settings icon
share icon
सोंलु

निमाहाखौ मोनबाइने ? आँ मा बोरै र्इसोरनिफ्राइ निमाहा मोन्नो हागौ ?

फिन्नाइ


थोनहरजानाय 13:38 आउ बे बाइदि बुंदो, "बिनिखाइनो, आंनि फंबाइफोर, आं नोङसोरनो मिथिजानो लुबोयो दि फाबनि निमाहाखौ जिसु ख्रीष्ट दरै नोंसोरनो फोसाउनाइ जाबाइ ।"

निमाहायामा आरो बेखौ आंनो मानो नांगौं ?

"निमाहा" नि सोदोबथियानो जाबाइ गोजों खालामजानाइ, नागारजानाइ एबा होनो गोनांनिफ्राइ खारग' होनायनाइ । सोरनिबा बेरेखा जों माबाफोर दाय माउला, बिजों मोजां सोमोनदो लाखिफिन्नो थाखै निमाहा बियो । निमाहा बिलानो दि जों निमाहाखौ मोनथारगोन, बे बाइदि सान्नानै लानो हाया । मानोना निमाहा बिग्राया निमाहा मोनजाथाउ जानांगोन, अलासो । राउबो निमाहा मोनजाथाउ जानो हाया । निमाहाया जाबाइ, अन्नाइ, दया एबा मोजां मोन्नाइनि मोनसे हाबा । निमाहाया जाबाइ नोंथांनि बेरेखा सोरबा मोनसे गाज्री माउदोंमोनलाबो नोंथांनि गोसोआउ बिथांनि बेरेखायै जेबो गाज्री मोन्नाइ दोन्नै ।

बाइबेला बुंदो, जों गासैनोबो र्इसोरनिफ्राइ निमाहाखौ नांगौ जानानै दङ । जों गासैबो फाब माउबाइ । उपदेशगिरि 7:20 आव बुंदों "बे बुहुमाउ बे बाइदि राउबो मानसि गैया, जाया जेलाइबो मोजां हाबाल' माउदों आरो मालाबाबो फाब मावाखै ।" 1 जहान 1:8आ बुङदों "जों गाउखौ फाबगैया होन्नानै बुंला, जों गाउखौनो गाउ फोलायो आरो सैथोआ जोंनिआव गैया ।" गासै फाब मानियानो र्इशोरनि बेरेखा माउनाइ गाज्री हाबा (गितफोर 51:4) । बिनिखाइनो जोंनो र्इशोरनि निमाहाखौ जोबोत गोनांथार जानानै फैदों । जोंनि फाबफोरा निमाहा होजायाला, जोंनि माउनाइ फाबफोरनि बानथा जोबनो गैयै सास्तिखौ जोबथाराजासे सैनांगोन (माथाइ 25:46, जहान 3:36) ।

निमाहा–आं मा बोरै मोन्नो हागौ ?

रंजाथाउ बाथ्राया जाबाइ र्इशोरा अनसुला –जेलाइबो जोंनि फाबखौ निमाहा होनो हामलायो । 2 पेतर 3:9 आव जोंखौ बुंदों "बियो नोंनि सायाउ गोसोखौ हमथानानै दङ, गासैनिबो जोबस्रांनाइखौ नेनानै थायाखै, नाथाय गासैबो फैनानै गोसो फाफिन्नाइखौसो नेनानै दङ ।" र्इशोरा जोंखौ निमाहा होनो लुबोयो, बिनिखाइनो बिनि राहाखौ बियो जोंनो होबाइ ।

फाबनि बानथाया थैनाइ । रमारिनि 6:23 नि गिबि बाहागोआउ बेखौनो बुङदों "मानोना फाबनि बानथाया थैनाइ ।" गाउनि फाबनि थाखै जोंनि मोन्नांगौवानो जाबाय जोबानो गैयै थैनाय । र्इशोरा, गाउनि साबसिन थांनि बाइदि मानसि जानानै बुहुमाउ फैबाइ–बेनो जाबाय जिसु ख्रीष्ट (जहान 1:1, 14) । जोंनि मोन्नो गोनां सास्ति–थैनाइखौ लानानै जिसुवा ख्रूसाव थैबाय । 2 करिन्थ 5:21 आ जोङखौ फोरोङो, "ख्रीष्टहा फाब गैयामो, नाथाय जोङो बिजों खौसे जानानै र्इसोरजों धोरोमिया सानजानाइ बाइदि र्इशोरा जोंनि फाबखौ बिनि सायाउ होबाइ" जिसुआ जोंनि मोन्नो गोनां सास्तिखौ बान्नानै खू्रस सायाव थैबाइ । जिसु जानानै र्इशोरनि बे थैनाया बुहुमनि गासै मानसिनि थाखै फाबनि निमाहाखौ लाबोबाय । 1 जहान 2:2 याव बुंदों "बियो जोंनि फाबफोरनि थाखै फुरैनाय, आरो जोंनि थाखैल नङा, गासै संसारनि मानसिनि थाखैबो" जिसुआ थैनाइनिफ्राय सिखां फिन्नानै फाब आरो थैनाइनि सायाउ बिनि देरहानाइखौ दिनथिबाइ (1 करिन्थ 15:1–28) । र्इसोरा बा नाइजाथों, जिसु ख्रीष्टनि थैनाइ आरो थांखांफिन्नाइजों रमारिनि उननि बाहागोआव "नाथाय र्इशोरनि ओरैनो होनाइ जोबनो गैयै जिउ जोंनि फोरबु निसु ख्रीष्टजों" होन्नाया नङथारगौ ।

नोंथांनि फाब फोरनि थाखै नोंथाङा निमाहा मोन्नो लुबोयो ने ? नोंथांनि गोसोआव गाउखौनो दायनिगिरि सानखांनाय निफ्राय खारगनो हायै मोनदों ने ? नोंथाङा जिसु ख्रीष्टनि सायाउ फोथायोला, नोंथांनि फाबनि थाखै निमाहाया जेलाइबो दङ । इफिसुस 1:7 याउ बुंदों "ख्रीष्टनि थैनाइजों जों गहोजाबाय, बे जाबाय जोंनि फाबफ्रा निमाहा होजाबाय । र्इशोरनि दयाया बेसे गेदेत ।" जिसु ख्रीष्टआ जोंनि होनांगौखौ होबाइ जाहाते जों निमाहा मोन्नो हायो । निमाहा मोन्नो नोंथांनि मावनांगौ हाबायानो जाबाय, नोंथांनि फाबनि निमाहानि थाखै होनांगौखौ जिसुवा होबाय होन्नानै फोथायनाइजों, र्इशोरनि सिगाङाउ निमाहा मोन्नो थाखै अरस गाबनाय, अलानो बियो नोंथांखौ निमाहा होगोन । जहान 3:16–17 याउ बे बाइदि बुंदों, "मानोना र्इशोरा संसारखौ एसेग्राप अन्बाय, बियो गाउनि सासेल' फिसाज्लाखौ ओरैनो हरबाय, जाइया बिखौ फोथायगोन बियो आदिर जानाय नङा नाथाय जोबनो गोयै गोथांखौ मोनगोन । मानोना र्इसोरा गाउनि फिसाज्लाखौ संसाराउ मानसिखौ बिसार खालामनो थोनहराखै, नाथाय गाउनि फिसाज्लाजों मानसिफ्रा फाबनिफ्राय बासाय जाथों होन्नानैसो थोनहरदों ।"

निमाहा मोन्नो हानाया गुबैयावनो गोर्लैने ?

नंगौ बे जोबोत गोर्लै । नोथांङा बासायजानायखौ र्इशोरनिफ्राय खामायनो हाया । बासायजानायनि बेसेनखौ नोंथाङा र्इशोरनो होनो हाया । नोंथाङा बेखौ र्इशोरनि दया एब अन्नायाउ, फोथायनाइजों नाजाउलो ल' हागौ । नोंथाङा जिसु ख्रीष्टखौ गावनि बासायगिरि होन्नानै नाजावनो आरो फाबनि निमाहाखौ र्इशोरनिफ्राय मोन्नो हास्थायोला, नै बे अरास खौ खालामनो हागौ । बे एबा गुबुन मोनसे अरसखौ आउराइनाइजों नोंथाङा बासायनायखौ मोन्नो हाया । नाथाय जिसुनि सायाउ फोथायनायाल'सो फाबपन निमाहाखौ होनो हायो । बे अरसा र्इशोरनि सिगाङाउ नोंथांनि फोथायनाइखौ बुंनाय आरो बिखौ हामबाय होन्नायनि मोनसे नमुना । बे जाबाय "आफा र्इशोर आङो नोंनि बेरेखा फाब माउवबाइ आरो बिनि साजा मोनजाथाव होन्नानै आं मिथिबाइ । नाथाइ जिसु ख्रीष्टआ आं मोन्नांगौ साजाखौ बानसबाइ, जाहाते बिनिआव फोथाइनाइजों आं निमाहा मोन्नो हायो । बासाइजानाइनि थाखै आङ नोंनियाउ फेथायो । नोंनि गोमोथाउ अन्नाय, अरो फाबनि निमाहा होनायनि थाखै नोंखौ हामबाइ होनो । आमेन ।"

नोंथाङा फरायनानै ख्रीष्टनि खातियाव गावखौ गथायनो थांखि लाबाय ने ? लाबायला "आं दिनै जिसुखौ नाजावबाय" बतानाव लिक खालामदो

Englishबर'नि न बिलायाव थांफिन्नाय

निमाहाखौ मोनबाइने ? आँ मा बोरै र्इसोरनिफ्राइ निमाहा मोन्नो हागौ ?
© Copyright Got Questions Ministries