बाइबलले त्रिएकत्वको बिषयमा केभन्दछ ?प्रश्न: बाइबलले त्रिएकत्वको बिषयमा केभन्दछ ?

उत्तर:
त्रिएकत्वप्रतिको इसाईहरुका धारणाको विषयमा अति नै गाह्रो कुरा चाँहि त्यो हो कि यसलाई पर्याप्तरुपले ख्याख्या गर्ने कुनै उपाय छैन । त्रिएकत्व एउटा यस्तो धारणा हो जसलाई मानिसहरुले सम्पूर्णरुपमा बुझ्न असम्भव छ । परमेश्वर हामी भन्दा अत्यन्त महान हुनुहुन्छ यसकारण हामीले उहाँलाई सम्पूर्णरुपले जान्नेछौं भनी अपेक्षा गर्नु हुंदैन । बाइबलले पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ, येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ र पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी सिकाउँदछ । बाइबलले यो पनि सिकाउँदछ कि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ अथवा त्यहाँ एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ । हामीले त्रिएकत्वको विभिन्न व्यक्तित्वहरुका एक अर्कासंग भएको सम्बन्धको तथ्य बारेमा केहि बुझ्न सकेतापनि यो मानव सोचाईको लागि अबोध्य छ । यधपि यसको मतलब यो होइन कि यो सत्य छैन वा बाईबलका शिक्षा आधारित छैन ।

जब हामी यो विषय बारे अध्ययन गरिरहेका हुन्थ्यौं त्यस समय हामीले दिमागमा यो कुरा राख्नु पर्दछ कि “त्रिएक”भन्ने शब्द बाइबलमा प्रयोग गरेको छैन । यो शब्द त्रिएक परमेश्वरलाई बुझाउँने कोशिशमा प्रयोग भएको मात्र हो । तथ्य चाँहि त्यहाँ तीन सह-अस्तित्व भएको सह-अनन्त व्यक्त्विहरु छन् जसले परमेश्वरको बनावट वा स्वभाव प्रस्तुत गर्दछ । बुझ्नु पर्ने कुरा चाँहि यसले कुनै पनि तरिकाले तीन जना परमेश्वरहरु छन् भनि भन्दैन । “त्रिएकत्व”भनेको एक मात्र परमेश्वरको तीन व्यक्तित्वहरु हुन् । “त्रिएकत्व” शब्द प्रयोग गर्नुमा कुनै आपत्ति छैन यधपि यो शब्द बाइबलमा नभेटिएतापनि । एउटा परमेश्वरको तीन सह-अस्तित्व सह-अनन्त व्यक्तित्वहरु भन्नु भन्दा “त्रिएक”भन्नु नै छोटो र छिटो हुन्छ । यदि यो भन्दा तपाईलाई समस्या जस्तो लाग्छ भने बिचार गर्नुहोस् त; “हजूरबुवा” भन्ने शब्द पनि बाइबलमा प्रयोग गरेको छैन तापनि हामीलाई थाहा छ कि बाइबलमा धेरै हजूरबुवाहरु थिए । अब्राहम याकूबका बाजे थिए । वास्तविक महत्वपूर्ण कुरा चाँहि “त्रिएक” शब्दबाट प्रस्तुत भएको धारणा चाँहि धर्मशास्त्रमा छ । परिचयको लागि त्रिएकत्वको छलफलमा बाइबलका पदहरु प्रस्तुत गर्न सकिन्छ जस्तैः

१) एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छः व्यवस्था ६:४: १ कोरिन्थी ८:४; गलाती ३:२०; १ तिमीथी २:५

२) त्रिएकत्वमा तीन व्यक्तित्व हुन्छन् : उत्पक्ति १:१; १:२६; ३:२२; ११:७; यशैया ६:८; ४८:१६; ६१:१; मत्ती ३:१६-१७; मत्ती २८: १९; २ कोरिन्थी १३:१४ । पुरानो करारमा भएका खण्डहरुमा हिब्रू भाषाको ज्ञान हुन जरुरी हुन्छ । उत्पत्ति १:१ पदमा “एलोहिम” “Alohim” भन्ने बहूवचन संज्ञा प्रयोग गरिएको छ । “एलोहिम” “Alohim” र “हामी वा हाम्रै” शब्दले दुई भन्दा बढीलाई देखाउँदछ यसमा कुनै प्रश्न छैन । अंग्रेजी भाषामा दुइ वटा रुप छन्; एकवचन र बहूवचन हिब्रू भाषामा चाँहि तीन वटा रुपहरु छन्; एकवचन दुइ वचन र वहूवचन । दुइ वचन चाँहि दुई जनाको निम्ति हुन् । हिब्रू भाषामा दुइवचनलाई जोडी कुराहरु का निम्ति प्रयोग गरिन्छ जस्तै आँखा, कान र हातहरु । “एलोहिम” र “हाम्रै” भन्ने संज्ञा र सर्वनाम शब्दहरु वहूवचन शब्दहरु हुन् निश्चय पनि दुइ भन्दा वढी र यसले तीन वा त्यो भन्दा बढि नै देखाईरहेको हुनुपर्छ । यहि मामलामा नै पिता पुत्र र पवित्र आत्मा आउँदछन् ।

यशैया ४८:१६ र ६१:१ पदहरुमा पिता र पवित्र आत्मालाई सम्वोधन गर्दै पुत्र बोलिरहनु भएको छ । पुत्र नै बोलिरहनु भएको छ भन्ने कुरा हेर्न यशैया ६१:१ पदलाई लूका ४:१४-१९ पदसंग तुलना गर्नुपर्दछ । मत्ती ३:१६-१७ पदहरुमा येशूले बप्तिस्मा लिनुभएको कुरा लेखिएका छन् । यस खण्डमा पवित्र आत्मा परमेश्वर पुत्र परमेश्वरमाथि ओर्लिरहनु भएको छ र पिता परमेशवरले पुत्र प्रतिको आफ्नो प्रसन्नताको घोषणा गर्नु हुन्छ । मत्ती २८:१९ र २ कोरिन्थी १३:१४ पदहरु त्रिएकत्वमा भएका तीन भिन्न व्यक्तित्वहरुका उदाहरण हुन् ।

३) त्रिएकत्वका सदस्यहरु धेरै खण्डहरुमा एक देखि अर्कामा भिन्न छ जस्तै पुरानो करारमा “परमप्रभु देखि परमप्रभु” भिन्न छ (उत्पक्ति १९:२४; होसे १:४) परमप्रभुको एउटा पुत्र छ (भजन २:७ १२; हितोपदेश ३०:२-४) । आत्मा “परमप्रभु” देखि भिन्न छ (गन्ती २७:१८) र “परमेश्वर” देखि पनि (भजन ५१:१०-१२) । पुत्र परमेश्वर पिता परमेश्वर देखि भिन्न हुनुहुन्छ (भजन ४५:६-७; हिब्रू १:४-९) । नयाँ करारमा येशूले पवित्र आत्मालाई एउटा सल्लाहकार को रुपमा पठाई दिने सम्बन्धमा पितासंग बोल्नु हुन्छ (यूहन्ना १४:१६-१७) । यसले देखाउद कि येशूले आफैलाई पिता वा पवित्र आत्मा हुने विचार गर्नु भएन । सुसमाचारीय पुस्तकहरुमा अरु बेला पनि येशू पिता संग बोल्नु हुन्छ । के उहाँ आफै संग बोल्दै हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँ त्रिएकत्वमा हुनुहुने अर्को व्यक्तित्व “पिता” संग बोल्दै हुनुहुन्थ्यो ।

४) त्रिएकत्वको प्रत्येक सदस्य परमेश्वर हुनुहुन्छ : पिता परमेश्वर हुनुहुन्छः (यूहन्ना ६:२७; रोमी १:७; १ पत्रुस १:२) । पुत्र परमेश्वर हुनुहुन्छ : “यूहन्ना १:११४; रोमी ९:५; कलस्सी २:९; हिब्रू १:८; १ यूहन्ना ५:२०) । पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छः (प्रेरित ५:३-४; १ कोरिन्थी ३:१६) । भित्र बास गर्नुहुने नै पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ (रोमी ८:९; यूहन्ना १४:१६-१७; प्रेरित २:१-४) ।

५) त्रिएकत्वमा अधीनीकरणः धर्मशास्त्रले देखाउँदछ कि पवित्र आत्मा पिता र पुत्र प्रतिको अधीनमा रहेको कुरा देखाउँदछ र पुत्र पनि पिताकेा अधीनमा रहेको छ । यो एक अन्तर-सम्बन्ध हो र यसले त्रिएकत्वमा हुने कुनै व्यक्तित्वको ईश्वरत्वलाई इन्कार गर्दैन । यो केवल एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसलाई हाम्रो सिमित सोचाईले असिमित परमेश्वरको सम्बन्धमा बुझ्नै सकिन्दैन । पुत्रको विषयमा हेरौं: (लूका २२:४२; यूहन्ना ५:३६; यूहन्ना २०:२१;१ यूहन्ना ४:१४) । पवित्र आत्माको सम्बन्धमा : (यूहन्ना १४:१६; १४:२६; १५:२६; १६:६७) र विशेष गरी यूहन्ना १६:१३-१४ पदहरु ।

६) त्रिएकत्वका सदस्यहरुका कामः पिता संसारको अन्तिम स्रोत वा कारक हुनुहुन्छ (१ कोरिन्थी ८:६; प्रकाश ४:११); त्यसै गरी स्वर्गीय प्रकाश (प्रकाश १:१); मुक्ति (यूहन्ना ३:१६-१७); र येशू ख्रीष्टको काम (यूहन्ना ५:१७; १४:१०) सबैका पनि उहाँ स्रोत वा कारक हुनुहुन्छ । पिताले यी सबै थोकहरुलाई शुरु गर्नुभयो ।

पूत्र एक कर्ता हुनुहुन्छ जसद्वारा पिताले यी निम्न कामहरु गर्नुहुन्छः संसारको सृष्टि र अनुरक्षण (उत्पत्ति १:२ अथ्यूब २६:१३; भजन १०४:३०): स्वर्गीय प्रकाश (यूहन्ना १:१; मत्ती ११:२७; यूहन्ना १६:१२-१५; प्रकाश १:१); र मुक्ति (२ कोरिन्थी ५:१९; मत्ती १:२१; यूहन्ना ४:४२) । पिताले यी काम पूत्रद्वारा गर्नु हुन्छ जसले उहाँको कार्यकर्ताको रुपमा काम गर्नुहुन्छ ।

पवित्रआत्मा साधन हुनुहुन्छ जसद्वारा पिताले यी निम्न कामहरु गर्नुहुन्छः संसार (उत्पत्ति १:२; अथ्यूब २६:१३; भजन १०४:३००); स्वर्गीय प्रकाश (यूहन्ना १६:१२-१५; एफिसी ३:५; २ पत्रूस १:२१); मुक्ति (यूहन्ना ३:६; वितस ३:५;१ पत्रूस १:२; र येशूका कामहरु यशैया ६१:१); प्रेरित १०:३८ का सृष्टि र अनुरक्षण गर्ने काम । यसरी पिताले यी सबै थोकहरु पवित्र आत्माको शक्ति द्वारा गर्नुहुन्छ ।

कुनै पनि लोकपिय उदाहरणहरु त्रिएकत्वको सम्पूर्णरुपले ठिक वर्णनहरु होइनन् । अण्डा वा स्याउमा छिल्का सेतो र पहेंलो भाग हुन्छ अण्डा आफै यी कुराहरुमा हुदैंन त्यस्तै बोक्रा गुदी र बीउँ स्याउँको भागहरु हुन स्याउँ नै चाँहि होइन । पिता पुत्र र पवित्र आत्मा परमेश्वरका भागहरु हुन् तर उहाँहरु मध्ये सबै परमेश्वर हुन् । पानीको उदाहरण केहि मात्रामा राम्रो छ तर अझ पनि त्रिएकत्वलाई स्पष्ट व्याख्या गर्न अपर्याप्त हुन्छ । तरल बाफ र हिँउ पानीका रुपहरु हुन् । पिता पूत्र र पवित्र आत्मा परमेश्वरका रुपहरु होइनन् तर उहाँहरु प्रत्येक परमेश्वर हुनुहुन्छ । यी उदाहरणहरुले त्रिएकत्वको चित्र दिन सक्ला तर चित्र सम्पूर्णरुपमा सहि हुंदैन । एक असिमित परमेश्वरलाई सिमित उदाहरणले पूर्णरुपमा वर्णन गर्न सकिन्दैन । त्रिएकत्वमा समकेन्द्रित भइ रहनुको सट्टा परमेश्वरको महानता र हाम्रो भन्दा असिमितरुपले उच्च स्वभावको तथ्य माथि केन्द्रित हुने कोशिश गरौं । “आहा ! परमरेश्वरको वैभव र वृद्धि र ज्ञान कति गहिरो ! उहाँका इन्साफहरु कक्ति अगम र उहाँका मार्ग बुझ्न नसकिने !” किनभने प्रभुको मनलाई कसले जानेको छ अथवा उहाँको सल्लाहकार को भएको छ ? “ रोमी ११:३३-३४) ।नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशबाइबलले त्रिएकत्वको बिषयमा केभन्दछ ?