settings icon
share icon

Knjiga proroka Malahije

српски
Autor: Prvi stih prvog poglavlja identifikuje Proroka Malahija kao pisca ove knjige.

Datum pisanja: Knjiga proroka Malahije je napisana između 440. i 400. godine pre Hrista.

Svrha pisanja: Knjiga proroka Malahije je proročanstvo: Reči Gospodnje Izraelu preko Malahije (1:1). Ovo je bilo Božije upozorenje preko Malahije, kojim poručuje narodu da se vrati Bogu. Budući da se zatvara poslednja knjiga Starog Zaveta, izricanje Božije pravde i obećanje Njegove obnove kroz dolazećeg Spasitelja odzvanja u ušima Izraelaca. Nastaje četiri stotine godina tišine koju prekida slična poruka, sledećeg Božijeg proroka - Jovana Krstitelja: “Pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko!” (Matej 3:2).

Ključni stihovi: Malahija 1:6: “Sin poštuje oca i sluga gospodara svog; ako sam ja Otac, gde je čast moja? I ako sam Gospodar, gde je strah moj? Veli Gospod nad vojskama vama, sveštenici, koji prezirete ime moje, i govorite: U čem preziremo ime Tvoje?”

Malahija 3:6-7: “Jer ja Gospod ne menjam se; zato vi, sinovi Jakovljevi, ne izgiboste. Od vremena otaca svojih odstupiste od uredbi mojih i ne držaste ih. Vratite se k meni, i ja ću se vratiti k vama, veli Gospod nad vojskama. Ali velite: U čem bismo se vratili?”

Kratak sažetak: Malahija je napisao reči Gospodnje Božijem izabranom narodu koji zastranio, a posebno sveštenicima koji su skrenuli sa Božijeg puta. Sveštenici se nisu ophodili kako treba prema žrtvenom prinosu Bogu. Žrtvovali su životinje sa manama iako zakon zahteva da su životinje bez mane (Peta knjiga Mojsijeva 15:21). Judeji su se odnosili prema ženama svoje mladosti loše, a čudili su se zašto Bog ne prihvata njihove žrtve. Takođe, ljudi nisu davali desetak kao što je trebalo (Levitska 27:30, 32). Ali uprkos grehu naroda i okretanju od Boga, Malahija je i dalje goovorio o Božijoj ljubavi za Svoj narod (Malahija 1:1-5) i Njegovim obećanjima dolazećeg Glasnika (Malahija 2:17–3:5).

Predskazanja: Malahija 3:1-6 su stihovi koji nagoveštavaju dolazak Jovana Krstitelja. On je bio Božiji Glasnik koji je poslat da pripremi put (Matej 11:10) za Spasitelja, Isusa Hrista. Jovan je propovedao pokajanje i krštenje u ime Gospodnje, time pripremajući put za Isusov prvi dolazak. Ali, Glasnik koji “iznenada dolazi u Hram” je lično Hrist u svom drugom dolasku kada će doći u moći i snazi (Matej 24). On će u to vreme “očistiti sinove Levijeve” (stih 3:3), što znači da će onima koji svojim primerom potvrde Mojsijev zakon biti potrebno pročišćenje od greha Spasiteljevom krvlju. Tek tada će biti u mogućnosti da ponude “pravedno žrtvovanje” jer će to biti Hristova pravednost koja im je verom pripisana (2. Korinćanima 5:21).

Praktična primena: Bog je nezadovoljan kada ne slušamo Njegove zapovesti. On će suditi onima koji se ogluše o Njega. Budući da Bog mrzi razvod (2:16), On ozbiljno shvata bračni zavet, i ne želi da bude raskinut. Treba da ostanemo verni svojim supružnicima čitav život. Gospod poznaje naše srce, i zna naše namere; od Njega ništa ne može biti skriveno. On će doći i biće sudija. Ali ukoliko se mi njemu vratimo, vratiće se i On nama (Malahija 3:6).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Knjiga proroka Malahije
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries