येशू ख्रीष्टको विषयमा प्रश्नहरुयेशू ख्रीष्टको विषयमा प्रश्नहरु

येश शू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ?

के येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ?

के ख्रीष्टको इश्वरत्व बाइबलीय छ ?

के येशू वास्तवमै अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो त ? येशू ख्रीष्टको कुनै एतिहासिक अस्तित्व त्यहाँ छन् कि ?

येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुराको अर्थ के हो ?

के येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान साँचो हो ?

कन्याबाटको जन्म किन यति महत्वपूर्ण छ ?

के येशूलाई शुक्रबार नै क्रूसमा टाँगिएको थियो त ?

आफ्नो मृत्यु र पुनरुत्थानको बीचमा के येशू नरकमा जानुभयो ?

येशू उहाँको मृत्यु र पुनरुत्थान बीचको तीन दिनसम्म कहाँ हुनु्हुन्थ्यो ?नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशयेशू ख्रीष्टको विषयमा प्रश्नहरु