settings icon
share icon
सोंलु

जोबनाय गैयै जिउखौ मोनबाइ ने ?

फिन्नाइ


गोथार बाइबेला जोबनाइ गैयै जिउनि लामाखौ रोखायै दिन्थिदों । सेथिआउ जों मिथिनांगोन दि जों र्इशोरनि बेरेखा फाब माउबाइ । "सा. फ्रोमबो फाब माउबाइ, आरो बासाइग्रा इसोरनिफ्राइ गोजानाउ दङ (रमारि 3:23) । जों गासैबो र्इशोर हामजायै हाबा माउनाइजों फाब माउबाइ, जाइनि थाखै जों इशोरनि सास्तिखौ मोन्नांगोय जानानै फैइबाइ । जोंनि फाब माउनाया जोबरोङै र्इशोरनि बेरेखा बेरेखा जानाइखाय बिनि सास्तिआबो जोबनो गैयै साजा । "मानोना फाबनि फिथाइया थैनाय, नाथाइ र्इशोरनि ओरैनो होनाइ दान जोबनाइ गैयै जिउखौ फोरबु जिसु ख्रीष्टजों खौसे जानाइजोंसो मोन्नो हायो" (रमारि 6:23) ।

फाब गैयै (1 पेतर 2:22), जोबनाय गैयै इशोरनि फिसा जिसु ख्रीष्टआ मानसि जाबाय (जहन 1:1,14) आरो जोंनि फाबनि साजा थैनागौखौ बानसबाइ । "आनथाय जोंनि लागै गाउनि एसे गेदेत अन्नाइखौ इशोरा दिन्थिबाइ, जोङो फाफिलाबो ख्रीष्टआ जोंनि लागै थैबाइ" (रमारि 5:8) । जिसु ख्रीष्टआ जोंनि मोन्नांगौ फाबनि साजाइनि थाखै (2 कोरिन्थ 5:21) क्रुसनि सायाउ थैबाइ (जहान 19:31–41) । सान्थामनियाउ यिबो सिखांफिन्नानै थैनाइ आरो पाबनि सायाव थानाइ देरहासातखौ दिन्थिबाइ (1 करिन्थ 15:1–4) । "बियो गाउनि गेदेत दयाजों निसु ख्रीष्टखौ गोथै फोरनि. फ्राइ थांखांफिनहोनानै जोंनो गोदान जिउखौ होबाइ । बेनो जोंखौ गोथांनि बरसाजों सुफुं होबाइ" (1 पेतर 1:3) ।

जिसुख्रीष्टनि सायाव थानाइ जोंनि सान्नायखौ फोथायनाइजों सोलाइथारनांगोन –बियो सोर, बासाइजानाइनि थाखै बियो मा माउखो, आरो मानो माउखो (थोरहोरजानाइ 3: 19) । जिसु ख्रीष्टआ ख्रूसनि सायाउ थैनानै जोंनि फाबनि बेसेनखौ होबाइ होन्नानै बिनि सायाउ फोथाइला, जों फाबनि निमाहाखौ मोनगोन आरो सोरगो राइजोआव जोबनो हरबाइ । जाइया बिखौ फोथाइगोन बियो आद्री जानाय नङा नाथाइ जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन" (जहान 3:16) । "जिसुआनो फोरबु होन्नानै जोङा सिमान ला–ला, आरो बिखौ र्इसोरा थैइनाइनि. फ्राइ थांखांफिनहोबाइ होन्नानै फोथाइला नों बासाय जागोन" (रमारि 10:9) । ख्रूस दंफांआव जिसु ख्रीष्टनि माउफुंनाइ हाबानि सायाव फोथाइनायानो जोबनो गैयै जिउनि गुबै लामा । "मानोना नोंसोरनि फोथाइनाइजों बासाइजानाइया र्इशोरनि दयाजोंसो । नोङसोरनि माउनाइजों बे जायाखै, बियो र्इशोरनि ओरैनो होनाइसो । बिनिखाइनो नोंसेरनि राउबो गोगा खालामनानै लानो हाया" (इफिसुस 2: 8–9) ।

नोङो जिसु ख्रीष्टखौ गाउनि बासाइगिरि होन्नानै नाजावनो सानदोङला, बे बाइदि आरस खालामदो, नाथाइ बे अरसखौ आवराइनाइजों एबा गुबुन माबा मोनसे आरसखौ बुङनाइजों बासाइजानाइखौ मोन्नो हाया । जिसु ख्रीष्टनि सायाब फोथाइनाइजों लसो फाबनिफ्राइ कबासाइजानाइखौ मोन्नो हायो । बे आरसा नोंथांनि फोथाइनाइखौ र्इशोरनि सिगांआव बुंफोरनाइ आरो बे बासाइनाइनि लामाखौ होनाइनि थाखै र्इशोरखौ हामबाइ होन्नाइ लसो । "आफा र्इशोर, आङो नोंनि बेरेखा फाब माउबाइ आरो बिनि साजा मोनजाथाउ होन्नानोइ आं मिथिबाइ । नाथाइ जिसु ख्रीष्टआ आंनि मोन्नांगौ साजाखौ बानसबाइ, जाहाते बिनिआव फोथाइनाइजों आं निमाहा मोन्नो हायो । बासाइजानाइनि थाखै आं नोंनिआव फोथायो । नोंनि गोमोथाउ अन्नाइ, निमाहा, आरो ओरैनो होनाइ जोबनो गैयै जिउनि थाखै नोंखौ हामबाइ होनो । आमेन ।"

नोंथाङा फरायनानै ख्रीष्टनि खातियाव गावखौ गथायनो थांखि लाबाय ने ? लाबायला "आं दिनै जिसुखौ नाजावबाय" बतानाव लिक खालामदो

Englishबर'नि न बिलायाव थांफिन्नाय

जोबनाय गैयै जिउखौ मोनबाइ ने ?
© Copyright Got Questions Ministries