settings icon
share icon
Pitanje

Preživljavanje zadnjih vremena – šta treba da znam?

српски

Odgovor


Često ljudi dožive veliku zabrinutost kada pomisle na budućnost; međutim, ne mora da bude tako. Za one koji poznaju Boga, misli o budućnosti donose lakoću i utehu. Na primer, opisujući ženu koja poznaje i veruje u Boga, Izreke 31:25 kažu: „Ona sa osmehom gleda na budućnost koja dolazi".

Dve ključne stvari koje treba imati na umu u vezi sa budućnošću su prvo, Bog je suveren i kontroliše sve. On zna budućnost i apsolutno kontroliše sve što će se desiti. Biblija govori: „Pamtite ono što je od starine bilo, jer sam ja Bog i drugog Boga nema, ja sam Bog i niko nije kao ja. Od početka javljam šta će biti, unapred ja javljam što se još nije zbilo. Ja govorim: Ostaće rešenja moja i svu volju svoju ja ću izvršiti.... Rekao sam i učiniću; naumio sam i izvršiću" (Isaija 46:9-11).

Druga stvar koju treba zapamtiti u vezi sa budućnošću je da Biblija naglašava šta će se desiti tokom „zadnjih vremena" ili „zadnjih dana". S obzirom da je Biblija Božije otkrivenje čovečanstvu i da Bog zna i kontroliše budućnost (kako Isaija kaže u prethodnom odlomku), to znači da kada Biblija govori o onome što će se desiti u budućnosti, možemo da verujemo to. U vezi sa budućim predviđanjima, Biblija govori: „Jer nikad proroštvo ne bi čovečijom voljom, nego su Duhom Svetim nošeni sveti ljudi govorili od Boga" (2. Petrova 1:21). Ova istina ogleda se i po tome što, za razliku od lažnih proročanstava drugih religija ili pojedinaca kao što su Nostradamus, Bibliija nikad nije pogrešila – svaki put kada je Biblija predvidela budući događaj, desilo se upravo onako kako je u Svetom pismu rečeno.

Kada razmišljate o tome kako da razumete zadnja vremena, odgovorite na ova tri pitanja:

1. Kako treba da tumačim ono što Biblija govori o budućnost (biblijsko proročanstvo)?

2. Šta Biblija kaže da će se desiti u zadnjim vremenima?

3. Kako će ono što Biblija govori o budućnosti da utiče na moj život danas?

Kako da tumačim biblijsko proročastvo

Postoje brojna gledišta o tome koje metode treba da se koriste kada se tumače odlomci koji se odnose na zadnja vremena. Iako postoje dobri ljudi koji podržavaju različita verovanja, postoje dobri razlozi da biblijskko proročanstvo treba da se tumači 1) doslovno, 2) sa pogledmo na budućnost i 3) na „premilenijumski" način. Doslovno tumačenje se ohrabruje zbog činjenice da postoji preko 300 proročanstava koja se tiču prvog Hristovog dolaska, od kojih su sva doslovno ispunjena. Predviđanja koja se tiču Mesijinog rođenja, života, izdaje, smrti i vaskrsenja nisu bila ispunjena alegoriski niti na duhovni način. Isus je bukvalno rođen u Vitlejemu, izvodio čuda, izdao ga je bliski prijatelj za 30 zlatnika, bile su mu probodene ruke i noge, umro je sa lopovima, bio je sahranjen u grobnici bogataša i vaskrsnut tri dana posle smrti. Svi ovi detalji bili su predskazani stotinama godina pre nego što je Isus sahranjen i bili su baš tako i ispunjeni. I, iako postoji upotreba simbolizma u različitim proročanstvima (npr. zmajevi, jahači itd), sva ta proročanstva opisuju stvarna bića i događaje, na isti način, kao što se i o Hristu govori kao o lavu i jagnjetu.

U vezi sa pogledom na budućnost, Biblija jasno govori da proročke knjige Danilo i Otkrivenje ne sadrže samo izveštaje o istorijskim dešavanjima, već takođe i predviđanja o budućim događajima. Pošto su Jovanu bile date poruke za crkve u njegovom vremenu, on je primio vizije koje se tiču dešavanja tokom zadnjih vremena. Jovanu je rečeno „Popni se ovamo i pokazaću ti šta ima da se zbude posle ovoga" (Otkrivenje 4:1).

Možda još jači argument za pogled na budućnost uključuje obećanja koje je Bog dao Avramu (Postanje 12 i 15) koja se odnose na zemlju Izrael. S obzirom da je Božiji savez sa Avramom bio bezuslovan, a Njegova obećanja još nisu bila ispunjena Avramovim potomcima, onda futuristički pogled na obećanja Izraelu je nešto što je zagarantovano.

Na kraju, u vezi sa tumačanjem proročanstava na „premilenijumski" način, ovo prvo znači da će Crkva biti uznesena, zatim će svet iskusiti sedam godina nevolje, a nakon toga Isus će se vratiti da vlada zemljom 1000 doslovnih godina (Otkrivenje 20).

Ali šta Biblija govori da će se desiti pre toga?

Šta Biblija govori da će se desiti u zadnjim vremenima?

Biblija predviđa strmoglavu spiralu katastrofa, ljudskog greha i religijskog otpadništva pre nego što se Hristos vrati. Pavle piše „A ovo znaj, da će u poslednje dane nastati teška vremena …A zli ljudi i varalice napredovaće na gore — varajući i varajući se" (2. Timoteju 3:1,13). Svet će nastaviti da odbacuje Boga, Njegovu Reč i Njegov narod.

Jednog dana u budućnosti – nama još nepoznat dan – Bog će staviti tačku na doba Crkve koje je počelo u prvom veku na dan Pentakosta (Dela 2), događajem koji se zove Uznesenje. Tada, Bog će ukloniti sve vernike u Hristu za zemlje radi pripreme Njegovog konačnog suda. U vezi sa Uznesenjem, Pavle govori:„Ako, naime, verujemo da je Isus umro i vaskrsao, tako će Bog Isusovim posredstvom povesti sa njim i one koji su usnuli. Jer ovo vam kazujemo rečju Gospodnjom — da mi koji živimo i ostajemo do dolaska Gospodnjeg nećemo preteći one koji su usnuli. Jer će sam Gospod na zapovest, na glas arhanđela i na trubu Božiju sići sa neba, te će mrtvi u Hristu vaskrsnuti prvo. Zatim ćemo mi živi, mi koji preostajemo, biti zajedno sa njima odneti na oblacima u vazduh — u susret Gospodu; i tako ćemo svagda biti sa Gospodom. Stoga tešite jedan drugoga ovim rečima" (1. Solunjanima 4:14-18).

Slabljenje mira i jačanje nemira koje prethodi Uznesenju dostići će epidemiološke razmere kada neopisiv broj ljudi nestane sa zemlje. Taj događaj izazvaće paniku i zahtevaće jakog vođu koji će odgovoriti na sve svetske probleme. Priprema za takvog vođu su već u toku neko vreme, kako to kaže istoričar Arnolg Tojnbi: „Opterećujući čovečanstvo sve smrtonosnijim oružjem i čineći svet sve više ekonomski među zavisnim, tehnologija je dovela svet do takvog nivoa ojađenosti da smo zreli da proglasimo za božanstvo svakog novog vladara koji će možda uspeti u tome da svetu donese jedinstvo i mir". Iz obnovljenog rimskog carstva, ono koje je organizvano kao evropski elektorat od deset jedinica (Danilo 7:24; Otkrivenje 13:1), izaći će Antihrist koji će se izdići i potpisati savez sa izraelskom nacijom, što će značiti početak odbrojavanja Božijih sedam godina do drugog Hristovog dolaska (Danilo 9:27).

Tokom tri i po godine, Antihrist će vladati zemljom i obećati mir, ali to je lažni mir koji će samo ljude na zemlji uvući u zamku. Biblija kaže „Kad, naime, kažu: mir i sigurnost, tada će iznenada naići na njih pogibao kao bol na trudnu ženu i neće uteći" (1. Solunjanima 5:3). Ratovi, zemljotresi i glad će se umnožiti (Matej 24:7), do kraja Antihristove troipogodišnje vladavine, kada će ući u obnovljeni hram u Jerusalimu i proglasiće se Bogom i zahtevaće da ga obožavaju (2. Solunjanima 2:4; Matej 24:15). U tom trenutku, pravi Bog odgovara na izazov. U naredne tri i po godine, desiće se Velika nevolja, kakva ranije nije bila viđena. Isus je predvideo: „Jer će tada biti velika nevolja, kakve nije bilo od postanja sveta do sada, niti će biti. I ako se ne bi skratili oni dani, ne bi se spasao ni jedan čovek. Ali zbog izabranih skratiće se oni dani (Matej 24:21-22).

Neopisivi gubici i uništenje na zemlji desiće se tokom Velike nevolje. Takođe, veliki broj ljudi poverovaće u Hrista, ali mnoge će to koštati života. Bog će i dalje biti u kontroli dok okuplja neverne armije sveta da bi im sudio. U vezi sa ovim događajem , prorok Joil je napisao: „Sabraću ja sve narode i svešću ih u dolinu Josafatsku. Tamo ću ja sud njima otvoriti za moj narod Izraela, za moje nasleđe (Joil 3:2).Jovan ovako opisuje tu bitku; „I videh kako iz usta aždaje i iz usta zveri i iz usta lažnog proroka izlaze tri nečista duha kao žabe; to su, naime, demonski duhovi koji čine čudne znake, koji izlaze carevima svega sveta — da ih skupe na boj na veliki dan Boga Svedržitelja. Vidi, idem kao lopov; blago onome koji bdi i čuva svoje haljine — da ne ide go i da ne gledaju njegovu sramotu. I sakupi ih na mesto koje se jevrejski zove Armagedon" (Otkrivenje 16:13-16).

U ovom momentu, Mesiju Isus će se vratiti, uništiti Njegove neprijatelje i ponovo će zauzeti svet,koji mu po pravu pripada.„I videh otvoreno nebo, i vidi, beo konj, i koji sedi na njemu zove se Verni i Istiniti, i on sudi i ratuje po pravdi. Oči su mu vatreni plamen, a na glavi mu mnoge krune, sa napisanim imenom koje niko ne zna sem njega. I beše obučen u haljinu natopljenu krvlju, i njegovo ime zove se Reč Božija. A nebeske vojske na belim konjima, obučene u belo, čisto platno, pratile su ga. I iz njegovih usta iziđe oštar mač — da njim pobije mnogobošce. I on će im biti pastir sa gvozdenom palicom; i on će gaziti muljaru ljutog vina gneva Boga Svedržitelja. On ima na haljini i na svom bedru napisano ime: Car careva i Gospodar gospodara. I videh jednoga anđela gde stoji na suncu, i povika veoma glasno govoreći svima pticama koje lete posred neba: dođite i skupite se na veliku Božiju gozbu, da jedete mesa careva i mesa vojvoda i mesa silnih i mesa konja i onih koji na njima sede, i mesa svih slobodnjaka i robova i malih i velikih. I videh zver i careve zemaljske i njihove vojske skupljene da zarate s onim što sedi na konju i s njegovom vojskom. I zver bi uhvaćena i s njom lažni prorok koji je pred njom učinio čudne znake, kojima je doveo u zabludu one što primiše žig zveri i one što se klanjaju njenom liku; oboje behu živi bačeni u vatreno jezero koje gori od sumpora. Ostali pak behu pobijeni mačem koji iziđe iz usta onoga što seđaše na konju, i sve ptice nasitiše se mesa njihova" (Otkrivenje 19:11-21).

Pošto je Isus porazio sve vojske okupljenje u dolini Armagedon,On će vladati sa svojim svetima hiljadu godina i u potpunosti vratiti Izraelu njegovu zemlju. Na kraju hiljadu godina, nastupiće finalni sud narodima i svom preostalom čovečanstvu, posle koga će uslediti večno stanje: ili ono u kome smo sa Bogom ili odvojeni od Njega (Otkrivenje 20-21).

Gore navedeni događaji nisu nagađanja ili mogućnosti — oni su upravo ono što će se desiti u budućnosti. Kao što su se sva biblijska proročanstva o Hristovom prvom dolasku ostvarila, tako će se ostvariti i sva biblijska proročastva o Njegovom drugom dolasku.

S obzirom na istinitost ovih proročanstava, kakav uticaj treba da imaju na nas danas? Petar postavlja ovo pitanje: „Kad se sve to tako raspada, kakvi morate biti u svetom vladanju i pobožnosti vi, koji očekujete i požurujete dolazak Božijeg dana, kada će se vatrom zapaljena nebesa raspasti i zažarene stihije rastopiti.(2. Petrova 3:11–12).

Efekat biblijskog proročanstva na nas danas

Postoje četiri odgovora koje treba da imamo na biblijsko proročanstvo. Prvo je poslušnost, o čemu Petar stalno priča u prethodno pomenutim stihovima. Isus nam stalno govori da budemo spremni za Njegov dolazak, koji može da se desi svakog momenta (Marko 13:33-37) i da živimo tako da se ne stidimo našeg ponašanja.

Drugi odgovor je slavljenje. Bog je obezbedio način da se izbegne Njegov sud u zadnjim vremenima – Njegov besplatan dar spasenja koji nam se nudi kroz Isusa. Moramo da budemo sigurni da primamo Njegovo spasenje i da živimo u zahvalnosti pred Njim. Naše slavljenje na zemlji postaće jednog dana slavljenje na nebu: „I pevahu novu pesmu govoreći: dostojan si da uzmeš knjigu i da otvoriš njene pečate, zato što si bio zaklan i što si svojom krvlju iskupio Bogu ljude od svakog plemena i jezika i naroda i narodnosti" (Otkrivenje 5:9)

Treći odgovor treba da bude objavljvanje. Poruka o Božijem spasenju i istina o Njegovom drugom dolasku treba da se objavljuje tako da svi čuju, posebno oni koji još ne veruju. Treba da svima pružimo šansu da se okrenu Bogu i spasu se od Njegovog nadolazećeg gneva. Otkrivenje 22:10 kaže: „I reče mi: ne zapečaćavaj proročke reči ove knjige, jer je vreme blizu".

Zadnji odgovor na Božiju proročku Reč je služba. Svi vernici treba da budu vredni u izvršavanju Božije volje i da sprovode dobra dela. Deo Hristove službe biće dela koja su vernici činili. Dela ne određuju vernikov pristup nebu, ali pokazuju šta je svaki vernik učinio sa darovima koje im je Bog dao. U vezi sa ovim sudom, Pavle kaže: „Jer svi mi treba da se pojavimo pred Hristovim sudom, da svako primi prema onome što je učinio za vreme svoga života u telu, bilo dobro — bilo zlo" (2. Korinćanima 5:10).

Da zaključimo – Bog je suveren nad svim dešavanjima i ljudima na svetu. On čvrsto drži kontrolu nad svim i izvršiće savršeno do kraja sve što je počeo. Jedna stara hrišćanska pesma kaže ovako; „Sve je Božije savršenstvo ….napravljeno rukom Jednoga….Satana i Spasenje …… pod zapovešću Jednoga".

Ispunjeno proročastvo je dokaz da je Biblija natprirodna knjiga. Stotine starozavetnih proročanstava je već ispunjeno i možemo zaključiti da će ono što govori o zadnjim vremenima takođe biti ispunjeno. Za one koji poznaju Isusa i u Njega su poverovali kao u Gospoda i Spasitelja, Njegov dolazak biće blagoslovena nada (Tito 2:13). Ali, za one koji su odbacili Hrista, On će biti njihov sveti strah (2. Solunjanima 1:8). Suština je u ovom: da bismo preživeli zadnja vremena, budite sigurni da ste vernik u Hrista. „Jer nas Bog nije odredio za gnev, nego da stečemo spasenje posredstvom Gospoda našega Isusa Hrista" (1. Solunjanima 5:9).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Preživljavanje zadnjih vremena – šta treba da znam?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries