Kako mogu da budem uspešan svedok za Hrista u izgubljenom svetu?српски

Pitanje: Kako mogu da budem uspešan svedok za Hrista u izgubljenom svetu?

Odgovor:
„Svedok" je neko ko svedoči na osnovu činjenica. Da bi bio/bila uspešan svedok za Hrista, osoba mora da ima znanje o Njemu iz prve ruke. Apostol Jovan govori o ovome u 1. Jovanovoj 1:1-3 kada kaže: „…Što smo čuli, što smo videli svojim očima, što posmatrasmo i što naše ruke opipaše … što smo videli i čuli, to i vama objavljujemo". Danas, mi koji smo iskusili novi život u Hristu pričamo o Njegovoj ljubavi i oproštenju, rečima i našim životima. To je svedočenje. Da bismo bili uspešni u našem svedočenju, treba da zapamtimo nekoliko osnovnih stvari:

1) Glavna TEMA našeg svedočenja je Isus Hristos. Pavle je definisao evanđelje kao smrt, sahranu i vaskrsenje Isusa Hrista (1. Korinćanima 15:1-4). Ukoliko ne objašnjavamo Hristovu žrtvu, mi ne govorimo evanđelje (Vidi takođe 1. Korinćanima 2:2 i Rimljanima 10:9-10). Bitan deo ove teme je činjenica da je Isus Hristos jedini put ka spasenju, ne samo jedan od mnogih puteva.„Ja sam put i istina i život; niko ne dolazi k Ocu — sem kroz mene" (Jovan 14:6).

2) SILA našeg svedočenja je Sveti Duh. To je Duh koji preobražava život (Titu 3:5), a preobražen život je vidljiv svima. Dok svedočimo, treba da provedemo mnogo vremena u molitvi, primajući silu Duha da bismo mogli da odražavamo svetlo na način da ljudi prepoznaju Božiju silu u nama (Matej 5:16).

3) VERODOSTOJNOST našeg svedočenja pokazaće se u načinu na koji živimo naše živote. Filipljanima 2:15 postavlja ovaj cilj za nas: „Da budete besprekorni i čisti, neporočna deca Božija usred pokvarenog i naopakog roda, među kojima svetlite kao zvezde u svetu". Uspešno hrišćansko svedočanstvo je onog čoveka koji živi svoj život bez zamerki u sili Svetog Duha, a čiji plod mi ispoljavamo kada ostajemo u Hristu (Jovan 15:1-8; Galatima 5:22-23).

Možda najbitnije, treba da budemo upoznati sa Biblijom da bismo mogli tačno i u skladu da predstavljamo evanđelje drugima. „Budite svagda spremni na odgovor svakom ko traži razlog nade koja je u vama" (1. Petrova 3:15). Stalna pripremljenost podrazumeva vredno proučavanje Biblije, učenje biblijskih stihova i molitvu za bogomdane prilike da se svedoči onima čija srca je Gospod pripremio da čuju Njegovu poruku spasenja.

EnglishVrati se na Srpsku stranuKako mogu da budem uspešan svedok za Hrista u izgubljenom svetu?