settings icon
share icon

Mga katanungan patungkol sa Diyos

Nabubuhay ba ang Diyos? Mayroon bang mga ebidensiya na nabubuhay ang Diyos?

Ano-ano ang katangian ng Diyos? Ano ang kagaya ng Diyos?

Totoo ba ang Diyos? Papaano ako lubusang makatitiyak na totoo ang Diyos?

Ano ba ang itinuturo ng Bibliya tungkol sa Trinity?

Bakit pinahihintulutan ng Diyos na may masamang mangyari sa mga mabubuting tao?

Ang Diyos ba ang lumikha sa kasamaan?

Bakit kakaiba ang Diyos sa Lumang Tipan kaysa sa kaparehong Diyos sa Bagong Tipan?

Ano ba ang ibig sabihin na ang Diyos ay Pag-ibig?

Nakikipag-usap pa ba ang Diyos sa panahon natin ngayon?

Sino ang lumalang sa Diyos? Saan ba nagmula ang Diyos?

Ano ang ibig sabihin ng magkaroon ng pagkatakot sa Diyos?

Nagbabago ba ang isip ng Diyos?

Iniibig ba ng Diyos ang lahat o mga Kristiyano lamang?

Ang Diyos ba ay lalaki o babae?

Gumagawa pa ba ang Diyos ng mga himala?

Bakit pinahihintulutan ng Diyos ang mga kalamidad gaya ng lindol, bagyo at tsunami?

Pumapabor ba ang Diyos / Bibliya sa diskriminasyon sa kasarian?

Sinasagot ba ng Diyos ang panalangin ng makasalanan / hindi mananampalataya?

Bakit ang Diyos ay mapanibughuing Diyos?

Mapapatunayan bang totoo ang monoteismo o paniniwala sa iisang Diyos?

Masama ba na magtanong sa Diyos?

Mayroon na bang nakakita sa Diyos?

Masama bang magalit sa Diyos?

Mayroon bang argumento sa pag-iral ng Diyos?

Mali bang makaramdam ng pagkabigo sa Diyos?

Paano ko mauunawaan ang konsepto ng pagiging Ama ng Diyos?

Ano ang kaluwalhatian ng Diyos?

Ano ang ibig sabihin na ang Diyos ay walang simula at wakas?

Parehas ba ang Diyos?

Ano ang ibig sabihin na ang Diyos ay walang hanggan?

Ano ang hitsura ng Diyos?

Ano ang ibig sabihin na omnipotente ang Diyos?

Ano ang ibig sabihin na omnipresente ang Diyos?

Ano ang ibig sabihin na omnisyente ang Diyos?

Pinarurusahan ba tayo ng Diyos sa tuwing tayo'y magkakasala?

Bakit kinakailangan ng Diyos sa tao ang pananampalataya?

Tinutukso ba tayo ng Diyos para magkasala?

Ano ang kalooban ng Diyos?

Ano ang ibig sabihin na ang Diyos ay Banal, Banal, Banal?

Kung alam ng Diyos na magrerebelde laban sa Kanya si Adan at Eba bakit pa Niya sila nilikha?

Ano ang susi sa tunay na pagkakilala sa Diyos?

Bakit may iba't ibang pangalan ang Diyos at ano ang kanilang kahulugan?

Kalooban ba ng Diyos na magkasakit ang mga mananampalataya?

Nasaan ang Diyos? Nasaan ang Diyos sa mga oras ng ating pagdurusa?

Sino ang Diyos? Ano ang katulad ng Diyos? Paano natin makikilala ang Diyos?

Ano ang biblikal na pang-unawa sa galit ng Diyos?

Tunay nga bang ang LAHAT ng bagay ay posible sa Diyos?

Bakit ipinagutos ng Diyos ang pagpatay sa lahat ng mga Cananeo, kasama ang mga babae at bata?

Alam ba ng Diyos ang hinaharap?

Nagkakamali ba ang Diyos?

Mali bang magkaroon ng pakiramdam na binigo ng Diyos?

Bakit inaasahan at hinihingi ng Diyos ang ating pagsamba?

Bakit nagpakahayag ang Diyos sa panahon ng Bibliya ngunit tila lubhang “nakatago” Siya sa kasalukuyan?

Ano ang ibig sabihin na ang Diyos ay hindi nagbabago?

Paano ko maaalis sa aking isipan ang imahe ng Diyos bilang isang Diyos na nakakatakot at Diyos na nagagalit?

Ano ang ibig sabihin na ang Diyos ay liwanag?

Ano ang ibig sabihin na ang Diyos ay Espiritu?

Ang Diyos ba ay tumututol sa kasiyahan?

Ano ang ibig sabihin na ang Diyos ang nagkakaloob?

Ang pag-ibig ba ng Diyos ay may kundisyon o walang kundisyon?

Bakit ipinahihintulot ng Diyos ang mabubuting bagay na mangyari sa masasama?

Ano ang biyaya ng Diyos?

Ano ang ibig sabihin ng pagluwalhati sa Diyos?

Ang Diyos ba ay isang persona?

Ano ang ibig sabihin ng pagpupuri sa Diyos?

Ano ang ibig sabihin ng karanasan ng presensya ng Diyos?

Ano ang Diyos?

Ano sa akin kung mayroong Diyos?

Bakit tayo iniibig ng Diyos?

Bakit tayo sinusubok ng Diyos?

Bakit pinahihintulutan ng Diyos ang kapansanan sa pagsilang?

Maaari bang magsinungaling ang Diyos?

Maaari bang magkasala ang Diyos? Kung ang Diyos ay hindi maaaring magkasala, masasabi bang Siya ay tunay na makapangyarihan sa lahat?

Paano dapat tumugon ang mananampalataya sa mga katangian ng Diyos?

Nilikha ba ng Diyos ang Kasalanan?

May pakialam ba ang Diyos sa maliliit na bagay na nangyayari sa atin?

Totoo bang nakakalimutan ng Diyos ang ating mga kasalanan? Paanong makakalimutan ng Diyos na walang hanggan ang kaalaman ang anumang bagay?

Nagagalit ba ang Diyos?

Napopoot ba ang Diyos? Kung ang Diyos ay pag-ibig, paanong Siya ay napopoot?

Ang Diyos ba ay may emosyon?

Mahal ba ako ng Diyos?

Bakit pinahihintulutan ng Diyos ang panlilinlang?

Bakit pinahihintulutan ng Diyos na may mga taong lumpo? / Bakit pinahihintulutan ng Diyos na may mga taong may kapansanan?

Bakit pinahihintulutan ng Diyos ang karamdaman?

Mayroon bang hindi kayang gawin ang Diyos?

Bakit nilikha ng Diyos ang tao gayong alam niya na ang mga ito ay mapupunta sa impiyerno?

Ano ang ginagawa ng Diyos bago niya likhain ang kalawakan?

Ang Diyos ba ay nagpapatawa?

Kung ang Diyos ay sumasalahat ng dako, nangangahulugan bang ang Diyos ay nasa impiyerno?

Ano ang ibig sabihin na 'ang Trinidad ay Diyos sa tatlong Persona?

Ano ang ibig sabihin ng ang Diyos ay mabuti?

Ano ang ibig sabihin na ang Diyos ay makatarungan?

Ano ang ibig sabihin ng ang Diyos ay hindi maaaring tuyain?

Ano ang ibig sabihin ng Kasama natin ang Diyos?

Ano ang ibig sabihin ng ang Diyos ay tumitingin sa puso (1 Samuel 16:7)?

Paano masasabing ang Diyos ang ating kanlungan?

Ang Diyos ba ay may katawang pisikal?

Bakit tinutukoy ng Diyos ang kanyang sarili sa pangngalang pangmaramihan sa Genesis 1:26 at 3:22?

Ang Diyos ba ay maaaring gumawa ng isang batong mabigat na hindi Niya kayang buhatin?

Ano ang kaugnayan ng Diyos sa panahon?

Ano ang ibig sabihin ng ang Diyos ay gumagawa sa mahiwagang paraan?

Gaano kalaki ang Diyos?

Kung alam ng Diyos na magkakasala sina Eba at Adan, bakit nilikha pa niya ang mga ito?

Bakit pinahihintulutan ng Diyos na magdusa ang walang kasalanan?

Ang Diyos ba ay ginawa lang ng tao?

Ang Diyos ba ay malupit?

Ang Diyos ba ay makapangyarihan sa lahat o ang tao ba ay may malayang pagpapasya?

Paano ko makikilala ng mabuti ang Diyos?

Dahil ang Diyos ay hindi lalaki, dapat bang huwag na tayong gumamit ng panghalip na panlalaki sa pagtukoy sa Diyos?

Bakit hinahayaan ng Diyos na kutyain Siya ng mga tao?

Ano ang pinakamahahalagang bagay na dapat malaman tungkol sa kalikasan ng Diyos?

Bakit kinukunsinti ng Diyos ang matinding karahasan sa Lumang Tipan?

Ano ang pinagmulan ng doktrinang Trinidad?

Ano ang ibig sabihin ng hanapin ang mukha ng Diyos?

Bakit mahalaga ang paghahanap sa Diyos?

Bakit parang walang pakialam ang Diyos sa milyun-milyong batang nagugutom?

Ano ang katulad ng Diyos?

Bakit ang Diyos ay nagtatanong kung Siya ay omnisyente o nalalaman ang lahat ng bagay?Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Diyos
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries