settings icon
share icon
Pitanje

Šta je to Novi Jerusalim?

српски

Odgovor


Novi Jerusalim, koji se naziva i Skinija Božija, Sveti Grad, Grad Božiji, Nebeski Grad, Gradska četvrt i Nebeski Jerusalim, bukvalno je raj na zemlji. U Bibliji se pominje na nekoliko mesta (Galatima 4:26; Jevrejima 11:10; 12:22–24; 13:14), ali je najpotpunije opisano u Otkrivenju 21.

U Otkrivenju 21, zapisana istorija čoveka je na svom kraju. Sva vremena su došla i prošla. Hristos je sabrao svoju crkvu i uzeo je sa zemlje (1. Solunjanima 4:15–17). Velika Nevolja je prošla (Otkrivenje 6—18). Bitku kod Armagedona vodio je i dobio naš Gospod Isus Hrist (Otkrivenje 19:17–21). Satana je okovan tokom 1000-godišnje Hristove vladavine na zemlji (Otkrivenje 20:1–3). U Jerusalimu je uspostavljen novi, slavni hram (Jezekilj 40—48). Konačna pobuna protiv Boga je ugušena, a Satana je primio svoju pravednu kaznu, večnost u ognjenom jezeru (Otkrivenje 20:7–10.) Sud Velikog Belog Prestola se dogodio i čovečanstvu je suđeno (Otkrivenje 20:11–15).

U Otkrivenju 21:1, Bog potpuno preuređuje nebo i zemlju (Isaija 65:17; 2. Petrova 3:12–13). Novo nebo i nova zemlja su ono što neki nazivaju „večno stanje" i biće mesto „gde prebiva pravednost" (2. Petrova 3:13). Posle ponovnog stvaranja, Bog otkriva Novi Jerusalim. Jovan vidi delić toga u svojoj viziji: „Videh i Sveti grad, novi Jerusalim, kako sa neba silazi od Boga, opremljen kao nevesta koja se ukrasila za svog muža" (Otkrivenje 21:2). Ovo je grad koji je Avram tražio u veri (Jevrejima 11:10). To je mesto gde će Bog zauvek prebivati sa svojim narodom (Otkrivenje 21:3). Stanovnicima ovog nebeskog grada biće obrisane sve suze (Otkrivenje 21:4).

Novi Jerusalim će biti fantastično veliki. Jovan beleži da je grad dugačak skoro 1400 milja, i da je širok i visok koliko i dugačak — savršena kocka (Otkrivenje 21:15–17). Grad će takođe biti blistav u svakom pogledu. Osvetljen je slavom Božijom (Otkrivenje 21:23). Njegovih dvanaest temelja koji nose imena dvanaest apostola, „ukrašeni su svim vrstama dragog kamena" (Otkrivenje 21:19–20). Ima dvanaest kapija, svaka je jedan biser, na kojima se nalaze imena dvanaest izraelskih plemena (Otkrivenje 21:12, 21).Glavna ulica će biti napravljena od čistog zlata (Otkrivenje 21:21).

Novi Jerusalim će biti mesto neslućenog blagoslova. Prokletstvo stare zemlje će nestati (Otkrivenje 22:3). U gradu se nalazi drvo života „za isceljenje naroda" i reka života (Otkrivenje 22:1–2). To je mesto o kome je Pavle govorio: „Da bi u budućim vremenima [Bog] pokazao preobilno bogatstvo svoje milosti u dobroti prema nama u Hristu Isusu" (Efešanima 2:7). Novi Jerusalim je konačno ispunjenje svih Božjih obećanja. Novi Jerusalim je Božja dobrota koja se u potpunosti izjavljuje.

Ko su stanovnici Novog Jerusalima? Otac i Jagnje su tamo (Otkrivenje 21:22). Anđeli su na vratima (Otkrivenje 21:12). Ali grad će biti ispunjen Božjom otkupljenom decom. Novi Jerusalim je pravedna protivnica zlom Vavilonu (Otkrivenje 17) koji je uništen Božjim sudom (Otkrivenje 18). Zli su imali svoj grad, a Bog ima svoj. Kom gradu vi pripadate? Velikom Vavilonu ili Novom Jerusalimu? Ako verujete da je Isus, Sin Božiji koji je umro i vaskrsao i koji je molio Boga da vas spase Njegovom milošću, onda ste građanin Novog Jerusalima. „ I s njim je vaskrsao nas i postavio na nebesima u Hristu Isusu" (Efescima 2:6). Imate „ nepropadljivo nasledstvo, neokaljano, i koje ne vene" (1. Petrova 1:4). Ako još niste poverovali u Isus Hrista kao svog Spasitelja, onda vas pozivamo da to učinite.Pozivnica je poslata: „ I Duh i nevesta govore: „Dođi!" A ko god ovo čuje neka kaže: „Dođi!" I ko je žedan neka dođe; a ko želi neka uzme vode života za badava" (Otkrivenje 22:17).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je to Novi Jerusalim?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries