settings icon
share icon
Pitanje

Šta je večni život?

српски

Odgovor


Kada Biblija govori o večnom životu, to se odnosi na Božji dar koji možemo da imamo samo „u Isusu Hristu, našem Gospodu" (Rimljanima 6:23). Ovaj dar je u suprotnosti sa „smrću" koja je prirodna posledica greha.

Dar večnog života dolazi onima koji veruju u Isusa Hrista, koji je sam „vaskrsenje i život" (Jovan 11:25). Činjenica da je ovaj život „večan" ukazuje na to da je to večni život — on traje i traje i traje, do bez kraja.

Pogrešno je, međutim, posmatrati večni život samo kao beskrajni niz godina. Uobičajena novozavetna reč za „večno" je aiónios, koja nosi ideju kvaliteta kao i kvantiteta. U stvari, večni život uopšte nije povezan sa „godinama", jer je nezavisan od vremena. Večni život može da funkcioniše izvan vremena, kao i unutar vremena.

Iz tog razloga, večni život se može smatrati nečim što hrišćani sada doživljavaju. Vernici ne moraju da „čekaju" večni život, jer to nije nešto što počinje kada umru. Naprotiv, večni život počinje onog trenutka kada osoba pokaže veru u Hrista. To postaje naša sadašnja sopstvenost. Jovan 3:36 kaže: „Ko veruje u Sina ima život večni. …" Imajte na umu da vernik „ima" (sadašnje vreme) ovaj život (glagol je prezent i u grčkom). Slične konstrukcije sadašnjeg vremena nalazimo u Jovanu 5:24 i Jovanu 6:47. U fokusu večnog života nije naša budućnost, već naš sadašnji položaj u Hristu.

Ovo životvorno znanje o Ocu i Sinu je istinsko, lično znanje, a ne samo akademska svest. Na Sudnjem danu biće nekih koji su tvrdili da su Hristovi sledbenici ali nikada nisu imali odnos sa Njim. Njima, Isus će reći: „ Nikada vas nisam upoznao; odlazite od mene vi koji činite bezakonje!" (Matej 7:23). Apostol Pavle je sebi postavio za cilj da upozna Gospoda, i to poznavanje je povezao sa vaskrsenjem iz mrtvih: „ da poznam njega (Hrista) i silu njegovoga vaskrsenja, i učešće u njegovim stradanjima, saobražavajući se njegovoj smrti " (Filipljanima 3:10–11).

U Novom Jerusalimu, apostol Jovan je video reku koja teče od „prestola Božijeg i Jagnjetovog" i „ sa obe strane reke drveće života koje. . . . A lišće tog drveća je za isceljenje narodima" (Otkrivenje 22:1–2). U Edemskom vrtu smo se pobunili protiv Boga i bio nam je zabranjen dostup drvetu života (Postanje 3:24). Na kraju, Bog milostivo vraća naš dostup drvetu života. Ovaj dostup je omogućen kroz Isusa Hrista, Jagnjeta Božjeg koje uzima na sebe greh sveta (Jovan 1:29).

Upravo sada, svaki grešnik je pozvan da upozna Hrista i dobije život večni: „ I ko žedni neka dođe, ko hoće neka uzme vodu života badava " (Otkrivenje 22:17).

Kako možeš da znaš da imaš večni život? Pre svega, priznaj svoj greh pred svetim Bogom našim. Zatim prihvati to Božiju odredbu Spasitelja u svoje ime. „Svako ko prizove ime Gospodnje biće spasen" (Rimljanima 10:13). Isus Hristos, Sin Božiji, umrije za vaše grehe, i vaskrse treći dan. Verujte u ovu dobru vest; verujte Gospodu Isusu kao svom Spasitelju, i bićete spaseni (Dela 16:31; Rimljanima 10:9-10).

Jovan to tako jednostavno kaže: „Bog nam je dao život večni, a ovaj život je u njegovom Sinu. Ko ima Sina ima život; ko nema Sina Božijeg, nema života" (1. Jovanova 5:11–12).

How can you know that you have eternal life? First of all, confess your sin before our holy God. Then accept God's provision of a Savior on your behalf. "Everyone who calls on the name of the Lord will be saved" (Romans 10:13). Jesus Christ, the Son of God, died for your sins, and He rose again the third day. Believe this good news; trust the Lord Jesus as your Savior, and you will be saved (Acts 16:31; Romans 10:9 –10).

John puts it so simply: "God has given us eternal life, and this life is in his Son. Whoever has the Son has life; whoever does not have the Son of God does not have life" (1 John 5:11–12).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je večni život?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries