Šta je politeizam?


Pitanje: Šta je politeizam?

Odgovor:
Politeizam je verovanje da ima mnogo bogova. Reč je sastavljena je od dve grčke reči: "poli" koja znači "mnogo" i "teizam" koja je izvedena iz "bog". Politeizam je najdominantnija teistička religija u celoj istoriji. Najjpoznatiji primer iz antičkih vremena su grčka i rimska mitologija (Zevs, Apolon, Afrodita, Posejdon i dr.). Danas je najistaknutiji hinduizam koji ima preko 300 miliona bogova. Hinduizam je suštinski panteistička religija koja pored toga sadrži verovanje u mnoštvo bogova. Interesantno je to što se u politeističkim religijama pojavljuje jedan vrhovni bog koji vlada nad drugima, kao što je Zevs u grčkoj mitologiji ili Brahman u hinduizmu.

Neki tvrde da Biblija u Starom zavetu naučava politeizam. Istina, u nekoliko stihova pojavljuje se reč „bogovi“ (2. Mojsijeva 20:3; 5. Mojsijeva 10:17; 13:2:; Psalam 82:6; Danilo 2:47). Stari Izrailj je znao da postoji samo jedan istiniti Bog, ali često nije živeo u skladu s tim. Iznova i iznova padao je u idolopoklonstvo i klanjajo se tuđim bogovima. Šta ćemo onda sa stihovima u kojima se govori o više bogova? Važno je znati da je hebrejska reč elohim korišćena za jednog istinitog Boga, ali i za lažne bogove i idole. Isto je i sa rečju “bog” u srpskom jeziku.

Kada opisujete nešto kao “boga”, to ne znači da verujete da je to nešto božansko biće. Veliki deo Starog zaveta koji spominje bogove govori o lažnim bogovima, onima koji tvrde da su to, a nisu. Taj koncept sažet je u 2. Carevima 19:18: “I pobacali su bogove njihove u oganj, jer ne behu bogovi, nego delo ruku čovečijih, drvo i kamen; zato ih potrše.” Pogledajte Psalam 82:6-7: “Rekoh: Bogovi ste, i sinovi Višnjeg svi. Ali ćete kao ljudi pomreti, i kao svaki knez pašćete.”

Biblija sasvim jasno uči protiv politeizma. Peta Mojsijeva 6:4 kaže: „Čuj, Izrailju: Gospod je Bog naš jedini Gospod.“ Psalam 96:5 proklamuje: „Jer su svi bogovi u naroda ništa; a Gospod je nebesa stvorio.“ U Jakovu 2:19 stoji: „Ti veruješ da ima samo jedan Bog? Dobro činiš; i demoni to veruju i drhte.” Samo je jedan Bog. Ima lažnih bogova i onih koji se pretvaraju da su bogovi, ali samo je jedan pravi Bog.

English
Vrati se na Srpsku stranu
Šta je politeizam?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga