settings icon
share icon
सोंलु

र्इशोर दङने ? र्इशोरनि थाथिनि मा फोरमान दङ ?

फिन्नाइ


राउबो र्इशोरखौ दङ एबा गोया होन्नानै फोरमान खालामनानै दिनथिनो हाया । बाइबेला बुंदों, फोथाइनाइजों जों र्इशोरनि थाथिखौ नाजावनो नांगौ: "फोथायालाबा र्इशोरखौ राउबो खुसि खालामनो हाया, मानोना र्इसोरनियाव फोइनाइफ्रा र्इशोर दङ होन्नानै फोथाइ थारनांगोर, आरो जाइफ्रा बिखौ नाइगिरो, बिसोरो बिखौ मोनो" (इब्राइयारि 11:6) । र्इसोरा गोसोजायोला बुहुमाउ नुजानानै गाउनि थाथिखौ फोरमान खालामनो हागै । नाथाइ बे बाइदि खालामोला फोथाइनाइनि जेबो नांगौथि गैया । "आरो जिसुवा बिखौ होनदों 'नोङो आंखौ नुनानैसो फोथाइबाय । जवाफ्रा नुअलाबा फोथायो, बिसोरो बोर होजाग्रा'" (जहान 20:29) ।

होमलाबो, बिनि मानेया बे नङा दि, र्इशोरनि थाथिनि जेबो फोरमान गैया । बाइबेला बुङदों, "नख्राङा र्इशोरनि महिमाखौ दिन्थियो, दनद्रङा बिनि माउनाइखौ नुजाहोयो । दिना दिनजों राइज्लायो, आरो हरा हरनो आखलखौ मिथि होयो । बाथ्रा गोया, राइनाइबो गैया, आरो बिसोरनि राउखौबो खोनानो मोना । अलबो बेफोरनि बाथ्राया संसारनि रुगुंसिम सहैबाइ" (गितफोर 19:1–4) । अख्रांनि आरो बेआव थानाय सान, हाथरखि अखाफोरखौ नायोला, मिथिंगानि गोमोथाउ आरो समाइना महरखौ नुयोला बेफोर गासैबो सोरजिगिरि र्इशोरखौनो दिन्थि हरो । बेफोरखौ नुनानैबो र्इशोरनि थाथिखौ गनाइनो हायाखैला जोंनि गाउ गाउनि गोसो इसिङानो बिनि फोरमान । उपदेशगिरि 3:11 आउ बुङदोङ "बियो मानसिनि गोसो र्इसिङाव बिनि जोबजोगोयैखौ फसंबाइ । "जोंनि गोसो इसिंआव बइहाबो मोनसे मोनदांनाइ दङ, बेनो जाबाइ जोंनि बे जिबननि गुदिआव माबा मोनसे दङ, आरो बे संसारनि गुदिआवबो सोरबा सासे दङ । जोंनि गियान एबा बुद्धिजों जों बुंनो हागौ दि र्इसोर गोया, नाथाइ जोंनि गोजेराउ र्इसोरनि थाथिया रोखा रोखा । अलाबो, सोरबा सोरबाया र्इशोरनि थाथिखौ सिमान लानाइ नङा होन्नानोइ बाइबेला बुंखादों, "मुरखुवा बिनि गोसोआउ होनो 'राउबो र्इशोर गोया'" (गितफोर 14:11) । गोबांसिन मानसियानो गासै जारिमिनाउ, गासै हारिमुवाउ, गासै सयभतायाउ आरो गासै राइजोमायावनो र्इसोरनि थाथिखौ फोथाइबोदोंला, बेयाउ माबा मोनसे जाहोन (एबा सोरबा सासे) थाथारनाङगोन, जाइनि थाखै बे फोथाइनाया सोमजिदों ।

र्इशोरनि थाथिनि सोमोन्दै बाइबेलनि अनगायैबो माखासे सानजाथाउ बाथ्राफोर दङ । सेथियाउनो, अन्तलजिकेल (ontological) राइफोतनाइ । बेनो र्इसोरनि थाथिनि सायाउ बांसिन हामजाथाव राइफोतनाइ । र्इसोरनि थाथिनि सोमोन्दै बे बाइदि बुंदों "सोरबा सासे गैयाला जेबो सोरजिजानो हाया" । अरोबाव बुंबाउदों, थायैनिखुरै थानाया देरसिन, बिनिखाइनो सोमनिहोनो हाग्राया सासे देरसिन थाथारनांगोन । र्इशोरा गैयामोनला, बियो सोरजिनोहाग्रा सासे देरसिन जानाय नङा मोन, आरो बियो र्इसोरन गासै सुत्रनि बेरेखा जागौमोन ।

नैथिआ जाबाय तेलेअलजिकेल (teleological) नि राइथिनाय । बिसोरो बुंदो, जेहेतु जोनि बे बिस्सब्रमानदआ गोमोथाउ समायना महरै साजायनानै दोनजादों, बिनि गुदिआवनो सोरबा सासे र्इशोरारि महरगिरि थाथारनांगोन । उदाहरन बाइदियै बे बुहुमा साननि इसेल'खाति एेबा गोजान जायोमोनला दानि बाइदि बे बुहुमा दंफां–लाइफां आरो जिब जुनारजों बुंफबनाय जानाय नङामोन । बाराव थानाय मोङाफ्रा एसे सोलायसल जालानो बे बुहुमाव गोथाङै थांनानै थानाया गोब्राब जानानै फैगोन एबा थांनानै थानाय नङा । प्रतिन (protin) अनुनिफ्राय बोरैबा जिउ सोरजिनाया 10243 नि मोनसेलो जानायनि समभाबना । मोनसे प्रतिन सेलआव (cell) हाजार हाजार प्रतिन अनुफोर थायो ।

थामथियाव र्इशोरनि थाथिनि सोमोनदै सावरायनायखौ कसम'लजिकेल (cosmological argument) होन्नानै बुङो । बेनि बुंनायानो जाबाय माबा मोनसे जाथायनि थाखै माबा मोनसे जाहोन थाथार नांगोन । गासै बिस्सब्रहमान्द आरो बेयाव थानाय गासैबो मोनसे फिनजाथाय । बेफोर गासैनिबो थाथिनि गुदियावनो मोनसे जाहोन थाथारनांगोन । गासैखौबो जाहोनानै फसंनायनि गुदियावनो माबा मोनसे सोलायनो रोङै जाहोन थानो नांगोन । बे सोलायनो रोङै जाहोनानो जाबाय र्इशोर ।

ब्रैथि बुंथिनायानो जाबाय अखुथायनि (moral) बुंथिनाय । गिबि जारिमिनिफ्रायनो गासै हारिमुआवनो गावबागाउनि मोनसे मोनसे अयेनफोर थानायखौ जों नुनो मोनो । बिसोर गासैहाबो मोजां गाजि्रखौ बिजिरनो हानाय गियान दङ । मानसि सिथारनाय, थगायनाय, खावनाय आरो जिनाहारि बेफोरो गासैजोंबो गाजि्र होन्नानै बुंजानाय खामानि । बे मोजां गाजि्र सान्नो रोंनाया गोथार र्इसोरनिफ्राय नङाला सोरनिफ्राय जानो हागौ ?

बेफोर गासैनि अनगायैनो बाइबेला जोंखौ बुंदो, मानसिफ्रा रोखा आरो नेवसिनो हायै र्इसोरनि गियानखौ नागारनानै नंखायखौसो नाजावगोन । रमारि 1:25 आव बुंदों, "बिसोरो र्इशोरनि सैथोखौ नंखायजों सोलायबाय आरो अरायबो बा नायजाथाव सोरजिगिरि र्इशोरखौ नागारनानै सोरजिजानाय मोङफारखौसो खुलुमबाय । आमेन ।" बाइबेला बुंबावदों दि, र्इशोरखौ फोथायैनि जेबो जाहोननि थाखै रावबो खारगनाय नङा: "बिनि नुनो मोनै आखलफोर, बिनि जोपनो गोयै बोलो, आरो बियो नंथारगौ र्इसोर होन्नानै बेखौ र्इसोरा संसारखौ सोरजिनाइनिफ्राइनो मानसिफ्रा बिनि दानाइ मुङागोरजों रोखा रोखा मिथिनो मोनो । बिनिखाइनो बे मानसिफोरहा खारगोनाइनि राहा गैया ।" (रमारि 1:20) ।

बिगियान सन्मत (scientific) नङा एबा जेबो फोरमान गैया होन्नानै मानसिफ्रा र्इसोरनि थाथिखो नंखाय होन्नानै बुंनो नाजायो । नाथाय गाहाय जाहोना जाबाय र्इसोर दङ होन्नानै गनायनानै लायोला, बिसोर गासैबो र्इसोरनि सिगाङाव गंज्लायनांगोन अरो बिनिफ्राय निमाहा नांगौ जानानै फैगोन (रमारि 3: 23, 6: 23) । र्इशोर दङला, जों बिनि सिगाङाव जोंनि मावनायफोरनि थाखै हिसाब हिनांगोन । र्इसोर गैयाला, र्इशोरनि बिसारखौ मोंबो साना लासिनो जोंनि गोसो बाइदि जों मावनो हागोन । बिनिखायनो बिसोरो र्इसोरनि थाथिखौ गोख्रोङै नङा होन्नानै मिथिंगायारि इभलुसननि (evolution) सायाव सोनारो– बेनो बिथांमोननो सोरजिगिरि र्इसोरखौ फोथायनायनि गुबुन मोनासे लामाखौ होयो । र्इशोर दङ । आरो थाङै–थुङै र्इसोर दङ होन्नानै गासैबो मिथियो । नंथारगौयै बुंनो थाङोला, सोरबा अख्रायै र्इशोर गैया होन्नानै फोरमान खालामनो थांनायानो नंगुबैयाव र्इसोरनि थाथिनिसो फोरमानखौ होयो ।

र्इसोरनि थाथिखौ जों माबोरै मिथिनो हागौ ? सासे ख्रीस्तियान जानानै र्इसोर दङ होन्नानै जों मिथिगौ मानोना सानफ्रोमबो जों बिजों राइज्लायो । जों बिनि बुंनायखौ खौनाया नाथाय बिनि लोगोआव थानायखौ जों अनुभव खालामनो हायो, बिनि दैदेन्नायखौ जों मिथिनो हायो, बिनि अन्नायखौ जों मिथियो, बिनि दयाखौ जों मोन्नो लुबोयो । जोंनि जिउआव जानाय गासै जाथायफोरनि सायाव जोंहा र्इसोरनि अनगायै जेबो बिजिरनो हाथाब बाथ्रा गैया । र्इसोरा जोंखौ जेरै बाइदि सोमोनांथाव मावनायजों बासायबाय अरो जोंनि जिबनखौ सोलायहोबाय, जों बिनि थाथिखौ गनायनानै बिखौ बा नायाला जोंहा गुबुन राहा गैया । रोखा रोखायै नुजाथिखानाय बाथ्राखौ सोरबा नंखाय होन्नानै बुंलाबो बिनि बुंनाया मालाबाबो रजवा । जोबथानायाव, र्इसोरनि थाथिखौ फोथायनायजोंसो नाजावनो नांगौ (इब्रायारि 11:6) । र्इसोरनि सायाव फोथायनाया खोमसियाव आनदां–मिनदां आगान सुरनाय नङा, बियो जाबाय गोबांसिन मानसिफोर गसंनाय सोरां जायगायाव गोगोम आगान सुरनाय ।

Englishबर'नि न बिलायाव थांफिन्नाय

र्इशोर दङने ? र्इशोरनि थाथिनि मा फोरमान दङ ?
© Copyright Got Questions Ministries