Šta je teologija oslobođenja crnaca?


Pitanje: Šta je teologija oslobođenja crnaca?

Odgovor:
Teologija oslobođenja crnaca je ogranak južnoameričke teologije oslobođenja, koja je uglavnom humanistička, sa pokušajem da primeni hrišćansku teologiju na nevolje siromašnih. Teologija oslobođenja crnaca se fokusira generalno na Afrikance, a posebno na afričke Amerikance i oslobođenje od svih oblika ropstva i nepravde, bilo da je prava ili tako shvaćena, bilo društvena, politička, ekonomska ili religiozna.

Cilj teologije oslobođenja crnaca je da se „načini pravo hrišćanstvo za crnce". Primarna greška u teologiji oslobođenja crnaca je na čemu je fokusirana. Teologija oslobođenja crnaca pokušava da fokusira hrišćanstvo na oslobođenja od socijalne nepravde ovde i sada, a ne u budućem životu. Isus je poučavao tačno suprotno: „Moje carstvo nije od ovoga sveta" (Jovan 18:36). Da li su crnci/Afrikanci i posebno afroamerikanci bili tretirani nepravedno, nepošteno i zlo u nedavnoj istoriji? Apsolutno! Da li bi jedan od ishoda jevanđelja bio kraj rasizmu, diskriminaciji, predrasudama i neravnopravnosti? Ponovo, da, apsolutno (Galatima 3:28)! Da li je izbavljenje od socijalne nepravde suština jevanđelja? Nije.

Poruka jevanđelja je ova: svi smo zaraženi grehom (Rimljanima 3:23). Svi smo zaslužili da budemo odvojeni od Boga (Rimljanima 6:23). Isus je umro na krstu, uzimajući kaznu koja zaslužujemo (1. Korinćanima 5:21; 1. Jovanova 2:2), obezbeđujući nam spasenje. Isus je tada vaskrsnuo, pokazujući da je Njegova smrt zaista dovoljna kao plata za kaznu koju greh zaslužuje (1. Korinćanima 15:1-4). Ako se pouzdamo u Isusa kao Spasitelja, svi naši gresi su oprošteni, i ući ćemo u nebo nakon smrti (Jovan 3:16). To je jevanđelje. Na to treba da se usmerimo. To je lek za sve ono što zaista muči celo čovečanstvo.

Kada osoba primi Isusa kao Spasitelja, ona je novo stvorenje (2. Korinćanima 5:17), i Sveti Duh koji u njoj prebiva počinje da je prilagođava Hristovom naličju (Rimljanima 12:1-2). Samo kroz duhovnu transformaciju rasizam može zaista da bude pobeđen. Teologija oslobođenja crnaca ne uspeva u tome jer se fokusira na simptome ne na pravu bolest. Rasizam je samo jedan od mnogih simptoma. Poruka jevanđelja je da je Isusova otkupljujuća žrtva za naše grehe i spasenje dostupna po veri. Kraj rasizmu bi došao kada bi ljudi zaista prihvatili Isusa kao Spasitelja, mada se rasizam ne pominje kao takav u jevanđelju.

Zbog svog prenaglaska na rasne probleme, negativan ishod teologije oslobođenja crnaca je da ima tendenciju da razdvaja zajednice belaca i crnaca, i to je u potpunosti nebiblijski. Hristos je došao na zemlju da ujedini sve koji veruju u njega u jednu univerzalnu crkvu, Njegovo telo, kome je On glava (Efežanima 1:22-23). Članovi Hristovog tela dele zajedničku vezu sa drugim hrišćanima, bez obzira na poreklo, rasu i nacionalnu pripadnost. „Da ne bude cepanja u telu, nego da se udovi jednako brinu jedan za drugoga." (1. Korinćanima 12:25). Trebalo bi da budemo jednog uma, imajući Hristov um, i da imamo isti cilj, da proslavimo Boga ispunjavajući Hristovu zapovest da „idemo u ceo svet" govoreći drugima o Njemu, propovedajući dobru vest jevanđelja, poučavajući druge da budu poslušni Njegovim zapovestima (Mateja 28:19-20). Isus nas opominje da su dve najveće zapovesti da volimo Boga i da volimo druge kao sami sebe, bez obzira na rasu (Mateja 22:36-40).

English
Vrati se na Srpsku stranu
Šta je teologija oslobođenja crnaca?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga