नेपाली भाषा प्रतिलीपीको www.gotquestions.org मा स्वागत छ!बाइबलको प्रश्नहरुका दिएको उत्तर
Download Mangal Font


अहिले नेपालीमा प्रश्नहरु पठाउने ब्यवस्था नभएको हुनाले यहाँहरुले अँग्रेजी भाषामा लेखपढ गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्ना प्रश्नहरु-http://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html मा सँलग्न गर्न सक्नु हुनेछ।

खेजी गर्न GotQuestions.org नेपाली

तल लेखिएका पानाहरु यहाँ नेपाली भाषामा उपलब्द्ध छन्।


खुशीको खवर

अती महत्वपूर्ण प्रश्नहरु

सबभन्दा धेरै सोधिने प्रश्नहरु

परमेश्वरको बारेमा प्रश्नहरु

येशू ख्रीष्टको बारेमा प्रश्नहरु

पवित्र आत्माको बारेमा प्रश्नहरु

उद्धारको बारेमा प्रश्नहरु

बाइबलको बारेमा प्रश्नहरु

मण्डलीको बारेमा प्रश्नहरु

अन्तिम समयको बारेमा प्रश्नहरु

स्वर्गदूतहरु र दुष्टआत्माहरुका बारेमा प्रश्नहरु


बाइबलको प्रश्नहरुका दिएको उत्तर