settings icon
share icon
सोंलु

जिसुआ र्इशोर ने ? जिसुआ गावखौ र्इशोर होन्नानै बुंथिदों ने ?

फिन्नाइ


जिसुवा गाउखौनो "आंनो र्इशोर" होन्नानै लानाय बाथ्राखौ बाइबेलाव मोन्नो हाया । बेनि ओंथिया बे नङा दि जिसुआ गावखौ र्इशोर होन्नानै बुङाखै । उदारन बाइदि जहान 10:30 याउ बियो बुंदो, "आफा अरो आं जोङो सासेयानो ।" बे बुंनाइखौ खोनानानै जुदायारिफ्रा मिथिदोंमोन दि जिसुआ गावखौ र्इसोर होन्नानै लादों । बिनिखायनो बिसोरो जोंखांनानै जिसुखौ अन्थायजों खुबैथारनो नागिरदोंमोन । "नोङो मानसिनि बिसाया गाउखौ र्इसोर होन्दो" (जहान 10:33) । जदायारिफ्रा स्रायैनो बुजिदोंमोन जिसुआ गावखौ र्इशोर होन्नानै लादों । नाइला नुगोन, जिसुआ गाउखौ र्इशोर होन्नानै लानायखौ नङा होनफिनाखै । "आफा अरो आं जोङो सासेयानो" (जहान 10:30) होन्नायाउ जिसुवा बुंदो, बि अरो बिफाया मोन्से गुनागुननि आरो मोन्से आखलनि । जहान 8:58 आ गुबुन मोनसे उदाहरन । जिसुवा बुंफिनदों "नंथारगौयै आं नोंसोरो मिथिहोयो । अब्राहाम सारिजानायनि सिगांनो आं दंखायो ।" बे बाथ्राखौ खोनानाय लोगो लोगो जुदायारिफ्रा र्इसोरखौ निन्दिनाइनि दायाव, मसिनि हुदा बायदि जिसुखौ अन्थायजों खुबैनानै सिथारनो नागिरदोंमोन (लेबि 24:15) ।

"बाथ्राया र्इसोरमाने" आरो "बे बाथ्रायानो मोदोम जाबाय" (जहान 1:1, 14) होन्नाइजों जहना जिसुवादि र्इसोर बेखौ दिनथिदों । बे सिरिआव, जिसुवादि मोदोम महरै र्इसोर, बेखौ रोखायै दिनथिदों । थोनहरजानाय 20:28 आउ बुंदों "र्इसोरनि मन्दलिखौ गुम, जायखौ बियो गाउनि थैजों बायबाइ" । सोर र्इसोरनि मन्दलिखौ गाउनि थैजों बायखो ? जिसु ख्रीष्टआ सो । थोनहरजानाय 20:28 आ बुंदों, र्इसोरा मन्दलिखौ गाउनि थैजों बाइबाइ । बिनिखायनो जिसुवानो र्इसोर ।

जिसुनि सेला थमासा सानसे खालि जिसुखौ बुंदोंमोन, "आंनि फोरबु आंनि र्इसोर" (जहान 20:28) । जिसुवा बिखौ फेङाखै । तितुस 2:13 आव जोंनि र्इसोर आरो बासायगिरि, जिसु ख्रीस्तनि फैनायखौ नेबाय थानो थाखाय जोंखौ थुलुंगा होदों (2 पेतर 1:1 खौबो नाय) । इब्रायागिरि 1:8 आव जिसुखौ बिफा होन्नानै बुंदों, "आरबाउ र्इसोरा बिसाज्लानि बाथ्रा होन्दों, 'ओ र्इसोर, नोंनि राइजोवा अराइबो थागोन । नोङो गाउनि मानसिफोरखौ नियाइजों सासन खालामगोन ।" जिसुआनो इसोर जानायखाइनो बिफाया जिसुखौ "औ र्इशोर" होन्नानै बुंदों ।

नुजाहोजानायाउ सासे आरफआ थोनहरजानाय जहानखौ र्इसोरखौल खुलुमनो थाखै बुंदों (नुजाहोजानाय 19:10) । गोबां सम जिसुवा खुलुमजानायखौ बाइबेलाव नुनो हायो (माथाय 2:11, 14:33, 28:9, 17, लुकास 24:52, जहान 9:38) । बियो मालाबाबो गाउखौ खुलुमनाइनि थाखै राउखऔबो सोंखारियाखै । बियो र्इसोर नङामोनला नुजाहोजानायाउ अरफवा बुंनाय बाइदि गाउखौ दाखुलुम होन्नानै मानसि फोरखौ बुंगौमोन । बेबाइदिनो जिसुवादि र्इसोरानो बिनि गोबाङथार सिरि बाइबेलाउ मोन्नो हायो ।

गोनांथार जाहोनानो जाबाय, जिसुआ र्इसोर नङामोनला, बुहुमनि फाबनि बेसेनखौ बिनि थैनाइजों होनो हानाय जानाय नङामोन (1 जहान 2:2) । जिसुवा र्इसोर नङालाबा, सोरजि जानाय मानसि मोनला, जोबनो गैयै र्इसोरनि बेरेखा माउनाइ फाबनि बेसेन जोबनो गोयै सास्तिनि बेसेनखौ होनो हानाय नङामोन । बे बाइदि जोबनो गोयै सास्तिनि बेसेनखौ र्इसोराल'सो होनो हायो । र्इसोरालसो बे बुहुमनि फाबखौ बाननो (2 करिन्थ 5:21), थैनो अरो सिखां फिन्नानै फाब आरो थैनाइनि सायाउ थानाय देरहासातखौ फोरमान होनो हागौ ।

Englishबर'नि न बिलायाव थांफिन्नाय

जिसुआ र्इशोर ने ? जिसुआ गावखौ र्इशोर होन्नानै बुंथिदों ने ?
© Copyright Got Questions Ministries