settings icon
share icon
Pitanje

Koje su kvalifikacije starešina i đakona?

српски

Odgovor


Biblija daje jasan spisak kvalifikacija za đakona i starešinu i njihove pozicije u telu vernika. Služba đakona razvijena je da bi se bavila praktičnim pitanjima u crkvi: „Tada Dvanaestorica sazvaše sve učenike i rekoše: ne priliči da mi zapostavimo reč Božiju i da služimo oko trpeza" (Dela 6:2). Reč koja je prevedena kao „služimo" je grčka reč diakonein, koja potiče od reči koja znači „služitelj, onaj koji služi drugima". Biti đakon znači služiti. Prvi đakoni bili su grupa sedmorice muškaraca u jerusalimskoj crkvi koji su naimenovani da rade u dnevnoj raspodeli hrane. Stoga, đakon, je onaj koji služi drugima u zvaničnom svojstvu u crkvi.

Grčka reč za „biskup" je episkopos. Biskup je nadzornik, onaj koji nadgleda ili zvaničnik koji je odgovoran za aktivnosti u crkvi. U Bibliji, biskupi se takođe nazivaju „starešinama" (1. Timoteju 5:19) i „pastirima" (Efescima 4:11).

Kvalifikacije za biskupa/starešinu/pastira nalaze se u 1. Timoteju 3:1-7: „Istinita je ova reč: ko želi episkopstvo, lepu službu želi. Episkop, dakle, treba da je neporočan, jedne žene muž, trezven, razborit, pristojan, gostoljubiv, kadar poučiti, ne pijanica, ne ubojica, nego blag, ne naklonjen svađi, ne srebroljubac, koji dobro upravlja svojim domom i ima poslušnu decu sa svakom čestitošću; jer ko ne zna da upravlja svojim domom kako će se starati za Crkvu Božiju? — ne novoobraćeni, da se ne naduje i padne pod đavolsku osudu. A treba da ima i dobro svedočanstvo od onih koji su van Crkve, da ne bi pao u pogrdu i zamku đavolju". Pavle takođe daje uputstva Timoteju da pruži primer podučavanja dobrog sveštenika. Počev od 1. Timoteju 4:11 do 6:2, Pavle daje Timoteju dvanaest stvari koje on treba da „zapoveda i uči".

Apostol Pavle ponavlja kvalifikacije biskupa/starešine/pastira u svom pismu Titu: „Ako je ko besprekoran, muž jedne žene, ako ima decu koja veruju, koju ne optužuju zbog raskalašnosti ili kao nepokorne. Jer episkop kao domoupravitelj Božiji treba da je besprekoran, ne samoljubiv, ne osoran, ne pijanica, ne ubojica, ne lakom na sraman dobitak, nego gostoljubiv, prijatelj dobra, razborit, pravedan, duševan, uzdržljiv, koji se drži pouzdane reči saglasne sa naukom, da bude kadar i opominjati u zdravoj nauci i izobličavati protivnike" (Titu 1:6-9).

Kvalifikacije za đakona su slične onima za biskupa/starešinu/pastira. „Đakoni isto tako treba da su časni, ne dvojezični, koji se ne odaju mnogom vinu, ne lakomi na sraman dobitak, koji imaju tajnu vere u čistoj savesti. Pa i ovi da se prvo ispitaju, pa onda da vrše službu — ako su besprekorni. Žene isto tako da su časne, da ne klevetaju, trezvene, verne u svemu. Đakoni da budu muževi jedne žene, koji dobro upravljaju svojom decom i svojim domovima. Jer koji svoju službu dobro izvrše stiču sebi lep stepen i mnogo pouzdanja u veri u Hrista Isusa" (1. Timoteju 3:8-13). Reč koja se prevodi kao „đakon" u ovom odlomku je oblik iste grčke reči koja se koristi u Delima 6:2, tako da znamo da govorimo o istoj službi.

Ove kvalifikacije su jednostavne i jasne. I đakon i biskup/starešina/pastir treba da budu muškarci, muževi jedne žene, besprekornog karaktera i neko ko upravlja svojim domom na biblijski način. Ove kvalifikacije, takođe, pretpostavljaju da je onaj koji želi takvu službu nanovo rođeni vernik i da živi u potčinjenosti Božijoj Reči. Jedina značajna razlika između dve vrste kvalifikacije je da biskup/starešina/pastir mora da bude „sposoban da podučava", dok se podučavanje ne pominje kao neophodno za đakone.

Sam Isus je nazvan „pastirom i čuvarom naših duša" (1. Petrova 2:25). Te titule su zanimljive. Reč pastir je prevod grčke reči poimen, koja se na drugim mestima prevodi kao „pastir" (npr. Efescima 4:11). Poimen je neko ko se brine o stadu i koristi se metaforički za hrišćanske pastire, jer pastiri treba da vode „stado" i hrane ga Božijom Rečju. Reč koja se prevodi kao „čuvar" je ista reč episkopos koju koristi apostol Pavle u poslanicama 1. Timoteju i Titu.

Jasno je da su funkcije starešine i đakona bitne za crkvu. Služenje Božijem narodu u reči i delu je ozbiljna odgovornost za čoveka i ne treba je olako činiti. Bibljiski nekvalifikovani pojedinac ne treba da vrši službu starešine ili đakona; crkva zaslužuje bolje od toga.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Koje su kvalifikacije starešina i đakona?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries