settings icon
share icon
Pitanje

Da li su Izrael i crkva isto? Da li Bog i dalje ima plan za Izrael?

српски

Odgovor


Ova tema je jedna od kontroverznih u današnjoj crkvi i ima ozbiljne implikacije po pitanju toga kako tumačimo Bibliju, pogotovo po pitanju poslednjih vremena. Štaviše, ima veliki značaj u tome da utiče na način na koji razumemo samu Božiju prirodu i karakter.

Rimljanima 11:16-36 beleži ilustraciju drveta masline. Ovaj odeljak govori o Izraelu („prirodnoj" grani), koja je odlomljena od drveta, i Crkvi („divljoj" grani ili izdanku) koji je nakalemljena na drvo masline. Pošto se o Izraelu govori kao granama, baš kao i o Crkvi, ostaje da razmišljamo da nijedna od ovih grupa nije „celo drvo", da tako kažemo, već celo drvo predstavlja Božije delovanje sa čovečanstvom kao celinom. Zato je Božiji program sa Izraelom i sa Crkvom deo delovanja Njegovog cilja među ljudima generalno. Naravno, ovo ne znači da je bilo koji od programa od malog značaja. Kao što su mnogi komentatri Biblije zapazili, više je rečeno u Bibliji po pitanju Božijeg programa sa Izraelom i Crkvom nego po bilo koj drugom!

U Postanju 12, Bog je obećao Avramu da će biti otac velikog naroda (Jevreja), Jevreji će posedovati zemlju, taj narod će biti blagosloven iznad svih drugih naroda, i drugi narodi će biti blaglosloveni zbog Izraela. Tako da je Bog od početka otkrio da će Izrael biti Njegov izabrani narod na zemlji, ali da njegov blagoslov neće biti vezan isključivo za njega. Galatima 3:14 prepoznaje prirodu blagoslova koji će doći na druge narode: „Da Avraamov blagoslov dođe na mnogobošce u Hristu Isusu, da mi posredstvom vere primimo obećanog Duha." Svi narodi na svetu će biti blagosloveni zbog Izraela, preko koga će doći Spasitelj sveta.

Božiji plan iskupljenja je zasnovan na završenom delu Isusa Hrista, Davidovog i Avramovog potomka. Ali Hristova smrt na krstu je dovoljna za grehe celog sveta, ne samo Jevreja! Galatima 3:6-8 kaže: „ Kao što je i Avraam »poverovao Bogu i uračuna mu se u pravednost«. Poznajte, dakle, da su Avraamovi sinovi oni koji su od vere. A Pismo je predvidelo da Bog opravdava mnogobošce na osnovu njihove vere, pa je unapred objavio Avraamu: »U tebi će biti blagosloveni svi narodi«." Konačno, Galatima 3:29 kaže: „Ako ste pak vi Hristovi, onda ste Avraamovo potomstvo, naslednici po obećanju." Drugim rečima, vernici se raunaju pravedni po veri na isti način na koji je Avram bio (Galatima 3:6-8). Ako smo u Hristu, tada smo učesnici u blagoslovu Izraela i svih naroda u Hristovom iskupljujućem delu. Vernici postanu duhovni naslednici Avrama. Vernici ne postanu fizički Jevreji, ali mogu da uživaju u istim blagoslovima i privilegijama kao i Jevreji.

Ovo nije kontradiktorno niti poništava otkrivenje dato u Starom zavetu. Božija obećanja u Starom zavetu i dalje važe, i Božiji odnos sa Izraelom kao odabranim narodom ukazuje na Hristovo delo, kao onoga koji je Otkupitelj celog sveta. Mojsijev zakon i dalje važi za sve Jevreje koji još uvek nisu prihvatili Hrista kao Mesiju. Isus je uradio ono što oni nisu mogli – ispunio je Zakon u svim detaljima (Mateja 5:17). Kao novozavetni vernici nismo više pod prokletstvom Zakona (Galatima 3:13), pošto je Hristos uzeo na Sebe prokletstvo na krstu. Zakon je imao dve svrhe: da otkrije greh i čovekovu nesposobnost (da svojim snagama)uradi bilo šta po tom pitanju i da nas usmeri a Hristu, koji ispunjava Zakon. Njegova smrt na krstu potpuno zadovoljava Božije pravedne zahteve za savršenstvo.

Božija bezuslovna obećanja nisu postala nevažeća zbog čovekove nevernosti. Nikada Bog nije iznenađen bilo čime što radimo i nije mu potrebno da podesi svoje planove prema načinu na koji se ponašamo. Ne, Bog je suveren u svim stvarima, u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, i ono što je predodredio i za Izrael i za Crkvu će se desiti, bez obzira na okolnosti. Rimljanima 3:3-4 objašnjava da nevera Izraela neće poništiti Njegova obećanja vezana za njih: „Šta to znači? Ako su neki bili neverni, hoće li njihova nevernost obesnažiti Božiju vernost? Daleko od toga. Pre će biti da se Bog pokaže istinit, a svaki čovek laža, kao što je napisano: »Da budeš opravdan u svojim rečima i da pobediš kad ti sude«."

Obećanja koja su data Izraelu sigurno će biti ispunjena u budućnosti. Možemo da budemo sigurni da sve što je Bog rekao istina i desiće se, zbog njegovog karaktera i doslednosti. Crkva ne zamenjuje Izrael i ne bi trebalo da očekuje simbolično ispunjenje obećanja Starog zaveta. Kada čitamo Bibliju, potrebno je da odvojimo Izrael od Crkve.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li su Izrael i crkva isto? Da li Bog i dalje ima plan za Izrael?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries