settings icon
share icon
Pitanje

Da li je pogrešno biti hrišćanin u tajnosti da bi se sačuvao život?

српски

Odgovor


Da li je pogrešno živeti tajni hrišćanski život zbog straha od odmazde ili čak smrti? Da li hrišćani treba da budu voljni da umru zato što ispovedaju Hristovo ime? Da li treba da držimo našu veru u tajnosti da bismo sačuvali živote? Ovo pitanje je samo hipotetičko za hrišćane u mnogim delovima sveta, gde je najgore progonstvo koje mogu da dožive da budu ismejani i/ili prime uvrede. Međutim, za hrišćane u nekim delovima sveta, ovo pitanje je vrlo stvarno i praktično – njihovi životi su doslovno u opasnosti. Jedna je stvar ne biti hrabar kao što bi želeo da bi zaštitio sopstveni život/ ili život svoje porodice. Potpuno je druga stvar da tvoj život bude veći prioritet nego služiti, poštovati, obožavati i slušati Hrista. Dakle, da li je pogrešno tajiti veru u Hrista?

Sam Isus daje odgovor:„ Svaki, dakle, koji mene prizna pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ko god se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ne mislite da sam došao da donesem mir na zemlju; nisam došao da donesem mir nego mač" (Matej 10:32-34). Hristos je jasno rekao: „Ako vas svet mrzi, znajte da je mene mrzeo pre vas. Kad biste bili od ovoga sveta, svet bi ljubio svoje; ali kako niste od ovoga sveta, nego sam vas ja izabrao od sveta, zbog toga vas svet mrzi"(jovan 15:18-19). Zato, iako je razumljivo da neko krije svoju veru u Hrista da bi spasao svoj život, za hrišćanina, tajna vera prosto nije izbor.

U odlomku iznad, reč „svet" dolazi od grčke reči kosmos. Odnosi se na zli, pali svetski sistem bezbožnih, nemoralnih ljudi čija srca i umove kontroliše Satana (Jovan 14:30; 1. Jovanova 5:19; Efescima 2:1-3). Satana mrzi Boga. On takođe mrzi one koji slede Hrista. Hrišćani su glavna meta Sataninog gneva. Njegov cilj je da ih „proždre" (1. Petrova 5:8; Efescima 6:11). Ne bismo trebali da budemo iznenađeni što svetske vođe mrze vernike, jer „nisu od ovog sveta". Razlog zašto hrišćane proganjaju i ubijaju svaki dan zbog svog ispovedanja Hrista je što naši pobožni životi služe da osude zla dela ovog sveta (Izreke 29:27). Tako je bilo od samog početka vremena sa prvim ubistvom koje je bilo zabeleženo kada je Kain ubio Avelja (Postanje 4:1-8). Zašto je Kain to uradio? „Ne kao što Kain beše od nečastivoga i ubi brata svoga. I zašto ga ubi? Zato što dela njegova behu zla, a dela njegovoga brata behu pravedna" (1. Jovanova 3:12). Isto tako, svet danas bodri one koji čine zlo (Rimljanima 1:32) i osuđuje one koji bi da žive pravedno.

Druga poruka koju je Isus doneo svetu. „Tada će vas predati na muke i ubijaće vas, i svi narodi će vas mrzeti zbog moga imena" (Matej 24:9). Isus nam je obećao ovo: u zadnjim vremenima hrišćani će trpeti strašna progonstva od bezbožnog sveta. Bićemo ponižavani, zlostavljani i proklinjani. Izraz „predati" potiče iz grčke reči koja znači „prepušteni" u smislu uhapšeni od strane policije ili vojske (Matej 4:12). Mnogi će biti ubijeni. „Mrzeće" nas sve nacije zbog Njegovog imena. U paralelnom odlomku Marka, Isus izjavljuje: „Ali vi se čuvajte; predavaće vas sudovima, pa će vas tući u sinagogama i izvodiće vas pred namesnike i careve mene radi, za svedočanstvo njima" (Marko 13:9). Kao što smo svedoci danas po svetu, poistovetiti se sa Hristom koštaće nas naše slobode, naših prava, našeg poštovanja, a ponekad i naših života.

Hristos je dao ovlašćenje hrišćanima da „idu i načine sve narode Njegovim učenicima, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha" (Matej 28:19). Pavle ponavlja Hristovu zapovest ovim zahtevom: „Kako će, dakle, prizvati onoga u koga nisu poverovali? A kako će verovati u onoga za koga nisu čuli? Kako će pak čuti bez propovednika? I kako će propovedati, ako nisu poslani? Kao što je napisano: ,Kako su mile noge onih koji javljaju dobra'" (Rimljanima 10:14-15). Da bi se evanđelje propovedalo , čak i do najtamnijih kutaka na zemlji, neko mora da ga proglašava. Naša svrha na zemlji je da budemo svetlost sveta i so zemlje, da govorimo drugima spasonosnu poruku Isusa Hrista. Da, nekada time rizikujemo progonstvo, a nekad rizikujemo i sopstvene živote. Ali, znamo da je Božija volja da pričamo Njegovu istinu drugima, a takođe znamo da je On dovoljno silan da nas zaštiti dok se naša misija na zemlji ne završi.

Živeti za Hrista na ovoj zemlji može biti teško, čak i brutalno. Ovaj svet nije naš dom. Svet je bojno bolje. Životne teškoće su Božije sredstvo koje Bog koristi da nas izgradi i učini nas sličnijim Hristu. U tim tamnim vremenima, gledamo u Hrista i dopuštamo da Njegova sila radi u nama. Baš pre svog uspeća na nebo, Isus je dao svoju krajnju zapovest da da širimo evanđelje po svetu. Zajedno sa tim, dao nam je i zadnje obećanje: „I evo ja sam s vama u sve dane do svršetka sveta" (Matej 28:20). A to je jedino bitno.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li je pogrešno biti hrišćanin u tajnosti da bi se sačuvao život?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries