येशू ख्रीष्टको विषयमा प्रश्नहरुयेशू ख्रीष्टको विषयमा प्रश्नहरु

येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ?

के येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ? येशूले कहिल्यै पनि परमेश्वरको भएको दाबी गर्नुभयो?

के ख्रीष्टको इश्वरत्व बाइबलीय छ?

के येशू वास्तवमै अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो त ? येशू ख्रीष्टको कुनै एतिहासिक अस्तित्व त्यहाँ छन् कि ?

येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुराको अर्थ के हो ?

के येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान साँचो हो ?

कन्याबाटको जन्म किन यति महत्वपूर्ण छ ?

के येशूलाई शुक्रबार नै क्रूसमा टाँगिएको थियो त ?

आफ्नो मृत्यु र पुनरुत्थानको बीचमा के येशू नरकमा जानुभयो ?

येशू उहाँको मृत्यु र पुनरुत्थान बीचको तीन दिनसम्म कहाँ हुनु्हुन्थ्यो?नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशयेशू ख्रीष्टको विषयमा प्रश्नहरु