उद्धारको विषयमा प्रश्नहरुउद्धारको विषयमा प्रश्नहरु

मुक्तिको योजना भनेको के हो?

के उद्धार विश्वासद्धारा मात्रै, वा विश्वास र कार्यहरुद्धारा हुन्छ ?

एक पल्ट पाएको मुक्ति सँधैको मुक्ति ?

के अनन्त सुरक्षा बाइबलीय हो ?

प्रतिस्थापित प्रायश्चित भनेको के हो ?

येशूको विषयमा कहिल्यै नसुनेकाहरुलाई चाहिँ के हुन्छ ? के परमेश्वरले उहाँको विषयमा कहिल्यै नसुनेको व्यक्तिलाई त्याग्नुहुनेछ त ?

हाम्रा पापको लागि येशू मर्न अघि मानिसहरुलाई कसरी बचाइन्थ्यो ?

मैले मेरो उद्धारको निश्चयता कसरी पाउन सक्छु त ? म बचाइएको छु भनेर मैले निश्चितरुपमा कसरी जान्न सक्दछु त ?

उद्धारमा परमेश्वरको सार्वभौम र मानिसजातिको स्वातन्त्र इच्छाले कसरी एकैसाथ कार्य गर्दछ त ?

के अनन्त सुरक्षा पापको लागि “एउटा अनुमति पत्र” हो त ?नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशउद्धारको विषयमा प्रश्नहरु