settings icon
share icon
Pitanje

Šta je obnova prema Bibliji?

српски

Odgovor


Dodatna reč za obnovu je ponovno rođenje, a odnosi se na biblijski izraz „nanovo rođenje". Naše ponovno rođenje razlikuje se od našeg prvog rođenja, kada smo bili fizički začeti i kada smo nasledili našu grešnu prirodu. Novo rođenje je duhovno, sveto i nebesko rođenje koje ishodi našim duhovnim oživljavanjem. Čovek je u svom prirodnom stanju „mrtav u svojim prestupima" dok ponovo nije „oživljen" obnovljen uz Hristovu pomoć. Ovo se dešava kada poverujemo u Hrista (Efescima 2:1).

Obnova je radikalna promena. Kao što fizičko rođenje označava da je osoba stupila u fizičko područje, naše duhovno rođenje znači da je nova osoba ušla u duhovno područje (Efescima 2:6). Posle obnove, počinjemo da vidimo, čujemo i tražimo božanske stvari; počinjemo da živimo život vere i svetosti. Sada, Hristos se oblikuje u srcima; mi smo saučesnici u božanskoj prirodi, pošto smo postali nova stvorenja (2. Korinćanima 5:17). Bog, ne čovek, izvor je ovog preobražaja (Efescima 2:1,8). Božija velika ljubav i besplatan dar, Njegova bogata blagodat i izobilna milost su uzrok nanovog rođenja. Ova silna Božija moć – sila koja je podigla Isusa iz mrtvih – pokazuje se u obnovi i obraćanju grešnika (Efescima 1:19-20).

Obnova je neophodna. Grešno ljudsko telo ne može da opstane u Božijem prisustvu. U razgovoru sa Nikodimom, Isus je dva puta rekao da čovek mora da se rodi ponovo da bi video Božije carstvo (Jovan 3:3,7). Obnova nije stvar izbora, jer „što je rođeno od tela — telo je, a što je rođeno od Duha — duh je″ (Jovan 3:6). Fizičko rođenje podesno je za zemlju; duhovno ponovno rođenje podesno je za nebo. Vidi Efescima 2:1; 1. Petrova 1:23; Jovan 1:13; 1. Jovanova 3:9; 4:7; 5:1;4,18.

Obnova je deo onog što Bog čini za nas u trenutku spasenja, pored zapečaćenja (Efescima 1:14); usvajanja (Galatima 4:5), pomirenja (2. Korinćanima 5:18-20) itd. Obnova znači da Bog čini osobu duhovno živom, kao rezultat vere u Isusa Hrista. Pre spasenja, mi nismo bili Božija deca (Jovan 1:12-13); umesto toga, bili smo deca gneva (Efescima 2:3; Rimljanima 5:18-20). Pre spasenja, bili smo odrođeni: posle spasenja, mi smo obnovljeni. Rezultat obnove je mir sa Bogom (Rimljanima 5:1), novi život (Titu 3:5; 2. Korinćanima 5:17) i večno usinovljenje (Jovan 1:12-13; Galatima 3:26). Obnova označava proces posvećenja u kome postajemo ljudi kakvim je Bog nameravao da nas načini (Rimljanima 8:28-30).

Jedini način obnove je po veri u svršeno Hristovo delo na krstu. Nijedna količina dobrih dela ili držanje zakona ne može da obnovi srce. „Jer delima zakona niko se neće opravdati pred Njim" (Rimljanima 3:20). Samo Hristos nudi lek za potpunu izopačenost ljudskog srca. Nama ne treba renoviranje, reformacija ili reorganizacija; nama je potrebno nanovo rođenje.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je obnova prema Bibliji?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries