उद्धारको विषयमा प्रश्नहरुउद्धारको विषयमा प्रश्नहरु

मुक्तिको योजना/ बाटो भनेको के हो?

के उद्धार विश्वासद्वारा मात्रै, वा विश्वास र कामहरद्वारा हुन्छ?

एक पटकको उद्धार सधैँको उद्धार?

के अनन्तकालको सुरक्षा बाइबलीय हो?

प्रतिस्थापित प्रायश्चित भनेको के हो ?

येशूको विषयमा कहिल्यै नसुनेकाहरुलाई चाहिँ के हुन्छ ? के परमेश्वरले उहाँको विषयमा कहिल्यै नसुनेको व्यक्तिलाई त्याग्नुहुनेछ त ?

हाम्रा पापको लागि येशू मर्न अघि मानिसहरुलाई कसरी बचाइन्थ्यो ?

मैले मेरो उद्धारको निश्चयता कसरी पाउन सक्छु त ? म बचाइएको छु भनेर मैले निश्चितरुपमा कसरी जान्न सक्दछु त ?

उद्धारमा परमेश्वरको सार्वभौम र मानिसजातिको स्वातन्त्र इच्छाले कसरी एकैसाथ कार्य गर्दछ त ?

के अनन्त सुरक्षा पापको लागि “एउटा अनुमति पत्र” हो त ?नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशउद्धारको विषयमा प्रश्नहरु