settings icon
share icon
Pitanje

Šta je izmirenje?

српски

Odgovor


Reč izmirenje sadrži osnovnu ideju umirenja ili zadovoljenja, posebno prema Bogu. Izmirenje je čin iz dva dela koji uključuje umirenje gneva osobe koja je povređena i pomirenje sa tom osobom.

Neophodnost da se Bog umiri je nešto što mnoge religije imaju zajedničko. U drevnim paganskim religijama, kao i mnogim religijama danas, podučava se da čovek umiri Boga nudeći razne darove ili žrtve. Međutim, Biblija podučava da je sam Bog obezbedio jedino sredstvo kroz koje Njegov gnev može da bude umiren, a grešan čovek da se pomiri sa Njim. U Novom zavetu, čin izmirenja uvek se odnosi na Božije delo, a ne na žrtve ili darove koje nudi čovek. Razlog tome je što je čovek potpuno nesposoban da zadovolji Božiju pravednost, osim da provede večnost u paklu. Ne postoji služba, žrtva ili dar koji čovek može da ponudi koji će umiriti sveti Božiji gnev ili zadovoljiti Njegovu savršenu pravednost. Jedini način udovoljenja ili izmirenja, koji bi Bogu bio prihvatljiv i koji je mogao da pomiri čoveka sa Njim, morao je da učini sam Bog. Zbog toga je Bog Sin, Isus Hristos, došao na ovaj svet u ljudskom obličju da bi bio savršena žrtva za greh i da bi „okajao grehe naroda" (Jevrejima 2:17).

Reč izmirenje koristi se u nekoliko stihova da objasni šta je Isus postigao kroz svoju smrt na krstu. Na primer, u Rimljanima 3:24-25 vernici u Hristu „se opravdavaju za badava — njegovom blagodaću — na osnovu iskupljenja u Hristu Isusu, koga je Bog postavio kao žrtvu izmirenja — Njegovom krvlju — koja se verom usvaja, da se pokaže njegova pravednost, jer je Bog u svojoj strpljivosti opraštao grehe učinjene u prošlosti″. Ovi stihovi su ključna stavka u Pavlovoj argumentaciji u poslanici Rimljanima i predstavljaju suštinu poruke evanđelja.

U prva tri poglavlja Rimljanima, Pavle kaže da su svi, Jevreji i pagani, pod Božijom osudom i da zaslužuju Njegov gnev (Rimljanima 1:18). Svi su zgrešili i tako su lišeni slave Božije (Rimljanima 3:23). Svi mi zaslužujemo Njegov gnev i kaznu. Bog je, u svojoj beskrajnoj blagodati i milosti, obezbedio način da Njegov gnev bude umiren i da se mi pomirimo sa Njim. Taj način je kroz požrtvovanu smrt Njegovog Sina, Isusa Hrista, kao platu za grehe. Pomireni smo sa Bogom po veri u Isusa Hrista kao Božije savršene žrtve. Samo zbog Isusove smrti na krstu i Njegovog vaskrsenja trećeg dana, izgubljeni grešnik, koji zaslužuje pakao, može da bude pomiren sa svetim Bogom. Divna istina evanđelja je da su hrišćani spašeni od Božijeg gneva i pomireni sa Bogom ne zato što „smo mi zavoleli Boga, nego je On zavoleo nas i poslao svoga Sina kao žrtvu pomirenja za naše grehe" (1. Jovanova 4:10).

Isus je rekao: „Ja sam put, istina i život. Niko ne dolazi Ocu — sem kroz Mene" (Jovan 14:6). Jedini način da se Božiji gnev prema grešnom čoveku umiri i da budemo pomireni sa Bogom jeste kroz Isusa Hrista. Ne postoji nijedan drugi način. Ova istina je, takođe, rečena u 1. Jovanovoj 2:2: „On je žrtva pomirenja za naše grehe, ne samo za naše nego i za grehe celoga sveta". Bitan deo Hristovog spasonosnog dela je izbavljenje od Božijeg gneva; Isusovo okajavanje greha na krstu je jedina stvar koja može da odvrati Boga od božanske osude greha. Oni koji odbace Hrista kao svog Spasitelja i odbiju da veruju u Njega nemaju nadu u spasenje. Oni mogu samo da se suoče sa Božijim gnevom koji se skuplja za dan suda (Rimljanima 2:5). Ne postoji drugo izmirenje ili žrtva koja može da se učini za njihove grehe.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je izmirenje?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries