settings icon
share icon
Pitanje

Koje su osnovne odlike evanđeoske poruke?

српски

Odgovor


Reč „evanđelje” znači „dobra vest” , a najbolje se definiše kao poruka oproštenja greha kroz iskljupljuće delo Isusa Hrista. Suštinski, to je Božiji plan spasenja za one koji će poverovati u Njegovog božanskog Sina, da bi bili pomireni sa jednim pravednim i svetim Bogom. Suštinski sadržaj ove spasonosne poruke je jasno predstavljen za nas u Bibliji.

U prvom pismu apostola Pavla Korinćanima, on predstavlja sadržaj evanđeoske poruke: „Obznanjujem vam, braćo, evanđelje koje sam vam propovedao, koje vi primiste, u kom i stojite, kojim se i spasavate, ako ga čvrsto držite kako sam vam ja objavio, sem ako niste uzalud poverovali. Jer sam vam pre svega predao što sam i primio: da je Hristos umro za naše grehe - po Pismima, i da je sahranjen, i da je vaskrsnut trećega dana - po Pismima”(1. Korinćanima 15:1-4).

U ovom odlomku, vidimo tri suštinska elementa evanđeoske poruke. Prvo, fraza „umro za naše grehe” je veoma bitna. Kao što nam Rimljani 3:23 govore: „Svi su zgrešili i tako su lišeni slave Božije”. Stvarnost greha treba da priznaju svi koji prilaze Božijem prestolu za spasenje. Grešnik mora da prizna beznadežnost svoje krivice pred Bogom da bi se desilo oproštenje i mora da razume da je „plata za greh smrt” (Rimljanima 6:23). Bez ove osnovne istine, nijedno predstavljanje evanđelja nije potpuno.

Drugo, ličnost i delo Hrista su sastavni deo evanđelja. Isus je istovremeno Bog (Kološanima 2:9) i čovek (Jovan 1:14). Isus je živeo bezgrešnim životom koji mi nikad ne bismo mogli da živimo (1. Petrova 2:22) i On je jedini koji je mogao da umre zastupničkom smrću za grešnika. Greh protiv neograničenog Boga zahteva neograničenu žrtvu. Stoga, ili čovek, koji je ograničen, mora da plati cenu neograničenog vremena u paklu ili neograničeni Hristos mora da je plati jednom. Isus je otišao na krst da plati dug koji dugujemo Bogu za naš greh i oni koji su pokriveni Njegovom žrtvom naslediće Božije carstvo kao sinovi Kralja (Jovan 1:12).

Treće, Hristovo vaskrsenje je ključni element evanđelja. Vaskrsenje je dokaz Božije sile. Samo On koji je stvorio život može da ga vasrkne posle smrti, samo On može da preokrene gnusnost same smrti i samo On može da ukloni žalac smrt i pobedu groba (1. Korinćanima 15:54-55). Dalje, za razliku od drugih religija, hrišćanstvo ima Osnivača koji je nadmašio smrt i koji obećava da će Njegovi sledbenici učiniti isto. Sve druge religijie osnovali su ljudi i proroci čiji je kraj bio grob.

Na kraju, Hristos nudi svoje spasenje kao besplatan dar (Rimljanima 5:15, 6:23) koji može da se primi jedino po veri, bez učinjenih dela ili zasluga sa naše strane (Efescima 2:8-9). Kao što nam apostol Pavle govori, evanđelje je „…..sila Božija na spasenje svakome ko u njega veruje, prvo Judejinu, a i Grku (Rimljanima 1:16). Isti nadahnuti autor nam govori: „ Ako, dakle, svojim ustima ispovediš da je Isus Gospod i poveruješ u svom srcu da ga je Bog vaskrsao iz mrtvih, bićeš spašen”(Rimljanima 10:9).

Ovo su suštinski elementi evanđelja: greh svih ljudi, Hristova smrt na krstu da plati za naše grehe, Njegovo vaskrsenje koje obezbeđuje večni život onima koji Ga slede i ponuda besplatnog dara spasenja svima. EnglishVrati se na Srpsku stranu

Koje su osnovne odlike evanđeoske poruke?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries