के आज पनि परमेश्वर हामीसंग अझै बोल्नुहुन्छ त ?प्रश्न: के आज पनि परमेश्वर हामीसंग अझै बोल्नुहुन्छ त ?

उत्तर:
परमेश्वर धेरै पटक मानिसहरुले सुन्नेगरी नै बोल्नुभएको कुरालाई बाइबलले अभिलेख गर्दछ (प्रस्थान ३:१४; यहोशू १:१; न्यायकत्र्ता ६:१८; १ शमूएल २:१; अøयूब ४०:१; यशैया ७:३; यर्मिया १:७; प्रेरित ८:२६; ९:१५ — यो त एउटा सानो नमूनामात्र हो) । आज परमेश्वर कुनै व्यक्तिसंग किन सुन्नेगरी बोल्न सक्नुहुन्न भन्ने कुनै बाइबलीय कारण त्यहाँ छैन । परमेश्वर बोल्नुभयो भन्ने कुरालाई बाइबलले सयौं पटक अभिलेख गरेको छ, हामीले सम्झनुपर्दछ कि तिनीहरुचाहिँ मानव इतिहासको ४,००० वर्षको अवधिमा भएको छ । परमेश्वर सुन्ने गरी बोल्नुभएको कुरोचाहिँ अपवाद हो, नियम भने होइन । परमेश्वर बोल्नुभएको कुरालाई बाइबलीय रुपमा गरिएको अभिलेखमा पनि, यो एउटा श्रव्य आवाज थियो, अथवा एउटा भित्री आवाज थियो वा एउटा मानसिक छाप थियो भन्ने कुरा सदैव स्पष्ट भएको छैन ।

परमेश्वर आज मानिसहरुसंग बोल्नुहुन्छ । सर्वप्रथम, परमेश्वर आफ्ना वचनमार्फत हामीसंग बोल्नुहुन्छ (२ तिमोथी ३:१६–१७) । यशैया ५५:११ ले हामीलाई यसरी भन्दछ, “त्यसरी नै मेरो मुखबाट निस्कने मेरो वचन पनि हुनेछ । त्यो मकहाँ व्यर्थै फर्कनेछैनँ, तर मैले इच्छा गरेको काम त्यसले पूरा गर्नेछ, र जुन कामको निम्ति म त्यसलाई पठाउँछु, त्यसमा त्यो सफल हुनेछ ।” बाइबलले परमेश्वरको वचन बचाइनको लागि अनि ख्रीष्टियन जीवन जिउनको लागि हामीले जान्नुपर्ने हरेक कुरा हो भनेर अभिलेख गर्दछ । दोस्रो पत्रुस १:३ ले यसरी घोषणा गर्दछ, “आफ्नो महिमा र श्रेष्ठताद्वारा हामीलाई बोलाउनुहुनेलाई हामीले चिनेका हुनाले परमेश्वरको दिव्य शक्तिद्वारा जीवन र भक्तिको निम्ति हामीलाई चाहिने प्रत्येक थोक उहाँले दिनुभएको छ ।”

दोस्रो, परमेश्वर प्रभावहरु, घटनाहरु र सोंचाईहरुमार्फत बोल्नुहुन्छ । हाम्रा अन्तःकरणहरुमार्फत परमेश्वरले हामीलाई गलतबाट सही कुराहरु छुट्टयाउनमा मदत गर्नुहुन्छ (१ तिमोथी १:५; १ पत्रुस ३:१६) । परमेश्वर उहाँका विचारहरुलाई सोंच्नको लागि हाम्रो हृदयहरुलाई अनुकूल बनाउने प्रकृयामा हुनुहुन्छ (रोमी १२:२) । परमेश्वरले हामीलाई निर्देशन गर्न, हामीलाई परिवत्र्तन गर्न, अनि हामीलाई आत्मिकरुपमा बड्नलाई मदत गर्न घटनाहरुलाई हाम्रा जीवनहरुमा घट्न लगाउनुहुन्छ (याकूब १:२–५; हिब्रू १२:५–११) । पहिलो पत्रुस १: ६–७ ले हामीलाई यसरी स्मरण गराउँदछ कि, “तिमीहरु यसैमा रमाउँछौ, यद्यपि अहिले थोरै समयको निम्ति तिमीहरुले विभिन्न किसिमका कष्ट भोग्नुपर्दछ । आगोबाट खारिने तर नष्ट भएर जाने सुनभन्दा पनि तिमीहरुको विश्वास मूल्यवान् छ । तिमीहरुको यो विश्वास साँचो प्रमाणित होस्, र येशू खीष्ट प्रकट हुनुहुँदा प्रशंसा, महिमा र आदरको योग्य बनोस् ।”

अन्त्यमा, परमेश्वर कहिलेकाहीं मानिसहरुसंग सुन्नेगरी नै बोल्नुहुन्छ होला । योचाहिँ एउटा ठूलो शंकास्पद कुरो हो, यद्यपि केही मानिसहरुले यो हुन्छ भनेर दावी गरेकै भए तापनि । फेरिपनि, बाइबलमा समेत, परमेश्वर सुन्नेगरी बोल्नुभएको कुरो एउटा अपवाद नै रहेको छ, तर कुनै साधारण कुरो भने होइन । यदि कसैले परमेश्वर आफूसंग बोल्नुभएको छ भनेर दावी गर्दछ भने पनि बाइबलले भनेका कुरासंग के भनिएको छ भन्ने कुरासंग जहिले पनि तुलना गर्नुहोस् । यदि आज परमेश्वर बोल्नुहुन्थ्यो भने त, उहाँले बाइबलमा भन्नुभएको कुरासंग उहाँको वचन पूर्ण सहमतमा हुनेथियो (२ तिमोथी ३:१६–१७) । परमेश्वरले आफैलाई खण्डन गर्नुहुन्न ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशके आज पनि परमेश्वर हामीसंग अझै बोल्नुहुन्छ त ?