स्वर्गदूतहरु र दियावलसहरुको विषयमा प्रश्नहरुस्वर्गदूतहरु र दियावलसहरुको विषयमा प्रश्नहरु

स्वर्गदूतहरुको विषयमा बाइबलले के भन्छ त ?

भूतहरुको विषयमा बाइबलले के भन्छ त ?

शैतान के हो?

दुष्टको अधिकारको विषयमा बाइबलले के भन्छ त ?

ख्रीष्टियनलाई भूत लाग्न सक्छ त ? कुनै विश्वासीलाई भूतले अधिकार गर्न सक्छ त ?

उत्पति ६:१–४ मा भएका परमेश्वरका छोराहरु र मानिसका छोरीहरु को थिए ?नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशस्वर्गदूतहरु र दियावलसहरुको विषयमा प्रश्नहरु