settings icon
share icon
Pitanje

Da li je parcijalni preterizam u skladu sa Svetim pismom? U šta veruju parcijalni preteristi?

српски

Odgovor


Preterizam je eshatološko viđenje da su se proroštva o „poslednjim vremenima" već ispunila. Tako da, kada čitamo šta Sveto pismo govori o Velikoj nevolji, čitamo o istoriji. Preterizam je podeljen na dve struje: potpuni (ili dosledni) preterizam i parcijalni preterizam. Potpuni preterizam ima ekstremno viđenje da je svo proroštvo u Svetom pismu već ispunjeno na neki način. Parcijalni preteristi imaju malo umereniji pristup, i mnogi parcijalni preteristi smatraju da potpuni preteristi veruju u jeres.

Oni koji se drže parcijalnog preterizma veruju da su proroštva u Danilu, Mateju 24 i Otkrivenju (osim poslednja dva ili tri poglavlja) već bila ispunjena i to ne kasnije od prvog veka naše ere. Prema parcijalnim preteristima nema uznesenja, i odeljci koji opisuju nevolje i Antihrista se po njima odnose na uništenje Jerusalima 70. godine n.e. i na rimskog cara Tita. Parcijalni preteristi veruju da će se Hristos vratiti na zemlju, veruju u buduće vaskrsenje i sud, ali ne i u hiljadugodišnje carstvo, niti da izrael kao narod ima udela u Božijem planu za budućnost. Prema parcijalnim preteristima, biblijski stihovi koji se odnose na „poslednja vremena" govore o poslednjim vremenima Starog jevrejskog Zaveta, ne o poslednjim danima same zemlje.

Parcijalni preteristi, da bi održali svoje viđenje smatraju da je knjiga Otkrivenja napisana rano (pre 70. god.n.e.). Uz to, moraju da se koriste nedoslednom hermenautikom kada tumače proročke odeljke. Prema viđenju preterista po pitanju poslednjih vremena, poglavlja 6-18 u Otkrivenju su strogo simbolična i ne opisuju nikakve konkretne događaje. Pošto uništenje Jerusalima nije donelo i potpuno uništenje svog života u moru (Otkrivenje 16:3) niti strašnu tamu (stih 10), preteristi ove odeljke tumače kao čiste alegorije. Međutim, devetnaesto poglavlje tumače doslovno, Isus Hristos će se doslovno vratiti. Ali dalje, 20. poglavlje tumače ponovo alegorijski, dok poglavlja 21-22 doslovno, bar neke delove – da će zaista postojati novo nebo i nova zemlja.

Niko ne poriče da Otkrivenje sadrži neke neverovatne i ponekad zbunjujuće vizije. Niko ne poriče da Otkrivenje ne opisuje mnogo toga figurativno – jer to je priroda apokaliptične literature. Međutim, proizvoljno poricati doslovnu prirodu određenih delova Otkrivenja znači uništiti osnovu za tumačenje bilo koje knjige na doslovan način. Ako su pošasti, svedoci, zver, lažni prorok, hiljadugodišnje carstvo, itd, svi samo alegorija, na osnovu čega možemo da tvrdimo da doslovno treba shvatiti da će se Hristos po drugi put vratiti ili da će postojati nova zemlja? U tome je greška preterizma – tumačenje Otkrivenja prepušta mišljenju tumača.

Oni koji se drže parcijalnog preterizma takođe ne tumače Mateja 24 na doslovan način. Hristos je govorio o uništenju hrama (Matej 24:2). Međutim, mnogo toga što je opisao nije se desilo 70. god. n.e. Hrist govori o tim budućim vremenima ovako: „Jer će tada biti velika nevolja, kakve nije bilo od postanja sveta do sada, niti će biti. I ako se ne bi skratili oni dani, ne bi se spasao ni jedan čovek. Ali zbog izabranih skratiće se oni dani" (Matej 24:21–22). Ovo se sigurno ne može primeniti na događaje iz 70. g. n.e. Bilo je gorih događaja u istoriji od tada.

Gospod takođe kaže: „Odmah posle nevolje onih dana sunce će potamneti i mesec neće davati svoje svetlosti, i zvezde će padati s neba, i sile nebeske uzdrmaće se. I tada će se na nebu pojaviti znak Sina čovečijeg, pa će tada zakukati sva plemena na zemlji, i ugledaće Sina čovečijeg gde dolazi na oblacima nebeskim sa silom i velikom slavom" (Matej 24:29–30). Da su se događaji iz ova sva stiha već desili Isus Hristos je trebalo da se vrati u telu 70. g. n.e. Ali nije. Parcijalni preteristi veruju da se ovi stihovi ne odnose na Hristov povratak u telu, već na Njegovo pojavljivanje na Sudu. Međutim, normalno, doslovno čitanje teksta ne bi nikoga navelo da u to poveruje. „Sin čovečji" je onaj koga ljudi vide, ne Njegov sud.

Parcijalni preteristi se pozivaju na Mateja 24:34 gde Isus govori o „ovom naraštaju". Oni kažu da je Hrist govorio o onima koji su živeli u vreme kada je govorio reči koje su zabeležene u ovom odeljku. Po tome, nevolja je trebalo da se desi oko 40 godina pošto je Hrist ovo izgovorio. Međutim, mi verujemo da Isus nije govorio o ljudima Njegovog vremena već o generaciji koja će biti svedok događaja zapisanih u Mateju 24:15–31. Ta buduća generacija će biti svedok svih brzih zbivanja u poslednjim vremenima, uključujući i Hristov povratak u telu (stihovi 29-30).

Viđenje parcijalnih preterista vodi ka veri u amilenijalizam (ili postmilenijalizam) i povezan je sa teologijom zaveta. Naravno, on odbacuje dispenzacionalizam. Ali njegov najveći problem je u nedoslednoj hermenautici i alegorijskom tumačenju mnogih biblijskih proroštava koja je bolje doslovno shvatiti. Iako je parcijalni preterizam u okviru spektra ortodoksnog hrišćanstva, on ne predstavlja viđenje većine današnjih hrišćana.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li je parcijalni preterizam u skladu sa Svetim pismom? U šta veruju parcijalni preteristi?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries