settings icon
share icon
Pitanje

Da li je pokret„ reč vere" biblijski?

српски

Odgovor


Podučavanje pokreta „reč vere" je definitivno nebiblijski. To nije denominacija i nema formalnu organizaciju ili hijerarhiju. Umesto toga, to je pokret koji je pod velikim uticajem određenog broja popularnih pastora i učitelja, kao što su Kenet Hagin, Beni Hin, Kenet Kopland, Pol i Jan Krauč i Fred Pirs.

Ovaj pokret izrastao je iz pentekosnog pokreta krajem 20. veka. Njegov osnivač E.V. Kenion, koji je proučavao metafizička učenja „Nove misli" Finiesa Kimbija. „Nauka uma" (odakle potiče izraz „imenuj i prisvoji") bila je kombinacija pentekostalizma, koja je rezultirala u mešavini pravoslavnog hrišćanstva i misticizma. Kenet Hagin, bio je učenik E.V Keniona i osnovao je pokret „reč vere" kakav imamo danas. Iako su pojedinačna učenja u opsegu od potpuno jeretičnih do potpuno smešnih, ono što sledi je osnovna teologija sa kojom se poistovećuje većina učitelja ovog pokreta.

U srcu ovog pokreta je verovanje u „silu vere". Veruje se da reči mogu da budu upotrebljene da bi se manipulisalo silom vere i tako se stvorilo ono što govornik veruje da Biblija govori (zdravlje i bogatstvo). Kaže se, da zakoni, koji navodno upravljaju silom vere deluju nezavisno od Božije suverene volje i da je sam Bog potčinjen ovim zakonima. Ovo je jednako idolopoklonstvu, pretvarajući našu veru – i nas same- u boga.

Odatle, teologija ovog pokreta sve više ide stranputicom: tvrdi da je Bog stvorio ljudska bića doslovno po svom fizičkom liku, kao male bogove. Pre pada, ljudi su imali moć da stvaraju koristeći silu vere. Posle pada, ljudi su preuzeli sataninu prirodu i izgubili su sposobnost da stvaraju. Da bi se ta situacija ispravila, Isus Hristos se odrekao svog božanstva i postao je čovek, umro duhovno, preuzeo sataninu prirodu na sebe, otišao u pakao, ponovo se rodio i ustao iz mrtvih sa Božijom prirodom. Posle toga, Isus je poslao Svetog Duha da ponovi otelovljenje u vernicima,tako da oni mogu da postanu mali bogovi kao što je Bog prvobitno i nameravao.

Prateći prirodni napredak ovih učenja, kao mali bogovi, mi ponovo imamo sposobnost da manipulišemo silom vere i da postanemo uspešni u svim oblastima života. Bolest, greh i neupseh su rezultat nedostatka vere i mogu se izlečiti ispovedanjem – prisvajanje Božijih obećanja za sebe u stvarnosti. Jednostavno rečeno, pokret „reč vere" uzvisuje čoveka do statusa boga i umanjuje Boga na status čoveka. Nepotrebno je reći, ovo je lažno predstavljanje onog o čemu se radi u hrišćanstvu. Očigledno, učenje ovog pokreta ne uzima u obzir ono što se nalazi u Bibliji. Da bi se došlo do ovako apsurdnih verovanja, visoko pouzdanje je usmereno na lično otkrivenje, a ne Bibliju, što je još jedan dokaz o njegovoj jeretičkoj prirodi.

Suprotstavljanje ovom učenju je jednostavno stvar čitanja Biblije. Sam Bog je suvereni Stvoritelj svemira (Postanje 1:3; 1. Timoteju 6:15) i njemu nije potrebna vera – On je objekat vere (Markko 11:22; Jevrejima 11:3). Bog je duh i nema fizičko telo (Jovan 4:24). Čovek je stvoren po Božijem liku (Postanje 1:26;27: 9:6), ali ga to ne čini malim bogom ili božanskim bićem. Samo Bog ima božansku prirodu (Galatima 4:8; Isaija 1:6-11, 43:10; 44:6; Jezekilj 28:2; Psalam 8:6-8). Hristos je večan, jedini Jedinorodni Sin i jedino otelotvorenje Boga (Jovan 1:1;2,14,15,18; 3:16; 1. Jovanova 4:1). U Njemu obitava punina Božija u telu ( Kološanima 2:9). Postavši čovek, Isus se odrekao nebeske slave, ali ne i svog božanstva (Filipljanima 2:6-7), mada On jeste odabrao da suzbije svoju silu dok je hodao zemljom kao čovek.

Ovaj pokret zavarava brojne ljude, uzrokujući da traže način života i veru koja nije biblijska. U srži ovog pokreta leži ista ona laž koju je Satana govorio od vrta: „Bićete kao Bog" (Postanje 3:5)- Ono što je tužno je da oni koji prihvataju doktrinu ovog pokreta još uvek slušaju satanu. Naša nada je u Gospodu, ne u našim rečima, čak ni u našoj veri (Psalam 33-20-22). Na prvom mestu, naša vera dolazi od Boga (Efescima 2:8; Jevrejima 12:2) i nije nešto što sami stvaramo. Stoga, čuvajte se pokreta „reč vere" i bilo koje crkve koja se poistovećuje sa njegovim učenjem.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li je pokret„ reč vere" biblijski?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries