settings icon
share icon
Tanong

Gumagawa pa ba ang Diyos ng mga himala?

Sagot


Maraming mga tao ang nagnanais na gumawa ang Diyos ng mga himala upang “patunayan” ang Kanyang sarili. Sinasabi nila, “kung ang Diyos lang ay gagawa ng mga himala o mga tanda o kahanga-hangang mga gawa, maniniwala na ako sa Kanya.” Ang kaisipang ito ay sinasalungat ng Bibliya. Nang gumawa ba ang Diyos ng mga kahanga-hanga at makapangyarihang himala sa harap ng mga Israelita, naging dahilan ba iyon upang manampalataya sila sa Diyos? Hindi, patuloy na sumuway at lumaban sa Diyos ang mga Israelita sa kabila ng napakaraming himala na kanilang nasaksihan. Ang mga taong nakasaksi sa paghati ng Diyos sa Dagat na Pula ang siya ring mga tao na nagduda sa Kanya kung kaya ba Niyang gapiin ang mga naninirahan sa Lupang Pangako. Ang katotohanang ito ay ipinaliwanag sa Lukas 16:19-31. Sa kuwento, isang lalaki sa impiyerno ang nakiusap kay Abraham na kung maaari ay buhayin si Lazaro at babalaan ang kanyang mga nabubuhay na kapatid. Sinabi ni Abraham sa lalaki “Kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mangahihikayat sila, kahit ang isa'y magbangon sa mga patay.”


Gumawa si Hesus ng napakaraming mga himala, ngunit ang marami sa mga taong nakasaksi ay hindi pa rin nanampalataya sa Kanya. Kung gagawa ang Diyos ng mga himala ngayon gaya ng ginawa Niya sa nakaraan, pareho pa rin ang magiging resulta. Ang mga tao ay manggigilalas at maniniwala sa Diyos sa loob ng maikling panahon. Ang ganitong klase ng pananampalataya ay napakababaw at maglalaho kung may isang bagay na hindi inaasahan at nakatatakot ang mangyayari sa tao. Ang pananampalataya na ang basehan ay himala ay isang mababaw na uri ng pananampalataya. Ginawa na ng Diyos ang pinakamalaking himala sa lahat ng panahon ng ipadala Niya ang Kanyang Anak na Si Hesu Kristo upang mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan (Roma 5:8) upang tayo ay maligtas (Juan 3:16). Gumagawa pa rin ng himala ang Diyos ngayon, marami doon ay hindi lamang napapansin o kaya naman ay tahasang tinatanggihan ng tao. Gayunman, hindi na natin kailangan pa ang maraming himala. Ang kailangan natin ay manampalataya sa himala ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesu Kristo.

Ang layunin ng mga himala ay upang ipakilala at patunayan na sinugo ng Diyos ang gumagawa ng mga ito. Sinabi sa Mga Gawa 2:22 “Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Dios ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid; siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya.” Gayundin ang sinabi sa mga apostol, “Tunay na ang mga tanda ng apostol ay pawang nangyari sa inyo sa buong pagtitiis, sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng mga gawang makapangyarihan.” Nasa atin na ang mga katotohanan ni Hesus na nakasulat sa Bibliya. Nasa atin na ang mga sinulat ng mga apostol na kanilang itinala sa Bibliya. Sinasabi sa Bibliya na Si Hesus ang panulukang bato at ang mga apostol ang pundasyon ng pananampalataya (Efeso 2:20). Dahil dito, ang mga himala ay hindi na kailangan dahil ang mensahe ng Panginoong Hesu Kristo at ng mga apostol ay pinatunayan na at walang pagkakamaling itinala sa Bibliya. Oo, ang Diyos ay gumagawa pa rin ng mga himala ngayon. Sa kabila nito, hindi tayo dapat na umasa na laging mangyayari ang mga himala ngayon gaya ng nangyari noong panahon ng Luma at Bagong Tipan.

EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Gumagawa pa ba ang Diyos ng mga himala?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon YouTube icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries