settings icon
share icon
सोंलु

जिसुखौ गाउनि बासायगिरि होन्नानै नाजाउनाया माखौ बुङो ?

फिन्नाइ


जिसुखौ गाउनि बासायगिरि होन्नानै नोंथाङा नाजाउबाय ने ? बे सोंलुखौ मोजाङै बुजिमोन्ने थाखै नोंथाङा "जिसु ख्रीष्ट", "गाउनि" आरो "बासायगिरि" नि सोदोबथिखौ मोजाङै बुजिग्रोनो नांगोन ।

जिसु ख्रीष्टआ सोर ? गोबां मानसिफ्रानो गनायगोन दि जिसु ख्रीष्टआ सासे मोजां मानसि, गेदेत फोरोंगिरि आरो बिखौ जानोहागौ र्इसोरनि इउन बुंथिगिरि होन्नानैबो गनायगोन । बेफोर गासैबो जिसुनि बेलायाउ सैथो, नाथाय बेफोरो जिसुआ नंगुबैयाउ सोर बेखौ स्रायै दिनथिया । बाइबेला बुङो जिसुवा मोदोमाउ नुजाफैनाय र्इशोर (जहान 1:1,14) र्इसोरा जोंखौ फोरोंनो, सोखानो, फेंनो, निमाहा होनो आरो जोंनि थाखै थैनो बे संसाराउ फैयाब । जिसु ख्रीष्टआ र्इसोर, सोरजिगिरि, देरसिन फोरबु । बे जिसुखौ गाउनि बासायगिरि होन्नानै नोंथाङा नाजाउबाय ने ?

बासायगिरिया माखौ बुङो, आरो जोंनो बासायगिरिखौ मानो नांगौ ? बाइबेला बुंदों, जों गासैबो फाब माउबाय, जों गासैबो गाजि्र हाबा माउबाय (रमारि 3:10–18) । जोंनि फाबनि थाखै जों र्इसोरनि बोरापनाय आरो बिसाराउ गसंनांगौ जानानै फैबाय । जोबनोगोयै र्इशोरनि बेरेखा फाब माउनायनि मोन्नांगौ उसित सास्तिया जाबाय जोबनोगोयै सास्ति (रमारि 6:13, नुआहोजानाय 20:11–15) । बिनिखाइनो जोंनो बासायगिरिखौ नांगौ ।

जिसु ख्रीष्टआ बे संसाराउ फैबाय आरो जोंपन थैनांगौवाउ बि थैबाय । जिसुनि थैनाया जोंनि फाबनि थाखै होनो गोनां जोबनो गोयै बेसेन (2 करिनथ 5:21) । जोंनि फाबनि बेसेनखौ होनो थाखै जिसुवा थैबाय (रमारि 5:8) । जों होनो नाङै बाइदि जिसुवा बिनि बेसेनखौ होबाय । थैनाय निफ्राय सिखां फिन्नानै, बिनि थैनाया जोंनि फाबनि थाखै थोजासे होन्नानै फोरमान खालमबाय । बिनिखाइनो जिसुवानो सासेल' बासाइगिरि (जहान 14:6, थोनहरजानाय 4:12) । नोंथाङा जिसुखौ गाउनि बासागिरि होन्नानै फोथायो ने ?

जिसुवा नोंथांनि बासायगिरि ने ? गोबां मानसियानो सानो ख्रीस्तियान जानाया गेरजायाउ थांनाय, नियमपफोर मानिनाय एबा माउनाङै फाब फोरखौ माउयै । बेनो ख्रीस्तियान जानाय नङा । नंगुबै ख्रीस्तियान जानाया जाबाय जिसु ख्रीष्टजों गाउनि सोमोनदो लाखिनाय । जिसुखौ गाउनि बासायगिरि होन्नानै नाजाउनाया जाबाय, नोंथाङा बिनि सायाउ गाउनि फोथायनायखौ दोन्नानै बिखौ बर्सा खालामनाय । गुबुनखौ फोथायनानै राउबो बासायजानायखौ मोन्नो हाया । माबाफोर माउनायजों रायबो फाबनि निमाहा मोन्नो हाया । बासायजानायनि मोनसेल लामायानो जाबाय जिसुखौ गाउनि बासायगिरि होन्नानै नाजाउनाय, बिनि थैनायखौ नोंथांनि फाबनि बेसेन होन्नानै फोथायनाय आरो बिनि थांखांफिन्नायजों जोबनोगोयै जिउ मोनबाय होन्नानै फोथायनाय (जहान 3:16) । जिसु ख्रीष्टआ नोंथांनि बासायगिरि ने ?

नोंथाङा जिसु ख्रीष्टखौ गाउनि बासायगिरि होन्नानै नाजावनो गोसो जायोला गाहायाउ होनाय बायदि र्इशोरखौ बुंदो । गोसोवाउ लाखि, बे अरसखौ आउराइनाइजोङ एबा गुबुन माबा मोनसे आरसखोउ बुङनाइजोङ बासाइ जानाइखोउ मोन्नो हाया । जिसु ख्रीष्टनि सायाउ आरो बिनि ख्रूसाउ थैनायजों माउफुंनाय हाबायाउ फोथाइनाइजों लसो फाबनिफ्राइ बासाइजानाइखौ मोन्नो हायो । बे अरसा नोङनि फोथाइनाइखौ र्इशोरनि सिगाङाउ बुङफोरनाइ अरो बे बासाइनाइनि लामाखौ होनाइनि थाखै र्इशोरखौ हामबाइ होन्नाइ लसो । "अफा र्इशोर आङो नोंनि बेरेखा फाब माउबाय आरो बिनि सास्ति मोनजाथाउ होन्नानै मिथिबाय । नाथाय बिखौ फोथायनायजों आङो बे फाबनिफ्राय निमाहा मोन्नाय बाइदि, जिसुवा आंनि मोन्नो गोनां सास्तिखौ लाबाय होन्नानै अङो फोथायो । आं नोंनि निमाहा होनायखौ नाजाउवो आरो बासायजानायनि थाखै नोंनियाउ फोथायो । आं जिसुखौ गाउनि बासायगिरि होन्नानै नाजावो । नोंनि सोमानांथाउ अन्नाय, निमाहा होनाय आरो जोबनो गोयै जिउखौ होनायनि थाखै नोंखौ हामबाय होनो । आमेन ।"

नोंथाङा फरायनानै ख्रीष्टनि खातियाव गावखौ गथायनो थांखि लाबाय ने ? लाबायला "आं दिनै जिसुखौ नाजावबाय" बतानाव लिक खालामदो

Englishबर'नि न बिलायाव थांफिन्नाय

जिसुखौ गाउनि बासायगिरि होन्नानै नाजाउनाया माखौ बुङो ?
© Copyright Got Questions Ministries