांनि थाखै र्इशोरा मावनाय हाबाफोरनि थाखै बिखै नोंथाङा बेसेबां हामबाय होनो, बिखौ आरस गाबानायाउ बुं ।

आ) बाइबेल फराइनाय । गेरजा एबा मनदलियाउ, सानदे स्कुलाउ बाइबेल फोरोंजानायनि अनगायैबो गाउ हारसिं बाइबेल फरायनाया जोबोत गोनांथार । देरहासात ख्रीस्तियान जिबन खुंनो थाखै नांगौ गासैबो मिथिनांगौ बाथ्राफोरखौ बाइबेलाउ मोनजोबनो हायो । बेआउ दङ–माबोरै नंगौ थांखिखौ लानो, माबोरै र्इशोरनि इस्चाखौ मिथिनो, माबोरै गुबुनफोरखौ सेवा खालामनो आरो माबोरै आध्यातमिक जिबनाउ जौगालांगोन बेफोर गासैनिबो बिजिरनाय । बाइबेला जावबाय जोंनि थाखै र्इशोरनि बाथ्रा । बे बाइबेल जाबाय र्इसोरनि मोजां मोनजाथाव जिउ खुंनायनि थाखै बिनि दिहा होनाय बाथ्राफोर, अरो जोंनि थाखै गोजोन्थाउ ।

4. नोंथांनि अधातमिक जिबनाउ हेफाजाप होनो हाग्रा मानसिफोरजों मोजां सोमोनदो खालाम ।

1 करिन्थ 15:33 आव बुंदों, "नोंसोरो दाबुरखाइजा । गाज्रि लोगोफ्रा मोजां मानसिखौबो गाजि्र खालामो ।" बाइबेला जोंखौ गाजि्र मानसि फोरनिफ्राय जानो हाथाउ गाजि्र आबहावानिफ्राय जेलाइबो गोजानाउ थानो थारखाय बुंदों । फाबनि हाबा माउग्रा मानसि फोरजों सम हगारला बासोरनि गाज्रि हाबाफ्राउ जोंबो लुबैहोजानो हागौ । बिसोरनि गाजि्र अखलफोरा जोंनिआवबो बादेरनो हागौ । बिनिखायनोक जोंनि सोरगिदिं र्इशोरखौ मोजां मोनग्रा आरो फोरबुनि थाखै गाउनि जिउखौ गथायनाय मानसिफोर थानाय जोबोत गोनांथार ।

सासे एबा सानै नोंथांनि मन्दलिनिफ्राय, नोंथांखौ हेफाजाब एबा थुलुंगा होनो हाग्रा मानसि नायगिर (इब्रायारि 3:13, 10:24) । नोंथांनि निजोम सम, माउनाय आरो र्इशोरजौं थाबायनायखौ नोजोर होनो थाखै नोंथांनि लोगोखौ खाउलाय । नोंथाङाबो बिथां मोननिथाखै बेबायदिनो खालामनो थाखै बि । बेनि ओंथिया बे नङादि नोंथांनि लोगोफोरखौ, जायफ्रा फोरबु जिसुखौ गाउनि बासायगिरि होन्नानै नाजाउवाखै बिसोरखौ नागारजोबगोन । सिगांनि बाइदिनो लोगो जा अरो बिसोरखौ अन । बिथां मोनखौ मिथिनो हो दि, जिसुआ नोंथांनि जिउखौ सोलायबाय आरो नोंथाङा गोदो माउनाय बाइदि गासै हाबाफोरखौ माउजोबनो हाया । र्इसोरनि सिगाङाव अरस गाब जाहाते नोंथाङा जिसुनि सोमोनदै नोंथांनि लोगोफोरनो बुङनो खाबु मोनो ।

5. बापतोसमाला ।

गोबां मानसिफोरहानो बापतिसमानि सोमोनदै मोनसे गोरोनथि सान्नाय दङ । बापताइज (Baptize) सोदोबनि सोदोबथियानो जाबाय सोमब्रनाय । बापतिसमानि ओंथियानो जाबाय, नोंथांनि जिसुनि सायाव फसंनाय गोदान फोथाइनायखौ मानसिफोरनि सिगाङाव मिथिहोनाय आरो बिनि उन उन थाबायनो थाखै गाउखौ गथायनाय । दै सिङाव सोमब्रजानायानो जिसुजों लोगोसे फबजानायखौ फोरमायो आरो दै सिंनिफ्राय अंखार बोनायनि ओंथिया जाबाय जिसुजों लोगोसे थांखांफिन्नाय । बापतिसमा लानायानो जाबाय नोंथाङा जिसुजों लोगोसे थैनाय, फबजानाय आरो थांखांफिन्नाय (रमारि 6:3–4) ।

बापतिसमाया नोंथांखौ बासायनो हाया । बापतिसमाया नोंथांनि फाबखौ सुस्रांनोबो हाया । बियो जाबाय मानिनायनि आगानसे, मानसिफोरनि सिगाङाव नोंथांनि सिसुनि सायाव फोथायनायखौ मिथिनो होनाय हाबा । बापतिसमाया गोनां मानोना बेयो मानिनायति मोनसे आगान – नोंथांनि जिसुनि सायाव फोथाइनायखौ मानसिफोरनि सिगाङाउ मिथिहोनाय आरो बिनि उन उन थाबायनो थाखै गाउखौ गथायनाय । नोंथाङा बापतिसमा लानो थियारि जाबाला, गेरजानि पालक एबा पासतरजों साउरायदो ।

Englishबर'नि न बिलायाव थांफिन्नाय

दा बावयैसो आं जिसुखौ फोथायबाइ ... दा मा खालामनांगौ ?
© Copyright Got Questions Ministries