settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači da si žena Božja?

српски

Odgovor


Božja žena je pre svega Božja ćerka. Postati dete Božje događa se kroz spasonosni odnos sa Isusom Hristom (Jovan 1:12; 3: 16–18, 36). Kada se pouzdamo u Isusa za spasenje, postajemo nova stvorenja (2. Korinćanima 5:17). Bog nam daje svog Svetog Duha koji deluje u nama i preobražava nas da bismo postali sličniji Hristu (Jovan 14: 15–17; 1. Jovan 4:13; 2. Korinćanima 3:18). Najjednostavnije, Božja žena je žena koju je spasio Isus Hrist i koja se potčinjava delu Svetog Duha u njoj. Kako ovo praktično izgleda?

Božja žena će nastojati da upozna bolje Boga tako što će čitati Njegovu Reč, komunicirati s Njim u molitvi, družiti se sa drugim vernicima i slušati pravilno učenje. Ona zna da:„ Sve Pismo je bogonadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti, da Božiji čovek bude savršen, pripravljen za svako dobro delo"(2. Timoteju 3: 16–17), tako da ona želi da zna šta kaže Božja Reč. Ona se trudi „ da se pokaže vrstana pred Bogom kao radnik koji ne mora da se stidi, koja pravo upravlja rečju istine " (2. Timoteju 2:15). Takođe se pridržava Jakovljevog upozorenja: „ Nego budite izvršioci reči a ne samo slušači — koji sami sebe varaju. " (Jakov 1:22).

Deo činjenja onoga što Reč kaže je aktivan molitveni život. Pavle nas upućuje: „ Ne brinite se ni za što, nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem neka se vaše molbe Bogu očituju. I mir Božiji, koji prevazilazi svaki um, sačuvaće vaša srca i vaše misli u Hristu Isusu. "(Filipljanima 4: 6–7). Slično tome, 1. Soluncima 5: 16–18 kaže: „ Radujte se svagda, molite se Bogu bez prestanka, zahvaljujte na svemu, jer je to volja Božja u Hristu Isusu za vas". Božja žena pristupa Bogu sa zahvalnim srcem i svoje brige polaže na Boga (1. Petrova 5: 7). Ona se uzda u Božju sposobnost i Njegovu ljubav, i zato donosi svoje obožavanje i svoje brige pred Njegov presto (Jevrejima 4: 14-16).

Božja žena se pokorava Božjim zapovestima da dobro voli druge. Njen govor je poučan i ohrabrujući za druge, nije klevetnički ili ispunjen tračevima ili zlim nemerama (Efescima 4:29; 1. Petrova 2: 1–3). Ona je ljubazna, saosećajna i oprašta (Efešanima 4:32). Ona pomaže u nošenju tereta drugih vernika (Galatima 6: 2; Rimljanima 12:15). Kada ima priliku, trudi se da čini dobro svima, posebno onima koji su takođe deo Božje porodice (Galatima 6:10). Ona nije sujetna, već živi s duhom poniznosti (Rimljanima 12:10, 16; Filipljanima 2: 5-11). Ona ne gunđa, ne raspravlja se nepotrebno, i ne izaziva neslaganje, već pokušava da živi u miru sa drugima (Rimljanima 12:16, 18; Filipljanima 2:14).

Božja žena sledi Petrovo učenje da „… Gospoda Hrista držite svetim u srcima svojim, svagda spremni na odgovor svakom ko traži razlog nade koja je u vama, samo s blagošću i sa strahom, imajući dobru savest, da se oni što ruže vaše dobro vladanje u Hristu osramote u onom za šta vas klevetaju"(1. Petrova 3: 15–16). Ona pokušava da se „ uzdržava od plotskih požuda koje vojuju protiv duše. Vladajte se dobro među mnogobošcima, da bi upravo u onome za šta vas klevetaju kao zločince, na osnovu vaših dobrih dela — kad ih sagledaju — proslavili Boga na dan pohođenja."( 1. Petrova 2:11–12).

Božja žena s nestrpljenjem obavlja delo koje joj je Bog dao (Rimljanima 12:11). Ako je starija žena, ona živi kao primer mlađim ženama (Tit 2: 3-5). Ona provodi vreme sa drugim vernicima, ohrabrujući ih i biva sama ohrabrena kroz njih (Jevrejima 10: 24–25). Ona je pokorna, što znači da druge stavlja na prvo mesto, na šta su pozvani svi hrišćani (Efescima 5:21). Ona se pridržava Petrove zapovesti da se „ pokorava svakom čovečanskom poretku… Jer je tako Božja volja da čineći dobro ućutkate neznanje nerazumnih ljudi. Vi se ponašajte kao slobodni ljudi, i ne kao oni što slobodom pokrivaju zloću, nego kao Božji služitelji. Svima ukazujte čast, ljubite bratstvo, Boga se bojte, cara poštujte "(1. Petrova 2: 13–17). Ona zna da je u Hristu visoko cenjena (Galatima 3:28) i rešava da Ga oponaša tako što se odriče sopstvene samovoljnosti. Ako je udata, dozvoljava mužu da vodi porodicu (Efescima 5: 21–33; 1. Petrova 3: 1–2). Ona poštuje svoje roditelje (Efešanima 6: 1–3) i ako ima decu, stara se o njima (Tit 2: 3–5; 1. Timoteju 5:14). Ona dobro upravlja svojim domom u skladu s pobožnim principima (Tit 2: 3–5; Poslovice 14: 1; 31).

Žena Božje lepote je žena čiji „ ukras nije spolja, nego: skriveni srdačni čovek s nepropadljivim ukrasom krotkog i mirnog duha; to je skupoceno pred Bogom "(1. Petrova 3: 3-4). Na kraju, Božja žena je delo u toku, Božje remek-delo, spasena Njegovom blagodaću kroz veru (Efescima 2: 8–10) koja postaje sličnija Isusu dok teži da Ga upozna i da mu se pokorava.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta znači da si žena Božja?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries