v Šta znači biti rob greha?
settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači biti rob greha?

српски

Odgovor


U duhovnom smislu svi su robovi greha. Ili smo robovi greha, što je naše prirodno stanje, ili smo Hristovo robovi. Pisci Novog zaveta su dragovoljno objavili da su Hristovi robovi. Pavle započinje svoje pismo Rimljanima opisujući sebe kao „služitelja Hrista Isusa" (Rimljanima 1:1) a usvom pismu Titu: „Pavle, služitelj Božiji" (Titu 1:1). Jakov počinje svoju poslanicu na isti način: „Jakov, služitelj Boga i Gospoda Isusa Hrista" " (Jakovljeva 1:1). Većina prevoda kaže „sluga" u ovim odeljcima, ali grčka reč doulas doslovno znači „rob".

U Jovanu 8:34 Isus doslovno govori nevernim farisejima: „Zaista, zaista, kažem vam, da je svaki — ko greši — rob greha." Jakov koristi analogiju roba i njegovog sluge da bi izneo poentu da se rob pokorava svom gospodaru jer mu pripada. Robovi nemaju svoju volju. Oni su doslovno robovi svojih gospodara. Kada je greh naš gospodar, ne možemo da mu se odupremo. Ali po Hristovoj sili da prevažiđemo silu greha „stavljeni smo u službu pravednosti" (Rimljanima 6:18). Kada jednom dođemo Hristu u pokajanju i primimo oproštaj greha, dobijemo Svetog Duha koji živi u nama. Po njegovoj sili smo u stanju da se odupremo grehu i postanemo robovi pravednosti.

Isusovi učenici pripadaju Njemu i žele da rade ono što je Njemu ugodno. To znači da su Božija deca Bogu poslušna i žive oslobođeni stalnog greha. Ovo možemo zato što nas je Isus oslobodio od ropstva greha (Jovan 8:36), i po tome više nismo pod smrtnom kaznom i odvojeni od Boga.

Rimljanima 6:1–23 ide i dalje po pitanju ove ideje roba i sluge. Kao hrišćani ne treba da nastavimo u stalnom grehu jer smo mrtvi grehu. Rimljanima 6:4 kaže da pošto smo sahranjeni i vaskrsli sa Hristom sada možemo da hodamo u potpuno novom životu za razliku od nevernika koji je i dalje rob greha. Rimljanima 6:6 daje kaže da pošto znamo da je naše staro ja raspeto sa Njim tako da smo slobodni od starog grešnog tela, ne bi više trebalo da budemo robovi greha. A Rimljanima 6:11 kaže da treba da smatramo da smo mrtvi grehu a živi Bogu u Hristu Isusu.

Bog nam je zapovedio da ne dozvolimo da greh vlada u našim telima, da se pokorovamo njegovim požudama, već da predstavimo sebe Bogu kao oruđe pravednosti (Rimljnima 6:12–14). U Rimljanima 6:16-18 rečeno nam je da smo robovi onome kome se pokoravamo, bilo grehu, ili pravednosti. Treba da budemo Božiji robovi i od Njega da primimo dar posvećenja i večnog života. Ovo radimo jer je plata za greh smrt, ali je besplatni Božiji dar večni život u Hristu Isusu našem Gospodu (Rimljanima 6:23).

Apostol Pavle, pisac poslanice Rimljanima dalje govori da zna koliko je teško da ne živimo u grehu jer se borio sa tim i pošto je postao Hristov sledbenik. Ovo je bitno za sve hrišćane da znaju. Iako smo sada oslobođeni kazne greha i dalje živimo u prisustvu greha sve dok živimo na zemlji. Jedini način da budemo oslobođeni sile greha je putem sile Svetog Duha koji je vernicima dat u trenutku kada se pouzdaju u Hrista (Efežanima 1:13–14), i time smo zapečaćeni u Hristu kao zalog našeg nasleđa kao Božije dece.

Prisustvo Svetog Duha u našim životima znači da, kako rastemo u veri i volimo Boga sve više svaki dan, imamo snagu da se odupremo grehu sve više. Kroz delovanje Svetog Duha dobili smo snagu da se odupremo grehu, da ne podlegnemo iskušenju, i da živimo u skladu sa Božijom Reči. Stalni gresi će nam postati odvratni, i videćemo kako se menjamo tako da ne želimo da radimo bilo šta što bi moglo da ugrozi naš odnos sa Bogom.

Rimljanima 7:17—8:2 je predivno ohrabrenje vernicima jer nam je rečeno da čak i kada grešimo, nema više osude jer smo u Hristu Isusu. 1. Jovanova 1:9 nas uverava da kada zgrešimo kao hrišćani, ako ispovedimo svakodnevno svoje grehe Gospodu, da je veran i pravedan i da će nas očistiti od greha da bismo mogli da nastavimo da živimo u ispravnom odnosu sa Njim. Apostol Pavle nas podstiče i opominje kroz celu poslanicu Efežanima da hodamo kao deca svetlosti, da volimo jedni druge kao što nas Hristos voli, i da naučimo šta je to što je Bogu ugodno i da to praktikujemo (Efežanima 2:1–10; 3:16–19; 4:1–6; 5:1–10). U Efežanima 6:10–18 Pavle nam pokazuje kako da budemo snažni u Gospodu i da se obučemo u sav Božiji oklop svaki dan da bismo mogli da se suprotstavimo đavoljim zamkama.

Kada sebe predamo da kao Hristovi sledbenici rastemo i sazrevamo u veri svakodnevno čitajući i proučavajući Božiju Reč, provodeći vreme u molitvi sa Njim, videćemo da smo sve jači u sili Svetog Duha da se osupremo grehu. Svakodnevne pobede nad grehom koje imamo u Hristu ohrabriće nas i ojačati i pokazati na moćan način da više nismo robovi greha već Božiji robovi.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta znači biti rob greha?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries