परमेश्वरको विषयमा प्रश्नहरुपरमेश्वरको विषयमा प्रश्नहरु

के परमेश्वरको अस्तित्व छ? के परमेश्वरको अस्तित्व को प्रमाण छ?

के परमेश्वर वास्तविक हुनुहुन्छ : निश्चित रुपमा परमेश्वर वास्तविक हुनुहुन्छ भनी म कसरी जान्न सक्छु?

परमेश्वरका विशेषताहरु के हुन? परमेश्वर के जस्तै हुनुहुन्छ?

बाइबलले त्रिएकत्वको बिषयमा केभन्दछ ?

असल मानिसहरुमा खराब कुराहरु गराउन परमेश्वरले किन अनुमति दिनुहुन्छ त ?

के परमेश्वरले दुष्टलाई सृष्टि गर्नुभयो ?

पूरानो करारमा परमेश्वर किन त्यस्तो बेग्लै हुनुहुन्छ जस्तो उहाँ नयाँ करारमा हुनुहुन्छ ?

परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ भनेको अर्थ के हो ?

के आज पनि परमेश्वर हामीसंग अझै बोल्नुहुन्छ त ?

परमेश्वरलाई कसले सृष्टि गरे ? परमेश्वर कहाँबाट आउनुभयो ?नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशपरमेश्वरको विषयमा प्रश्नहरु